Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В.Л. - Властивості інформації

З позицій матеріалістичної філософії інформація - це відображення реального світу за допомогою повідомлень. З позицій основного питання філософії є три концепції: функціональна - інформація трактується з погляду функціонування складних систем; атрибутивна - інформація розглядається як властивість матеріальних об'єктів, креативна - інформація створюється з окремих символів, що позначають співвідношення між матерією та свідомістю.

Повідомлення - це форма подання інформації, придатної для передачі.

Інформація - це продукт взаємодії свідомості і матерії. Вона характеризує взаємодію повідомлення зі споживачем. Інформація як властивість матерії не може існувати поза матерією, тобто вона існувала і буде існувати завжди, її можна накопичувати, зберігати та переробляти.

В інформаційних системах (ІС) для передавання інформації мають бути: матеріальний носій інформації, джерела інформації, приймач інформації, канали зв'язку між джерелом та одержувачем інформації і повідомлення.

Активними учасниками цієї системи можуть бути не тільки люди, обмін інформацією може відбуватися у тваринному і рослинному світі або між штучними об'єктами.

Носій інформації - це матеріальна субстанція, потрібна для того, щоб повідомлення було передане від джерела до одержувача.

Сигнал - це повідомлення, що передається за допомогою носія.

Сигнал - це фізичний процес, що змінюється у часі. Такий процес може мати різні характеристики (приміром, під час передачі електричних сигналів можуть змінюватися напруга і сила струму).

Параметр сигналу - його характеристика, що використовується для подання повідомлень.

Дискретний сигнал - сигнал, параметр якого приймає послідовно в часі скінченну кількість значень. Дискретне повідомлення - повідомлення, що передається за допомогою дискретних сигналів. Приклад дискретного повідомлення - процес читання книги, інформацію в якій подано у вигляді тексту, тобто дискретною послідовністю окремих символів - букв.

Неперервний сигнал - сигнал, параметр якого - неперервна функція часу. Неперервне повідомлення - повідомлення, що передається за допомогою неперервних сигналів. Приклад неперервного повідомлення - людське мовлення, що передається модульованою звуковою хвилею. Параметром сигналу в цьому разі є тиск, що утворюється цією хвилею в точці перебування приймача - людського вуха.

Дискретизація - перетворення неперервного повідомлення в дискретне: з нескінченної множини значень цієї функції (параметра сигналу) вибирається скінченна їх множина, елементи якої приблизно можуть характеризувати інші значення.

До властивостей інформації належать: запам'ятовування - одна з найважливіших властивостей інформації; передача - здатність інформації до перенесення через різні засоби; копіювання - здатність інформації до реплікації, тобто її може запам'ятати інша система; перетворення - це означає, що інформація може змінювати спосіб і форму свого подання; стирання - це пов'язано з таким перетворенням інформації, при якому її кількість зменшується і стає рівною нулю.

Правильність прийняття рішення споживачем інформації залежить від того, наскільки ця інформація адекватна реальному стану об'єкта. Інформація, як правило, розглядається в таких аспектах, як синтетичний - пов'язаний тільки зі способом передачі інформації; семантичний - відображає її смисловий зміст; прагматичний - відображає утилітарні властивості інформації.

Синтаксична адекватність відображає формально-структурні характеристики інформації і не торкається її змісту. На синтаксичному рівні враховуються тип носія, спосіб подання інформації, швидкість передачі й обробки, розміри кодів, надійність і точність перетворення цих кодів тощо. Інформацію, що розглядається тільки з цього погляду, звичайно називають даними, тому що при цьому не має значення її зміст.

Семантична адекватність визначає ступінь відповідності образу об'єкта і самого об'єкта. Це служить для формування понять і уявлень, виявлення змісту інформації та її узагальнення.

Прагматична адекватність відображає відносини між інформацією та її споживачем. Прагматичні властивості інформації можна розглядати тільки тоді, коли є інформація про об'єкт, користувача і цілі керування. Прагматична форма адекватності безпосередньо пов'язана з практичним використанням інформації.

Семантична та прагматична міри інформації
Інформаційні ресурси для управління діяльністю підприємства
Поняття інформаційного простору
Структура інформаційного простору
1.2. Інформаційні технології
Використання IT в управлінні соціально-економічними системами
Структура інформаційної технології
Стратегія розвитку IT на підприємстві
1.3. Інформаційні системи
Проблеми захисту інформації на підприємствах
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru