Охорона праці в авіації - Буріченко Л.А. - 2.3.7. Убезпечення устаткування, технологічних процесів, будинків, споруд і територій

Комплекс цих завдань досягають за рахунок:

- якості проектних рішень щодо безпечних і нешкідливих умов праці, а також пожежної безпеки;

- відповідності об'єктів і змонтованого устаткування проектам;

- прийняття новостворених і реконструйованих об'єктів в експлуатацію приймальними комісіями за участю органів державного нагляду і громадського контролю;

- контрольного обстеження новостворених підприємств органами державного нагляду перед одержанням від Держнаглядохоронпраці дозволу на початок роботи підприємства;

- вхідного контролю нового обладнання на відповідність його вимогам безпеки;

- систематичного обстеження стану будинків, споруд, устаткування, систем захисту і управління ними;

- своєчасного проведення діагностики, технічних оглядів (випробувань), ремонту устаткування і споруд, заміни фізично і морально застарілих засобів виробництва;

- виконання технічних регламентів, правил експлуатації, інструкцій, карт тощо;

- відповідності професійної кваліфікації працівників і посадових осіб профілю виробництва і наявності в них необхідних знань і навиків із безпеки праці.

Проведення діагностики устаткування, експертизи стану діючих будинків, споруд, машин і механізмів, технічних оглядів і технічних обмежень під час експлуатації на котли, посудини під тиском, вантажопідіймальне, електро- та інше устаткування доручено експертно-технічним центрам Держнаглядохоронпраці.

2.3.8. Забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці, санітарно-побутового, лікувально-профілактичного і медичного обслуговування

Забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці, санітарно-побутового, лікувально-профілактичного і медичного обслуговування передбачає:

- створення оптимальних з погляду психології режимів праці та відпочинку;

- організацію та функціонування санітарно-промислових лабораторій;

- виконання заходів, які стосуються полегшення й оздоровлення умов праці;

- виконання вимог:

- гігієнічної регламентації небезпечних факторів фізичної, хімічної, біологічної природи, наявних на виробництві;

- граничних норм навантаження жінок, неповнолітніх;

- обмежень застосування роботи жінок і неповнолітніх на важких роботах і на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці;

- правомочності нічних понаднормових робіт і робіт у вихідні дні працівників деяких категорій;

- регулювання роботи деяких категорій працівників у районах з особливими природними умовами й умовами підвищеного ризику для здоров'я;

- охорони праці інвалідів.

У сфері санітарно-побутового обслуговування забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці, санітарно-побутового, лікувально-профілактичного і медичного обслуговування полягає у наданні працівникам:

- необхідних санітарно-побутових приміщень;

- спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту;

- миючих і знезаражувальних засобів.

Діяльність у сфері лікувально-профілактичного обслуговування спрямована на зменшення наслідків несприятливого впливу виробничого середовища і трудового процесу на здоров'я людей.

Це — організація пунктів безкоштовної видачі молока або рівноцінних продуктів харчування, передбаченої колективним договором для працівників деяких категорій; лікувально-профілактичного харчування відповідно до переліку виробництв, професій і посад, робота на яких надає право на безкоштовне отримання такого харчування у зв'язку з особливо шкідливими умовами праці, фотаріїв, інгаляторів, водолікувальних процедур, кімнат для масажу, лікувальної гімнастики та інших процедур.

Для забезпечення виконання цих функцій у деяких службах охорони праці передбачена посада санітарного лікаря.

Медичне обслуговування у виробничій сфері полягає у проведенні:

- попереднього (при зарахуванні на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах і роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, або таких, де є необхідність у професійному доборі;

- щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб у віці до 21 року;

- забезпечення засобами надання першої допомоги;

- забезпечення функціонування медичних пунктів (лікарень), медичних частин, аварійно-рятувальних бригад, центрів реабілітації постражлалих, медико-соціальних експертних комісій з питань установлення стійкої втрати професійної працездатності й інших медичних установ.

2.3.9. Попередження про виникнення небезпечних ситуацій

Виникнення небезпечної ситуації може бути пов'язане з виробничим середовищем або з внутрішнім станом працівника і сприяти нещасному випадку. Недооцінка небезпеки — одна з найпоширеніших психологічних причин виникнення нещасних випадків.

Серед засобів попередження варто виділити такі, які є складовою частиною устаткування, а їхня працездатність -умовою, що забезпечує їхню безпечну експлуатацію. При відмовах устаткування вони подають звукові або світлові сигнали або здійснюють автоматичне відключення. На підприємствах з підвищеною небезпекою функціонують: система аварійної сигналізації й оповіщення про аварії, пожежної сигналізації, контролю небезпечних факторів виробничого середовища.

На виробництві дієвими є попередження про наявність місць з високою потенційною небезпекою, передача повідомлень про конкретні нещасні випадки, інформаційні листки, видані у зв'язку з цим.

Важливу роль відіграють плакати-попередження, які є засобом привертання уваги, правильного розуміння або появи бажаної емоційної реакції. Плакати можуть бути позитивними, які нагадують спрямованість правильних дій, або негативними (що залякують), на яких зображені результати невиконання правил безпеки.

У промисловості Й особливо в сфері дорожнього руху для попередження про небезпеку широко використовуються світлофори і знаки безпеки.

Попередження про небезпечний стан здоров'я людини, яка може цього і не відчувати, дається на підставі попередніх, періодичних, помісячних або позачергових оглядів.

Попередження про небезпеку і недоліки на робочих місцях, які необхідно усунути, є складовою частиною захисної системи, цільових інструктажів і діяльності посадових осіб при інспектуванні ними робочих місць.

2.3.10. Забезпечення трудової та виробничої дисципліни

Як відомо, від додержання на підприємстві трудової та виробничої (технологічної) дисципліни залежать не тільки економічні фактори, а й імовірність виникнення нещасних випадків, професійних захворювань, аварійних ситуацій.

На жаль, про це не завжди пам'ятають керівники і тому охороні праці не приділяють належної уваги. .

Сучасні психологічні дослідження наводять багато доказів того, що від стану трудової дисципліни перш за все залежить обов'язковість виконання вимог охорони праці, які І гарантують високий рівень безпеки праці. А рівень виробничої (технологічної) дисципліни, крім того, безпосередньо пов'язаний з можливістю виникнення аварійних ситуацій. Разом з цим відомо, що дотримання високих вимог до дисциплінарної практики на підприємстві неможливе, якщо неефективно діє система контролю

над нею, або вона зовсім відсутня. У такому разі помилки в діях працівників, які можуть призвести до травм, найвірогідніші.

2.3.8. Забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці, санітарно-побутового, лікувально-профілактичного і медичного обслуговування
2.3.9. Попередження про виникнення небезпечних ситуацій
2.3.10. Забезпечення трудової та виробничої дисципліни
2.4. Економічна ефективність заходів, спрямованих на створення безпеки праці
2.5. Управлінська діяльність і помилки управління
Глава 3. ПСИХОЛОГІЯ І БЕЗПЕКА ПРАЦІ
3.1. Психологія безпеки праці і ергономіка
3.2. Праця та її безпека. Нещасний випадок
3.3. Якості особистості та безпека
3.4. Ризик у трудовій діяльності
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru