Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В.Л. - 4.3. Критерії класифікації інформаційних технологій

Інформаційні технології класифікують за різними критеріями.

Таблиця 4.1. Класифікація інформаційних технологій

Етап

Період

Характеристика

За задачами та процесами оброблення інформації

1-й

60-70-ті роки XX ст.

Оброблення даних в обчислювальних центрах у режимі колективного користування, автоматизація операцій рутинних дій людини

2-й

80-90-ті роки XX ст.

Створення ІТ, спрямованих

на рішення стратегічних завдань

3-й

Із 90-х років XX ст.

Створення ІТ, що призвели до глобалізації економічних процесів

За проблемами використання

1-й

Кінець 60-х років XX ст.

Оброблення великого обсягу даних в умовах обмежених можливостей апаратних засобів

2-й

60-70-ті роки XX ст.

Відставання програмного забезпечення від рівня розвитку апаратних засобів

3-й

80-ті роки XX ст.

Створення задовільних інтерфейсів для рядового користувача

Продовження табл. 4.1

Етап

Період

Характеристика

4-й

90-ті роки XX ст.

Створення сучасної технології корпоративних зв'язків та інтелектуалізованих автоматизованих ІС

5-й

3 2001 р.

Прийняття міжнародних стандартів, протоколів для зв'язку та проблема коректної обробки транзакцій; організація захисту і безпеки передачі та обробки інформації споживачів та виробників, проблема цифрового підпису

За переважним застосуванням

1-й

60-ті роки XX ст.

Ефективна обробка інформації при виконанні рутинних операцій з орієнтацією на централізоване колективне використання ресурсів обчислювальних центрів. Різниця між затратами на розроблення та економією від впровадження - основний критерій оцінки ефективності ІС. Основна проблема етапу в недостатній взаємодії між розробниками та користувачами, що призводило до створення не зовсім зрозумілих користувачам інформаційних систем, які не використовувались повною мірою

2-й

70-ті роки XX ст.

Поява та розповсюдження ПЕОМ серед широкого кола користувачів. Орієнтація у створенні ІС змістилася у напрямку підтримки рішень індивідуального користувача. Користувач більш зацікавлений у розробленні, тому налагоджується тісний контакт з розробником, виникає порозуміння між фахівцями предметної області та розробниками ІС

Продовження табл, 4.1

Етап

Період

Характеристика

3-й

3 90-х років XX ст.

Надання стратегічних переваг у бізнесі та базування на досягненнях телекомунікаційної технології розподіленої обробки інформації. 1С збільшують ефективність обробки даних, допомагають вистояти у конкурентній боротьбі

За інструментарієм

1-й

До другої половини XIX ст.

"Ручна" інформаційна технологія (інструменти - книга, олівець, перо), комунікації між людьми - ручним способом (поштові послуги), передача інформації - через листи, пакети, депеші

2-й

Кінець XIX - 40-ві роки XX ст.

"Механічна" технологія (інструментарій - друкарська машинка, телефон, диктофон), вдосконалені засоби доставки пошти

3-й

40-ві - 60-ті роки XX ст.

"Електрична" технологія (інструментарій - великі електронно-обчислювальні машини і відповідне програмне забезпечення, електричні друкарські машинки, ксерокси, портативні диктофони)

4-й

70-ті роки XX ст.

"Електронна" технологія (інструментарій - великі ЕОМ та створювані на їх базі автоматизовані системи управління (АСУ), а також інформаційно-пошукові системи, оснащені широким спектром базових та спеціалізованих програмних комплексів)

5-й

3 середини 90-х років XX ст.

"Комп'ютерна" технологія (інструментарій - персональний комп'ютер з великою кількістю стандартних програмних продуктів різного призначення), системи при-

Продовження табл. 4.1

Етап

Період

Характеристика

йняття рішень з елементами аналізу та інтелекту для різних рівнів управління, транснаціональні, глобальні, локальні телекомунікаційні мережі

За типом носія інформації

1-й

Паперова технологія

Вхідні та вихідні паперові документи

2-й

Безпаперова технологія

Мережева технологія, електронні гроші, електронна пошта, електронні документи, електронний підпис тощо

За типом операцій

1-й

Поопераційні технології

За кожною операцією закріплюється робоче місце з відповідними технічними засобами (приміром, при пакетній технології оброблення інформації з використанням великих ЕОМ)

2-й

Попредметні технології

Експлуатація автоматизованих робочих місць з виконанням усіх операцій на одному робочому місці

За типом інтерфейсу користувача

1-й

Командний

Передбачає видачу на екран запрошення для введення команди

2-й

WIMP

Window - вікно, Image - зображення, Menu - меню, Pointer - покажчик.

Особливістю цього виду графічного інтерфейсу є графічні образи меню, вікна, іконки тощо

3-й

SILK

Speech - мовлення, Image - зображення, Language - мова, Knowledge - знання.

Цей вид інтерфейсу найбільше наближений до традиційної, людської,

Закінчення табл. 4.1

Етап

Період

Характеристика

форми спілкування. У межах цього інтерфейсу відбувається мовне спілкування людини і комп'ютера. Комп'ютер знаходить для себе команди, аналізуючи мову людини і певні ключові фрази. Результат виконання команд ПК також транслює у зрозумілу для людини форму

Інтерфейс користувача - сукупність прийомів взаємодії користувача з комп'ютером.

Інформаційні технології мають певну структуру. Вона зображена на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Складові інформаційної технології

Сукупність методів і засобів підвищення ефективного управління об'єктами управління на всіх стадіях їх життєвого циклу називається організаційним забезпеченням. Організаційне забезпечення ІС містить організацію якісного функціонування автоматизованої ІС, контроль за її роботою згідно з інструкцією користувача, технічну модернізацію, правове забезпечення програм тощо.

Інформаційне забезпечення дає можливість інтегрованої обробки усіх видів інформації, що циркулює в організації, -вхідної, вихідної, внутрішньої, усіх документів електронного і паперового документообігу.

БД документів становить елемент розподіленої бази даних організації і зберігається як електронний архів документів у різних форматах. ІС управління БД документів забезпечує реєстрацію всіх документів, що циркулюють в організації, зберігання повної історії роботи з документами (хто, коли та як працював з ними), різних версій документів, надійну систему захисту документів, регламентацію доступу персоналу до документів різного призначення. Сучасні програмно-апаратні засоби забезпечують систему керування документообігом, що реалізує напрямки руху документопотоків, їх координацію, своєчасну обробку. Сучасні підприємства потребують створен-лія моделей організації документообігу (цей термін означає документообіг будь-яких документів: фінансових, технологічних, юридичних, організаційних, конструкторських тощо).

Математичне забезпечення (МЗ)
Апаратне забезпечення
Архітектура ЕОМ
Коротка історія розвитку обчислювальної техніки
Технічні засоби обробки інформації
Пристрої збереження інформації
Пристрої виводу інформації
Програмне забезпечення
Класифікація ОС
4.4. Автоматизоване робоче місце фахівця, основні функції та компоненти
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru