Основи охорони праці - Березуцький В.В. - 2.6.7. Порядок і строки проведення страхових виплат

У сьомому розділі Закону про соціальне страхування наведено порядок і строки проведення страхових виплат. Страхові виплати здійснюють щомісячно в установлені Фондом соціального страхування від нещасних випадків дні на підставі постанови цього Фонду або рішення суду:

• потерпілому - з дня втрати працездатності внаслідок нещасного випадку або з дати встановлення професійного захворювання;

• особам, які мають право на виплати у зв'язку зі смертю годувальника, - з дня смерті потерпілого, але не раніше дня виникнення права на виплати (ст. 40).

Одноразова допомога виплачується потерпілому в місячний строк з дня визначення МСБК стійкої втрати професійної працездатності, а в разі смерті потерпілого — у місячний строк з дня смерті застрахованого особам, які мають на це право. Якщо справи про страхові виплати розглядаються вперше по закінченні трьох років з дня втрати потерпілим працездатності внаслідок нещасного випадку або з дня смерті годувальника, страхові виплати провадяться з дня звернення.

Виплати, призначені, але не одержані своєчасно потерпілим або особою, яка має право на одержання виплат, здійснюються за весь минулий час, але не більш як за три роки з дня звернення за їх одержанням. Страхові виплати провадяться протягом строку, на який встановлено втрату працездатності у зв'язку зі страховим випадком, а фінансування додаткових витрат згідно зі статтею 21 цього Закону - протягом строку, на який визначено потребу в них.

Строк страхових виплат визначається МСЕК або ЛКК і продовжується з дня їх припинення та до часу, встановленого при наступному огляді МСБК або ЛКК, незалежно від часу звернення потерпілого або заінтересованих осіб до Фонду соціального страхування від нещасних випадків. При цьому сума страхових виплат за минулий час виплачується за умови підтвердження МСБК втрати працездатності та причинного зв'язку між настанням непрацездатності та ушкодженням здоров'я. Якщо потерпілому або особам, які мають право на одержання страхової виплати, з вини Фонду соціального страхування від нещасних випадків своєчасно не визначено або не виплачено суми страхової виплати, ця сума виплачується без обмеження протягом будь-якого строку та підлягає коригуванню у зв'язку зі зростанням цін на споживчі товари та послуги в порядку, встановленому статтею 34 Закону України "Про оплату праці". Страхові виплати за поточний місяць виконуються протягом місяця з дня настання страхового випадку. Доставка і переказ сум, що виплачуються потерпілим, провадяться за рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

За бажанням одержувачів ці суми можуть перераховуватися на їхні особисті рахунки в банку. Суми, одержані в рахунок страхових виплат потерпілим або особою, що має право на ці виплати, можуть бути утримані Фондом соціального страхування від нещасних випадків, якщо рішення про їх виплату прийнято на підставі підроблених документів або подано свідомо неправдиві відомості, а також якщо допущено помилку, яка впливає на суму страхових виплат. Належні суми страхових виплат, що з вини Фонду соціального страхування від нещасних випадків не були своєчасно виплачені особам, які мають на них право, у разі смерті цих осіб виплачуються членам їхніх сімей, а в разі їх відсутності - включаються до складу спадщини.

Потерпілим, які проживають у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, пансіонатах для ветеранів війни та праці, щомісячні суми страхових виплат перераховуються на рахунок зазначених установ із виплатою різниці між сумою страхової виплати та вартістю утримання в них, але не менш як 25 відсотків призначеної суми страхової виплати (втраченого заробітку) (ст. 41).

Якщо на утриманні потерпілого, який проживає у будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів, пансіонаті для ветеранів війни та праці, є непрацездатні члени сім'ї, сума, страхової виплати сплачується в такому порядку: на одну непрацездатну особу, яка перебуває на утриманні, — чверть, на двох - третина, на трьох і більше - половина суми страхової виплати. Частина суми страхової виплати, що залишається після відрахування вартості утримання в цих установах, але не менш як 25 відсотків, виплачується потерпілому. Суми страхових виплат, нараховані особі, що їх одержує в період її перебування в дитячому будинку, закладі інтернатного типу, перераховуються на спеціальний рахунок і виплачуються їй після закінчення навчання у цьому закладі.

У разі відбування потерпілим покарання у вигляді позбавлення волі належні йому суми страхових виплат перераховуються на спеціальний рахунок і виплачуються йому після звільнення з місця позбавлення волі, а особи, які перебувають на утриманні потерпілого, одержують виплати в установленому порядку.

У разі виїзду потерпілого або осіб, які мають право на страхові виплати, на постійне місце проживання за межі України визначені страхові суми переказуються Фондом соціального страхування від нещасних випадків на їхню адресу в порядку, передбаченому міждержавними угодами. Копії рішень Фонду соціального страхування від нещасних випадків або суду про призначення страхових виплат, заяви потерпілих та інших заінтересованих осіб про призначення виплат з усіма необхідними документами зберігаються Фондом соціального страхування від нещасних випадків (ст. 42). Через два роки після припинення страхових виплат зазначені справи передаються на постійне зберігання до архівних установ у порядку, визначеному законодавством. Страхові тарифи мають диференціацію залежно від

класу професійного ризику виробництва, рівня травматизму і стану охорони праці на виробництві.

Розрахунок суми страхового внеску для кожного підприємства виконується Фондом соціального страхування згідно з Порядком про визначення страхових тарифів, затвердженим Кабінетом Міністрів. Порядок передбачає дві диференціації:

• первинну - розподіл галузей економіки (видів робіт) за умовними класами професійного ризику виробництва. Для кожного із шести передбачуваних класів (табл. 2.2) Верховна Рада встановлює так звані галузеві тарифи;

• вторинну - робочі органи виконавчої дирекції Фонду по кожному підприємству визначають залежно від рівня травматизму, професійної захворюваності та стану охорони праці знижку з галузевого тарифу (при низькому рівні травматизму і доброму стані охорони праці) або надбавку до галузевого тарифу (при високому рівні травматизму і поганому стані охорони праці). Розмір зазначеної знижки або надбавки не перевищує 50 відсотків страхового тарифу, визначеного для відповідної галузі економіки (виду робіт).

Орієнтовне віднесення галузей (підгалузей) економіки і видів виробничої діяльності до умовного класу професійного ризику виробництва (первинна диференціація)

Із метою визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій (далі - підприємства) на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі - страхування від нещасного випадку) галузі економіки та види робіт (далі - галузі економіки) диференціюються за класами професійного ризику виробництва (постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 р. № 1423 "Про затвердження Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання").

Для окремих галузей економіки страхові тарифи встановлюються законом без віднесення їх до класів професійного ризику виробництва (табл. 2.2).

Галузі економіки іменуються відповідно до Загального класифікатора галузей народного господарства України.

Клас професійного ризику виробництва для окремої галузі економіки характеризується інтегральним показником професійного ризику виробництва: що вищим є інтегральний показник, то вищим (починаючи з першого) буде клас професійного ризику виробництва.

Інтегральні показники професійного ризику виробництва в галузях економіки, віднесених до одного класу, за значенням мають бути ближчими між собою, ніж у галузях економіки суміжних класів.

Таблиця 2.2. Клас професійного ризику виробництва

Галузі (підгалузі) економіки і види

виробничої діяльності
Умовний клас професійного ризику виробництва
Освіта, культура і мистецтво; охорона здоров'я, фізична культура; наука і наукове обслуговування, управління; фінанси; кредит; страхування; пенсійне забезпечення; житлово-комунальне господарство; матеріально-технічне постачання і збут; торгівля; громадське харчування; громадські об'єднанняІ
Залізничний, авіаційний і водяний транспорт; зв'язок; поліграфічна, легка, текстильна, медична промисловостіII
Атомна електроенергетика і промисловість; електроенергетика, хімічна, нафтохімічна, електротехнічна промисловість; дорожній транспорт; автомобільне господарство; машинобудування (хімічне, нафтове, автомобільне, верстатобудування, інструментальне, приладобудування); лісове господарствоШ
Чорна і кольорова металургія; промисловість будівельних матеріалів; машинобудування (енергетичне, тракторне, сільськогосподарське, будівельно-шляхове, комунальне, для легкої промисловості, побутових приладів); целюлозно-паперова; харчова; м'ясна і молочна; рибна; будівництвоIV
Паливна, нафтодобувна, нафтопереробна, газова; деревообробна; сільське господарствоV
ВугільнаVI

Інтегральний показник професійного ризику виробництва для кожної галузі економіки визначається як відношення витрат у минулому календарному році у галузі економіки на відшкодування шкоди потерпілим на виробництві до фактичних витрат на оплату праці у минулому календарному році в цій галузі економіки:

де Іге - інтегральний показник професійного ризику виробництва в галузі економіки, відсотків; ВШге - сума відшкодування шкоди потерпілим на виробництві, яка нарахована в минулому календарному

році у галузі економіки; ВОПге - фактичні витрати на оплату праці в минулому календарному році у галузі економіки.

Інтегральний показник професійного ризику виробництва для галузей економіки кожного класу професійного ризику виробництва визначається за формулою:

де Ікл - інтегральний показник професійного ризику виробництва для галузей економіки відповідного класу професійного ризику виробництва; ВШкл — сума відшкодування шкоди потерпілим на виробництві, яка нарахована в минулому календарному році у галузях економіки, що належать до одного класу професійного ризику виробництва; ВОПкл - сума фактичних витрат на оплату праці в минулому календарному році у галузях економіки, що належать до одного класу професійного ризику виробництва.

Для галузей економіки кожного класу професійного ризику виробництва обчислюється сума фактичних витрат на оплату праці в минулому календарному році за такою формулою:

де ПЗПкл - сума наведених фактичних витрат на оплату праці в минулому календарному році у галузях економіки відповідного класу професійного ризику виробництва; СПРкл - ступінь професійного ризику виробництва для галузей економіки відповідного класу, який визначається відношенням інтегрального показника професійного ризику виробництва для галузей економіки цього класу до інтегрального показника професійного ризику виробництва галузей економіки 1-го класу професійного ризику виробництва.

Модуль страхових внесків для галузей економіки всіх класів професійного ризику виробництва розраховують за формулою:

де МВ — модуль страхових внесків для галузей економіки всіх класів професійного ризику виробництва; ВФ - розрахункові витрати Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі - Фонд) у наступному календарному році; ПЗП - сума наведених фактичних витрат на оплату праці в минулому календарному році в галузях економіки усіх класів професійного ризику виробництва.

Сума страхових внесків підприємств одного класу професійного ризику виробництва в наступному календарному році визначається таким чином:

де СВкл - сума страхових внесків підприємств одного класу професійного ризику виробництва в наступному календарному році.

Для підприємств одного класу професійного ризику виробництва страховий тариф на наступний календарний рік розраховується за формулою:

де СТкл - страховий тариф на наступний календарний рік для підприємств одного класу професійного ризику виробництва, відсотків; Іоп - прогнозований індекс зростання фактичних витрат на оплату праці в наступному календарному році.

Фонд відносить підприємства до галузей економіки за видами їхньої основної діяльності. Якщо страхувальник проводить свою діяльність у кількох галузях економіки, підприємство відносять до тієї з них, яка має найбільшу питому вагу в обсязі реалізованої продукції.

У разі зміни технології робіт або виду діяльності підприємства Фонд відповідно змінює належність цього підприємства до класу професійного ризику виробництва.

Структурні підрозділи підприємства, що виконують внутрішні перевезення, проводять постачальницько-збутову діяльність, пункти зв'язку, машинолічильні станції, бази, склади, які не перебувають на самостійному балансі і не є у зв'язку з цим самостійними обліковими одиницями, підлягають обліку за основною діяльністю цього підприємства.

Аварійно-рятувальні служби, служби відомчої воєнізованої або професійної сторожової охорони відносять до тих галузей економіки, до яких належать підприємства, що ними обслуговуються.

У разі, коли за специфікою виробництва підприємство не підпадає під кваліфікацію галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва (табл. 2.4), рішення щодо віднесення його до відповідного класу професійного ризику виробництва підприємства приймається Фондом.

Уразі, коли роботодавець не надає Фонду відомості, необхідні для визначення класу професійного ризику виробництва, або надає їх несвоєчасно і не в повному обсязі, Фонд установлює клас професійного ризику виробництва і страховий внесок за власною оцінкою.

Для підприємств місячна сума страхового внеску визначається за формулою:

де СВстр - місячна сума страхового внеску, гривень; ВОПстр - сума фактичних витрат підприємства на оплату праці у місяці, за який сплачується страховий внесок, гривень.

Знижки або надбавки до страхового внеску застосовуються Фондом з урахуванням результатів роботи підприємства за минулий календарний рік і обчислюються за такими формулами:

де Ппід - питома вага витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим на підприємстві у минулому календарному році; ВШпід - сума витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим на підприємстві у минулому календарному році; СВпід - сума страхового внеску підприємства; Пкл - питома вага витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим на виробництві у минулому календарному році на підприємствах відповідного класу професійного ризику виробництва; ВШкл - сума витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим у минулому календарному році на цих підприємствах; СВкл - сума страхових внесків цих підприємств.

Розміри знижки або надбавки визначають за табл. 2.3 та 2.4.

Таблиця 2.3. Розміри знижки страхового внеску

Показник Ппід нижчий

від показника Пкл, відсотків
Знижка страхового внеску, відсотків
20 - 39,9

40-69,9

60 - 79,9

80 і більше

Не допущено жодного нещасного випадку та професійного захворювання
10

20

30

40

50

Таблиця 2.4. Розміри надбавки до страхового внеску

Показник Ппід перевищує показник Пкл, відсотківНадбавка до страхового внеску, відсотків
20 -. 39,910
40 - 59,920
60 - 79,930
80 - 10040
Понад 10050

При визначенні розміру знижки страхового внеску або надбавки до нього не враховуються витрати Фонду:

• пов'язані з нещасним випадком унаслідок дії сил природного характеру (блискавка, зсув ґрунту, землетрус тощо);

• зумовлені професійним захворюванням працівника, причини якого розслідувалися в установленому порядку й яке зареєстроване спеціалізованим медичним закладом до укладання цим працівником трудового договору (контракту) з роботодавцем.

Клас професійного ризику галузей економіки визначається за табл. 2.5.

Таблиця 2.5. Класифікація галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва

Клас професійного ризику галузей економікиГалузі економіки та

види робіт
Код за загальним класифікатором галузей господарства України
123
1 класРедакції та видавництва87100
Освіта92000-92500
Культура і мистецтво93000-93690
Фінанси, кредит, страхування, пенсійне забезпечення96000-96420
Управління, громадські об'єднання19800,19900, 97000-98900
2 класІнші види діяльності сфери матеріального виробництва87300-87900
Метрополітенний транспорт загального користування51113
3 класЗв'язок52000-52300
Проектні, проектно-дослідні, дослідні роботи66000
4 класОхорона здоров'я, фізична культура та соціальне забезпечення91000-91900
Лісохімічна промисловість15400
Невиробничі види побутового обслуговування населення90300-90390
5 класТрубопровідний транспорт загального користування. Інші види транспорту51130, 51400
Видобуток вугілля відкритим способом, збагачення вугілля, збагачення вугільних брикетів11311, 11320, 11330
Інформаційно-обчислювальне обслуговування.82000-84600
Операції з нерухомим майном
6 класГосподарське управління будівництвом69000
Наука і наукове обслуговування95000-95630
Житлово-комунальне господарство90000-90290
Рибне господарство40000
Торгівля і громадське харчування70000-72200
7 класІнші промислові виробництва19710-19751, 19770,19790
Повносистемні водопроводи19780
8 класОбслуговування сільського господарства22000-22300
Управління сільським господарством29000
Целюлозно-паперова промисловість15300-15330
Електроенергетика11100-11190
Матеріально-технічне постачання і збут, заготівля. Господарське управління з заготівлі80000-81100, 81200,81190
Поліграфічна промисловість19400
Виробничі види побутового обслуговування населення86000-86290
9 класМікробіологічна промисловість19100-19123
Легка промисловість17200-17900
Медична промисловість. Промисловість дорогоцінних металів та алмазів19300-19830, 12412,12413
Трамвайно-тролейбусний транспорт51112, 51122
Вторинна переробка дорогоцінних металів, неметалевих відходів та лому12910,12920
Сільське господарство (без обслуговування сільського господарства та управління сільським господарством)20000
10 класХарчова, м'ясна і молочна промисловість18100-18222
Авіаційний транспорт51300
11 класНафтопромисловість11220
Нафтовидобувна промисловість11210
Лісове господарство. Виробництво лікарських препаратів для ветеринарії30000-32000, 19760
Лісосплав51222
12 класТорф'яна промисловість11610-11612
Газова промисловість11230-11233
Шосейне господарство. Автомобільне господарство. Обслуговування транспорту51123, 51121, 51600
Виробництво азбестотехнічних виробів13362
Борошномельно-круп'яна і комбікормова промисловість19200-19220
Вантажно-розвантажувальні та транспортно-експедиційні роботи і послуги51500,51510
13 класХімічна промисловість13100-131900
Геологія та розвідка надр, геодезична і гідрометеорологічна служби85000-85900
Залізничний транспорт51110,51111, 51114
Рибна промисловість18300
Видобуток радіоактивних і берилієвих руд, виробництво та переробка радіоактивних матеріалів, виробництво атомної техніки11700-11740
Деревопереробна промисловість15200-15290
14 класПромисловість будівельних матеріалів16110-16112, 16130-16240
Нафтохімічна промисловість16260-16273
Ремонт машин і обладнання13300-13361, 13360,13364
Скляна і фарфоро-фаянсова промисловість14900-14971, 16500-16552
Водний транспорт51200-51221
Кольорова металургія2200-12313, 12510-12810
15 класМашинобудування і металообробка14100-14784, 14800-14820
Ремонт різного невиробничого обладнання14972
Текстильна промисловість17100-17161
16 класБудівництво (без урахування будівництва шахт)61000-61130,
Промисловість азбестоцементних виробів, азбестова промисловість61132-65000
17 класВідкритий видобуток руд чорних металів, видобуток та збагачення нерудної сировини для чорної металургії12112, 12120
Чорна металургія (без урахування підземного і відкритого видобутку РУД чорних металів, видобутку та збагачення нерудної сировини для чорної металургії)12100, 12130 12190
18 класВиробництво будівельних металовиробів14831
Видобуток дорогоцінних металів12411
19 класБудівництво шахт61131
Підземний видобуток руд чорних металів12111
20 класВидобуток вугілля підземним способом11312

2.6.8. Права та обов'язки застрахованого та роботодавця як страхувальника
2.6.9. Фінансування страхування від нещасного випадку
2.6.10. Відповідальність Фонду соціального страхування від нещасних випадків, страхувальників, застрахованих, а також осіб, які надають соціальні послуги, за невиконання своїх обов'язків
Контрольні запитання та завдання
2.7. Міжнародне право
Рекомендація щодо охорони здоров'я працівників на місцях роботи. Рекомендація 97
І. Технічні заходи захисту від умов, шкідливих для здоров'я працівників
II. Медичний огляд
III. Повідомлення про професійні захворювання
IV. Перша допомога
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru