Основи охорони праці - Березуцький В.В. - Забезпечення безпеки устаткування, процесів, будинків, споруд і територій

Забезпечення безпеки названих об'єктів досягається шляхом проведення таких заходів:

• підвищення якості проектних рішень щодо безпечних і нешкідливих умов праці, а також пожежної безпеки;

• дотримання відповідності об'єктів і змонтованого устаткування проектам;

• прийняття щойно створених і реконструйованих об'єктів у експлуатацію приймальними комісіями за участю органів державного нагляду і громадського контролю;

• контрольного обстеження щойно створених підприємств органами державного нагляду, яке є необхідним для одержання від Держнаглядохоронпраці дозволу на початок роботи підприємства;

• початкового контролю нового обладнання на відповідність його вимогам безпеки;

• систематичного обстеження стану будинків, споруд, устаткування, систем захисту і керування;

• своєчасного проведення діагностики, технічних оглядів (випробувань), ремонту устаткування і споруд, заміни фізично і морально застарілих засобів виробництва;

• виконання технічних регламентів, правил експлуатації, інструкцій, карт тощо;

• дотримання відповідності професійної кваліфікації працівників і посадових осіб профілю виробництва, а також перевірка наявності та надання їм необхідних знань і навичок з безпеки праці.

Проведення діагностики устаткування, експертизи стану діючих будинків, споруд, машин і механізмів, проведення технічних оглядів і технічних обмежень при експлуатації котлів, посудин під тиском, підйомного устаткування, електроустаткування тощо доручено експертно-технічним центрам Держнаглядохоронпраці.

Забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці, санітарно-побутового, лікувально-профілактичного і медичного обслуговування

Функції системи управління охороною праці щодо санітарно-гігієнічних умов праці полягають:

а) у забезпеченні:

• оптимальних з психофізіологічної точки зору режимів праці та відпочинку;

• організації й функціонування санітарно-промислових лабораторій;

• виконання заходів, що стосуються полегшення й оздоровлення умов праці;

• працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту;

• обробки миючими і знезаражуючими засобами;

б) у виконанні вимог щодо:

• гігієнічної регламентації небезпечних факторів фізичної, хімічної, біологічної природи, що мають місце на виробництві;

• граничних норм навантаження жінок, неповнолітніх;

• обмежень застосування роботи жінок і неповнолітніх на важких роботах і роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці;

• правочинності нічних понаднормових робіт тощо.

Діяльність у галузі лікувально-профілактичного обслуговування спрямована на зменшення наслідків несприятливого впливу виробничого середовища і трудового процесу на здоров'я людей. Це виражається в організації:

• безкоштовної видачі або молока, або рівноцінних продуктів харчування, передбаченої колективним договором для працівників деяких категорій;

• лікувально-профілактичного харчування відповідно до переліку виробництв, професій і посад, робота на яких надає право на безкоштовне одержання такого харчування у зв'язку з особливо шкідливими умовами праці;

• водолікувальних процедур;

• кімнат для масажу, лікувальної гімнастики та ін.

Що стосується медичного обслуговування, то у виробничій сфері воно полягає:

• у проведенні попереднього (при прийомі на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах і роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, а також медичних оглядів там, де є необхідність у професійному відборі;

• у проведенні щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб у віці до 21 року;

• забезпеченні засобами надання першої допомоги;

• забезпеченні функціонування медичних пунктів (лікарень), медичних частин, аварійно-рятувальних формувань, центрів реабілітації потерпілих, медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення стійкої втрати професійної працездатності та інших медичних установ.

Узгодження і видача дозволів
Розслідування та облік нещасних випадків
Розслідування та облік аварій
Фінансування робіт з охорони праці
Стимулювання охорони праці
Пропаганда і виховання безпечної поведінки
Контроль та інспектування
Наукове забезпечення
Міжнародне співробітництво
2.5. Законодавство з охорони праці
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru