Охорона праці - Москальова В.М - Що таке паспортизація санітарно-технічного стану умов праці?

Об’єктом для проведення паспортизації вибирають відповідні робочі місця, цехи, бригади, дільниці і ін. Відповідним наказом визначають строки проведення паспортизації, порядок збору і узагальнення необхідної інформації, об’єкти паспортизації і вказують службових осіб, відповідальних за проведення такої роботи.

Під час паспортизації визначають відповідність робочих місць вимогам санітарних норм, стандартів (ССБТ), СНиП, НПАОП та інших документів. Для визначення параметрів виробничих чинників на робочих місцях проводять необхідні лабораторні вимірювання, а також використовують їх значення одержані протягом року.

Паспортизацію проводить комісія до складу якої входять головні спеціалісти, спеціаліст служби охорони праці і роботодавець (голова комісії). До проведення паспортизації залучають спеціалістів санепідстанцій, пожнагляду та інших органів і служб.

У паспорті визначають наявність основних технічних засобів безпеки, кількість об’єктів підвищеної небезпеки та їх відповідність існуючим вимогам, кількість обладнання, машин забезпечених і незабезпечених необхідними засобами, стан виробничих приміщень, забезпеченість санітарно-побутовими приміщеннями, пожежною технікою та засобами пожежного захисту, забезпеченість працюючих засобами індивідуального захисту відповідно до норм.

Матеріали, одержані при паспортизації, після їх аналізу використовують для встановлення обсягу робіт і джерел фінансування. Складений паспорт санітарно-технічного стану і наявність даних про засоби охорони праці затверджує роботодавець, а копію надсилає вищим організаціям.

Що таке колективний договір?

Колективний договір - це документ соціального самоврядування на підприємстві, організації, установі. Він визначає взаємовідносини роботодавця (адміністрації) і працюючих у сфері економічного і соціального розвитку трудових колективів відповідно до вимог Конституції, закону "Про державне підприємство" і закону "Про трудові колективи" і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями.

Колективний договір укладає комітет профспілки від імені трудового колективу з адміністрацією в особі роботодавця на загальних зборах трудового колективу, які уповноважують комітет профспілки підписати колективний договір.

Проект колективного договору розробляє організація і комітет профспілки на основі пропозицій працюючих, економічного розвитку, виходячи з прибутку підприємства, кошторису профспілкового бюджету і бюджету по державному соціальному страхуванню й виносять на обговорення в колективах структурних підрозділів.

Колективний договір приймають не пізніше лютого поточного року і він вступає в силу з дня його підписання.

У колективному договорі обов’язки адміністрації й трудового колективу, адміністрації і профспілкового комітету відображені у вигляді окремих розділів, які спрямовані на розвиток й підвищення виробничої діяльності, збільшення прибутку підприємства, вирішення питань соціального розвитку трудового колективу, забезпечення інтересів і потреб працюючих та поліпшення культурно-виховної і спортивно-масової роботи.

Основні положення з питань праці і заробітної плати, робочого часу, часу відпочинку і матеріального стимулювання, охорони праці, розробляються адміністрацією і комітетом профспілки в межах їх прав відповідно до чинного законодавства. Контроль за відповідністю розроблених положень чинному законодавству покладається на вищі господарські і профспілкові органи.

Зміни і доповнення до колективного договору, що з’явилися в період його чинності вносяться комітетом профспілки і адміністрацією підприємства для схвалення їх на зборах трудового колективу й оформляються у вигляді додатка до колективного договору.

Колективний договір поширюється на усіх працівників підприємства, незалежно від того чи є вони членами профспілки. Текст договору доводять до усіх працівників упродовж місяця після його підписання і забезпечують гласність його виконання.

Що таке колективний договір?
Які питання з охорони праці включає колективний договір?
Що таке інструкції з охорони праці?
Як розробляються інструкції з охорони праці?
Який зміст і особливості побудови інструкції?
1.5. Виробничий травматизм і професійні захворювання
1.5.1. Загальні поняття у сфері охорони праці
Що таке охорона праці?
Що таке виробнича безпека?
Що таке виробнича санітарія?
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru