Логіка - Мозгова Н.Г. - МОДУЛЬ 1. ПОНЯТТЯ

Мета вивчення логіки

Навчальний посібник містить вичерпний обсяг теоретичного матеріалу, необхідного для успішного оволодіння програмними знаннями з логіки. У ньому подаються також необхідні методичні поради та алгоритми формування навичок розв'язання практичних вправ та задач, тести і словник базових термінів. У разі потреби написання реферату слід звернутися до "Переліку навчально-методичної літератури".

Послідовність та перелік завдань, які слід виконати під час самостійної роботи, в загальному вигляді є такими:

вивчити теоретичний матеріал до даного розділу;

вивчити ключові слова, які містяться в тексті теоретичного матеріалу та у словнику базових термінів;

усно відповісти на питання для самоконтролю, які містяться під рубрикою "Запитання для самоконтролю та вправи";

розв'язати принаймні по одній вправі з кожного типу задач, які містяться в означеній рубриці;

звернувшись до останнього розділу, перевірити правильність розв'язання вправ;

розв'язати експрес та аналітичні тести до даного модуля.

Вивчення логіки має за мету формування навичок правильного мислення та вміння їх застосовувати для подальшого успішного оволодіння суспільними та фаховими дисциплінами, в практичній діяльності взагалі. Отже, в результаті вивчення логіки необхідно знати:

предмет дисципліни, її структуру та понятійний апарат; о основні логічні форми та закони правильного мислення; о логічні операції над поняттями та судженнями; о основні види умовиводів;

основи логічної теорії доведення та спростування

уміти:

давати правильні визначення поняттям та термінам;

аналізувати та формалізувати вербальні висловлювання та системи

висловлювань; о робити безпосередні та опосередковані умовиводи; о логічно обґрунтовувати правильні твердження та спростовувати неправильні;

знаходити логічні помилки у визначеннях, умовиводах та доведеннях.

Посібник, який ви тримаєте в руках, містить у собі вичерпний обсяг матеріалу, необхідного для оволодіння згаданими знаннями та вміннями. Крім теоретичного матеріалу, він вміщує практичні завдання та вправи, розв'язання яких є необхідною умовою формування навичок правильного мислення та застосування їх у практичній діяльності.

До розділу „Приклади розв'язання задач і вправ та відповіді на них" слід звертатися після самостійного розв'язання задач та вправ з метою пересвідчитись у правильності отриманих результатів.

При написанні посібника автор використав матеріали праць відомих фахівців з логіки: В.Ф. Асмуса, Є.К. Войшвілло, О.Д. Гетманової, O.A. Івіна, Ю.В. Івлєва, В.Є. Жеребкіна, К.К. Жоля, А.Т. Ішмуратова, В.І. Кирилова, А.Є. Конверського, М.І. Кондакова, В.М. Мельникова, М.В. Поповича, К.П. Руденко, А.О. Старчснко, В.І. Свінцова, М.Г. Тофтула, І.В. Хоменко, А.І. Уйомова та ін.

Модульна структура курсу логіки

Таким чином, навчальний посібник містить 11 розділів. Кожний розділ складається з двох частин: теоретичної і практичної. У першій частині міститься теоретичний матеріал з логіки, який необхідно засвоїти студентові. У другій частині подаються необхідні методичні поради, алгоритми формування навичок розв'язання практичних вправ та задач, питання для самоконтролю, тести, словник базових термінів.

Визначення понять, позначених у тексті зірочкою (*), подаються також і в кінці навчального посібника у словнику базових термінів.

Завершується навчальний посібник прикладами розв'язання задач та зразками їх рішень, а також списком рекомендованої літератури.

МОДУЛЬ 1. ПОНЯТТЯ

Розділ 1. Предмет логіки

Короткий зміст розділу

Логіка - одна з найдавніших наук. її багата на події історія розпочалася ще у Стародавній Греції й налічує дві з половиною тисячі років. Говорити про логіку і легко, і водночас складно. Це стосується і її засвоєння, особливо якщо людина стикається з цією наукою вперше. Легко тому, що закони логіки лежать у площині нашого мислення; важко тому, що головний її зміст формулюється особливою, створеною навмисно для власних цілей, штучною мовою.

Розділ 1. Предмет логіки
Короткий зміст розділу
1. Попереднє уявлення про логіку
2. Чуттєві форми пізнання
3. Особливості абстрактного мислення
4. Логічні форми мислення
5. Поняття закону правильного мислення
6. Логіка й мова
7. Поняття штучної мови
8. Визначення логіки як науки
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru