Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І.В. - Література до модуля 3

1. Про інформацію: закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657 - XII (із змінами) / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48. - Ст. 650.

2. Про науково-технічну інформацію: закон України від 25 червня 1993 р. № 3322 - XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 33. - Ст. 345.

3. Про Національну програму інформатизації : закон України від 4 лютого 1998 р. № 74/98-ВР (Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 13 вересня 2001 року № 2684-Ш) / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради. - 1998. - № 27-28. - Ст. 182.

4. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : закон України від 14 вересня 2006 р. № 143-У // Відомості Верховної Ради України. - 200. - № 4. - Ст.434.

5. Державна цільова економічна програма "Створення в Україні інноваційної інфраструктури" на 2009-2013 роки [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 477.

6. Державна цільова програма розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 2008 р. № 439.

7. Про стан і розвиток науково-технічної інформації в умовах формування інформаційного суспільства [Електронний ресурс]: рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2006 р., протокол № 8/3-13.

8. Галузева система науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Структура та основні напрями функціонування : ССУ 92.522892594-001-2004. - [Чинний від 2005-01-01]. - К.: Державний комітет архівів України, 2005. - 28 с. - (Стандарт Держкомархіву України).

9. Положення про Галузеву службу науково-технічної інформації (ГСНТІ) з архівної справи та документознавства: Схвалено Методичною комісією Державного комітету архівів України. - К., 1999. - 4 с.

10. Воронков І. В. Проблеми формування електронних інформаційних ресурсів з науково-технічної та економічної діяльності в Україні наступний етап / I.B. Воронков // НТІ. - 2003. - № 4. - С. 9-13.

11. Гиляревский Р.С. Справочник информационного работника ; науч. ред. Р.С. Гиляревский, В.А. Минкина. - СПб.: Профессия, 2005. - 552 с. - (Серия "Библиотека").

12. Гончаренко А.П. НГляхи розвитку системи НТІ / А.П. Гончаренко, М.С Яворський // НТІ. - 2004. - № 1. - С. 6-9.

13. Грабченко Г. М. Справочно-информационные фонды органов НТИ: проблеми развития в условиях научно-технического прогресса / Г.М. Грабченко. - К. : О-во "Знание" УССР, 1989. - 15 с.

14. Гришина Ф. Е. Состояние и перспективы развития стандартизации в области научно-технической информации, библиотечного и издательского дела / Ф. Е. Гришина, О. А. Антошкова, О. И. Ефремова // НТИ. Сер. 1. Организация и методика информ. работы. - 2002. - № 1. - С. 22-24.

15. Дворкина М. Я. Терминосистема иноформационного обслуживания / М.Я. Дворкина // НТИ. Сер. 1. Организация и методика информ. работы. - 2001. - № 1. - С. 26, 35-37.

16. Євтушенко В. М. Зарубіжний досвід визначення приорітетів науково-технічного розвитку / В. M Євтушенко // НТІ - 2004. - № 2. - С. 35-58.

17. Кобєлев О.М. Становлення інформаційно-аналітичної діяльності в сфері НТІ / О.М. Кобєлев // Вісник Харківської державної академії культури: зб. наук. пр. Вип. 24. - X.: ХДАК, 2009. - С. 89-97.

18. Конотопов П.Ю., Курносов Ю.В. Аналитика. Методология, технологические и организационные аспекты информационно-аналитической работы. - М: Русаки, 2004. -250 с.

19. Корсунський С. В. Науково-технічна сфера, як ключовий елемент економічного розвитку / С. В Корсунський // НТІ - 2003. - № 3. - С. 16-20.

20. Крулькевич М.И., Сынкова Е.М. Информационная деятельность в организациях. - Донецк: ДонНУ, 2001. - 176 с.

21. Обвінцева Г.І. Використання електронних інформаційних ресурсів УкрІНТЕІ в забезпеченні наукових дослідженнь і розробок / Г. І. Обвінцева // НТІ. -2004. - № 3. - С. 14-16.

22. Обвінцева Г.І. Розробка інформаційної моделі моніторингу науково-технологічної та інноваційної діяльності в Україні з використанням систем електронних інформаційних ресурсів / Г. І. Обвінцева // НТІ. - 2003. - № 4. - С. 21-24.

23. Пархоменко О.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття рішень в системі науково-технічної інформації : дис.на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: 08.02.02 "Економіка і управління науково-технічним прогресом" / О.В. Пархоменко ; Український ін-т науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ). - К., 2006. - 211 с.

24. Пархоменко О.В., Куранда Т. К. Дослідження стану аналітичних методів в інформаційно-аналітичній діяльності / О. В. Пархоменко, Т. К. Куранда // НТІ - 2004. - № 1. - С. 18-27.

25. Попадинець В.І. Деякі аспекти становлення та державного регулювання розвитку національної системи науково-технічної інформації України [Електронний ресурс] / В.І. Попадинець.

26. Попович О. С. НТІ та інноваційний розвиток / О. С. Попович // НТІ. - 2002. - № 2. - С. 29-31.

27. Про стан і розвиток науково-технічної інформації в умовах формування інформаційного суспільства [Електронний ресурс] : рішення колегії МОНУ від 29.06.2006, протокол № 8/3-13.

28. Про формування довідково-інформаційного фонду ГСНТІ: Наказ Державного комітету архівів України від 5 лютого 2001 р. № 9.

29. Радченко В. Створення елементів національної системи інформаційних ресурсів з науково-технічної та економічної інформації / В.. Радченко // Бібл. вісник. - 2000. - № 3. - С. 2-5.

30. Саверченко О.О Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / О.О. Саверченко.

31. Филиппова Л.Я. Развитие информационно-аналитической деятельности в современных условиях и подготовка кадров / Л.Я. Филиппова// VIII Междунар. научно-практическая конференция "Система научно-технической информации: проблемы развития и функционирования": Тезисы докл. и сообщ., 3031 мая 2001 г.) / УкрИНТЭИ. - К.:УкрИНТЭИ, 2001. - С.127-129.

32. Филиппова Л.Я. О переподготовке кадров информационных центров Украины на базе Интернет-технологий / Л.Я. Филиппова// Информация, анализ, прогноз - стратегические рычаги эффективного государственного управления: Материалы II Междунар. науч.-практ. конференции (11-12 октября 2001 года). - Киев: УкрИНТЭИ, 2001. - С.44-47.

33. Філіпова Л.Я. Інформаційна діяльність як фахова навчальна дисципліна: змістовний аналіз / Л.Я. Філіпова // Вісник Книжк. палати. - 2005. - № 2. - С.29-30.

34. Шаповалова Л. А. Роль НТІ на шляху переходу України до інноваційного типу розвитку/ Л. А. Шаповалова // НТІ. - 2003. - № 4. - С. 32-34.

35. Яворський М.С. Мережа центрів науково-технічної і економічної інформації як елемент національної інноваційної системи України [Електронний ресурс].

МОДУЛЬ 4. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
4.1. Поняття про інформаційну продукцію
4.1.1. Трактування терміну "інформаційні продукти". Взаємозв'язок понять "інформаційна продукція" - "інформаційний продукт" - "інформаційна послуга"
4.1.2. Виробники інформаційної продукції
4.1.3. Регламент на інформаційну продукцію
4.2. Інформаційно-аналітична продукція: питання типології
4.2.1. Класифікація інформаційно-аналітичної продукції
4.2.2. Типологія ІПП
4.3. Фактографічна інформаційна продукція
4.4. Реферат як один з основних видів документної інформаційної продукції
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru