Логіка - Мозгова Н.Г. - 5. Скорочені силогізми

Силогізм, в якому явно виражені всі його складові - обоє засновків та висновок - у практиці мислення майже не використовується. Частіше використовується силогізм, в якому відсутній один із засновків або висновок.

Силогізм з опущеним засновком або висновком називають скороченим силогізмом або *ентимемою (з грецького - те, що мається на увазі).

Опущеним може бути більший засновок, менший засновок або висновок.

а) Силогізм першої фігури з опущеним більшим засновком.

Наприклад, "Оскільки Петренко навчається в університеті "Україна", то він вивчає логіку". Відновимо цю ентимему:

Усі студенти університету "Україна" (М) вивчають логіку (Р). Петренко (Б) є студентом університету "Україна" (М). Петренко (Б) вивчає логіку (Р).

b) Силогізм першої фігури з опущеним меншим засновком.

Наприклад, "Оскільки всі громадяни України мають політичні права, то їх має і Петренко".

Відновлений силогізм має такий вигляд: Усі громадяни України (М) мають політичні права (Р). Петренко (Б) - громадянин України (М). Петренко (Б) має політичні права (Р).

c) Силогізм першої фігури з опущеним висновком.

Наприклад, "Усі студенти зобов'язані відвідувати практичні заняття, а Петренко - студент". Оскільки висновок не тільки є необхідним, але й очевидним, то він не формулюється.

Використовуються також ентимеми, побудовані за іншими фігурами категоричного силогізму. У формі ентимем можуть будуватися й умовно-категоричні та розділово-категоричні умовиводи.

d) Умовно-категоричний вивід з опущеним більшим засновком.

Наприклад, "Оскільки температура нижча, ніж 0 °С, то вода замерзла". Більший засновок: "Якщо температура опускається нижче 0 °С, то вода замерзає" мається на увазі. Оскільки це загальновідоме твердження, то потреби його формулювати немає.

е) Розділово-категоричний вивід з опущеним більшим засновком.

Наприклад, "У даній справі звинувачувальний вирок не ухвалено, отже він буде виправдовувальним". Більший засновок - розділове судження "У справі ухвалюється або звинувачувальний, або виправдовувальний вирок" - не формулюється.

f) Розділово-категоричний силогізм з опущеним висновком.

Наприклад, "Це могли бути або А, або В, або С. Це був А". Висновок: "Це не були ні В, ні С" формулювати нема потреби, бо він є очевидним у двох засновках.

Використання скорочених силогізмів зумовлено тим, що опущений засновок або висновок містять відоме твердження, яке не потребує письмового чи усного вираження, або в контексті висловлених частин умовиводу воно легко встановлюється. Тому міркування здійснюється в формі ентимеми. Але, оскільки в ентимемі не всі складові умовиводу є наявними, то помилку, яка криється у виводі, знайти значно важче,

ніжу повному умовиводі. Тому для перевірки правильності міркування необхідно знайти опущені складові виводу і відновити ентимему в повний умовивід.

Література для поглибленого вивчення розділу

A. Основна

1. Гетманова А.Д. Логика. - М.: Новая школа, 1995. - С. 139-159.

3. Жеребкін В.Є. Логіка. - X.: Основа; К.: Знання. 1999. - С. 143-169.

4. Кириллов В.И., Старченко A.A. Логика. - М.: Высшая школа, 1995. -С. 144-163.

5. Конверський А.Є. Логіка. - К.: Четверта хвиля, 1998. - С. 204-228.

6. Иванов Е.А. Логика. - М.: Издательство БЕК, 1996. - С. 202-211.

7. СвинцовВ.И. Логика.-М.: Скорина; Весь мир, 1998. -С. 231-241.

8. Тофтул М.Г. Логіка: Навч. посібн. для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Академія, 2003. - С. 137-160.

9. Хоменко І.В., Алексюк I.A. Основи логіки. - К.: Золоті ворота, 1996. - С. 96-145.

10.Хоменко І.В. Логіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Абрис, 2004. - СІ43-149.

B. Додаткова

1. Ивин A.A. Искусство правильно мыслить. - М.: Просвещение, 1990. - С. 6-57.

2. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. - М.: Наука, 1975.

- Статті: алгебра логики, выведение, дедукция, исчисление высказываний, исчисление предикатов, modus ponendo tollens, modus ponens, modus tollendo ponens, modus tollens, разделительно-категорический силлогизм, умозаключение, условно-категорический силлогизм, энтимема та інші статті до даної теми.

Розділ 10. Індуктивний умовивід
Короткий зміст розділу
1. Загальна характеристика індуктивного виводу
2. Повна індукція
3. Неповна індукція
4. Популярна індукція
5. Наукова індукція
6. Методи наукової індукції
Розділ 11. Доведення та спростування
Короткий зміст розділу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru