Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В.Л. - 3.5. Аналіз якості програмного забезпечення

Якість ПЗ - це сукупність властивостей, що визначають спроможність задовольнити запити замовника, які він висловив у вигляді вимог до розроблень. Згідно з міжнародними та вітчизняними стандартами оцінки рівня якості виділяють два процеси забезпечення якості впродовж життєвого циклу програмного забезпечення:

1) гарантія якості ПЗ, що є результатом певних дій на кожній стадії ЖЦ з перевірки й підтвердження відповідності ПЗ стандартам та процедурам, орієнтованим на досягнення якості;

2) інженерія якості як процес надання продуктам ПЗ надійності, супроводження й інших характеристик якості.

Ці процеси потребують:

o оцінки стандартів і процедур, що виконуються при розробленні програм;

o ревізії управління, розроблення і забезпечення гарантії якості ПЗ, а також усієї проектної документації (звітів, графіків розроблення, повідомлень);

o контролю проведення формальних інспекцій та оглядів;

o аналізу і контролю проведення тестування (випробувань) ПЗ.

Функціональність - це сукупність властивостей, які визначають спроможність ПЗ виконувати в заданому середовищі упорядковану послідовність дій для задоволення споживчих властивостей, замовлених користувачем, відповідно до вимог обробки і загальносистемних засобів. Атрибути функціональності ПЗ:

o функціональна повнота - атрибут, який показує ступінь достатності основних функцій для вирішення спеціальних завдань відповідно до призначення ПЗ;

o правильність - атрибут, який показує, як забезпечується досягнення правильних та погоджених результатів;

o інтероперабельність або сумісність - атрибути, які вказують на спроможність ПЗ взаємодіяти з іншими системами і середовищами;

o захищеність - атрибути, які вказують на можливість запобігати несанкціонованому доступу до програм і даних;

o узгодженість - атрибут, який вказує на відповідність заданим стандартам, угодам, правилам, законам і розпорядженням.

Надійність - це множина атрибутів, які вказують на спроможність ПЗ коректно перетворювати вхідні дані на результати. Зниження надійності ПЗ відбувається внаслідок помилок у вимогах, проектуванні і виконанні.

Атрибути надійності ПЗ:

o безвідмовність - атрибути, які визначають частоту відмов внаслідок наявності помилок у ПЗ;

o стійкість до помилок - атрибути, які вказують на забезпечення спроможності виконувати функції в аномальних умовах (збої апаратури, помилки в даних та інтерфейсах, порушення в діях оператора тощо);

o відновлюваність - атрибути, які вказують на спроможність програми до перезапуску для повторного виконання й відновлення даних після відмов;

o узгодженість - атрибут, який показує відповідність діючим стандартам, угодам, правилам, законам і розпорядженням.

Деякі типи систем (реального часу, радарні, безпеки, комунікації, медичного устаткування тощо) містять особливі вимоги до забезпечення високої надійності з такими атрибутами, як недопустимість помилок, безпека, захищеність і зручність застосування, а також достовірність як основний критерій надійності.

Зручність застосування - це множина атрибутів, що характеризують умови взаємодії користувача з ПЗ. Атрибути зручності застосування ПЗ:

o зрозумілість - визначається, наскільки зрозумілі для розпізнавання логічні концепції ПЗ та умов їх застосування;

o легкість навчання - визначається, наскільки доступні (легкі) для вивчення умови використання;

o оперативність - характеризується швидкістю реакції системи на дії користувача;

o узгодженість - визначається відповідністю розробки вимогам діючих стандартів, угод, правил, законів і розпоряджень;

Ефективність - це зв'язок між результатами використання ПЗ та кількістю задіяних для цього ресурсів (апаратура, матеріали, послуги обслуговуючого персоналу тощо).

Супроводжуваність - зусилля, які необхідно витратити на коригування, вдосконалення й адаптацію ПЗ у разі зміни середовища, вимог або функціональних специфікацій.

Атрибути супроводжуваності ПЗ:

o аналізованість - показник, який визначає необхідні зусилля для діагностики причин відмов або ідентифікації частин, що потрібно модифікувати;

o змінюваність показник, який визначає зусилля на модифікацію, усунення помилок або внесення змін у зв'язку з помилками чи новими можливостями середовища функціонування;

o стабільність - атрибут, що характеризує імовірність модифікації;

o тестованість- атрибут, що характеризує зусилля щодо проведення валідації та верифікації.

Переносність - це здатність ПЗ пристосовуватися до роботи у разі зміни середовища виконання.

До основних компонент середовища розроблення ІС відносять: організаційне, технологічне, апаратне, програмне тощо (рис; 8.6).

Рис. 3.6. Середовище розроблення

Атрибути переносності ПЗ: адаптивність, налагоджува-ність, сумісність, узгодженість, інтероперабельність.

Оцінювання якості ПЗ - це дії, які мають визначити, якою мірою ПЗ відповідає своєму призначенню.

3.6. Повторне використання компонентів ІС
Менеджмент розроблення ІС
3.7. Методологія створення ІС
Процеси життєвого циклу ІС
Етапи створення ІС
Документація на розроблення ІС
Висновки
Розділ 4. Засоби створення і забезпечення інформаційних технологій на підприємствах
4.1. Інформаційні технології і процеси оброблення інформації
Критерії якості ІТ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru