Охорона праці - Москальова В.М - 1.4.3. Організація служби охорони праці

Залежно від характеру, об’ємів робіт і кількості працюючих на підприємствах створюється служба охорони праці, а на невеликих підприємствах (до 50 осіб) її функції виконує інженер з охорони праці. Згідно з чинним законодавством ліквідація служби охорони праці допускається лише при ліквідації підприємства.

На працівників служби охорони праці покладаються такі обов’язки :

планування робіт з охорони праці і контролювання його виконання;

розробка положення про організацію управління охороною праці;

розробка функціональних обов’язків з охорони праці всіх керівників структурних підрозділів та інших службових осіб;

паспортизація умов праці на робочих місцях;

впровадження міжгалузевих та галузевих стандартів та інших нормативно-правових актів з охорони праці;

розслідування та аналіз виробничого травматизму, його облік та розробка відповідних заходів запобігання;

навчання працюючих і пропаганда знань з охорони праці.

Які права мають працівники служби охорони праці ?

У разі виявлення порушень вимог нормативних актів з охорони праці працівники цієї служби мають право:

надавати керівникам структурних підрозділів обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, скасувати які має право лише роботодавець;

вимагати від керівників підрозділів необхідні матеріали, документацію, пояснення з питань охорони праці;

вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли медичного огляду, не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативних актів;

зупиняти роботу машин, механізмів, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих;

надсилати роботодавцям подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

1.4.4. Навчання з питань охорони праці

Порядок навчання та перевірка знань з питань охорони праці здійснюється на підставі Типового положення (НПАОП 0.00-4.12-05), яке спрямоване на реалізацію безперервного навчання з питань охорони праці. Відповідальність за організацію навчання з питань охорони праці покладається на роботодавця.

Залежно від специфіки виробничої діяльності на підприємствах розробляються і затверджуються щорічні плани-графіки навчання та перевірки знань з охорони праці осіб, які працюють або наймаються на роботу.

Посадові особи один раз на три роки проходять навчання і перевірку знань з охорони праці в органах галузевого і регіонального управління охороною праці.

Працівники на роботах з підвищеною небезпекою проходять попереднє спеціальне навчання і один раз на рік-перевірку знань відповідних нормативних актів з охорони праці. Перелік таких робіт затверджує Держгірпромнагляд.

Формою перевірки знань з охорони праці є іспит. Результати перевірки знань оформляються протоколами і заносяться у журнали, форма яких встановлена чинним законодавством .

Організація навчання з безпеки праці має здійснюватися шляхом проведення вступного, первинного, періодично повторного, цільового та позапланового інструктажів.

Як проводиться вступний інструктаж?

Вступний інструктаж з особами, яких приймають на роботу, проводиться незалежно від їх освіти, стажу та досвіду роботи, а також зі студентами і учнями, які прибули для проходження виробничої практики, навчання або виконання певних робіт.

Вступний інструктаж проводить спеціаліст служби охорони праці або особа, на яку покладено ці обов’язки. Цей інструктаж проводиться за програмою, розробленою службою охорони праці відповідно до характеру виробничої діяльності.

Про проведення вступного інструктажу роблять відповідний запис у спеціальному журналі, а також у документі про прийняття працівника на роботу.

Які права мають працівники служби охорони праці ?
1.4.4. Навчання з питань охорони праці
Як проводиться вступний інструктаж?
Як проводиться первинний інструктаж на робочому місці?
Коли і як проводять повторний інструктаж?
Коли і як проводиться позаплановий інструктаж?
Як проводиться цільовий інструктаж?
1.4.5. Державний нагляд з охорони праці
Якими органами здійснюється нагляд і контроль з охорони праці?
Які бувають види нагляду і контролю?
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru