Охорона праці в туристському комплексі - Банько В.Г. - Список використаної літератури

1. Конституція України (Основний Закон).

2. Законодавство України про охорону праці: Збірник нормативних документів: Т. 1-4. -К.: Основа, 1995.

3. Державний реєстр міжгалузевих 1 нормативних актів про охорону праці: Реєстр ДиАОП. - К.. 1995.

4. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Утверждены приказом Государственного комитета Украины по надзору за охраной труда от 13.10.94 № 104. ДиАОП. 0.00-1.07.94.-К.: Агата. 1995.

5. Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов. Утверждены Госкомитетом Украины по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору 17.06.92. - К.: Полигон. 1993.

6. Бабічев В.В., Сорокін Ґ.Ф. Охорона праці та техніка безпеки в торгівлі 1 громадському харчуванні: Підручник для студентів торгово-економічних і комерційних вузів. - К.: ІЗМН, 1996. -224 с.

7. Банько В.Г. Будівлі, споруди, обладнання туристських комплексів та їх експлуатація. Навч. посібник. - К.: Центр 1.Т., 2006. -292 с.

8. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Оказание экстренной помощи до прибытия врача: Практическое пособие. -М.: НЦЭНАС. 2000. -64с

9. Бубнов В.М.. Бубнова Н.В. Доврачебная помощь в чрезвычайных ситуациях: Памятка спасателя. - М.: НЦ ЭНАС. 2000.-64 с.

10. Булков В.М. Первая медицинская помощь. -М.: Медицина. 1987.-192 с.

11. Вавилин А.Я. Охрана труда на предприятиях общественного питання: Учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений. - М.: Экономика, 1988.

12. Гандзюк М.П.. Желібо Є.П.. Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. М.П. Гендзюка. - К.: Каравела. 2003. - 408 с.

13. Гетьман В. Перша долікарська допомога в екстремальних ситуаціях // Охорона праці. - 1995. - № 5 - С. 28-32.

14. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. - Львів: Афіша, 2002.-320с.

15. Денисенко В.В. Сборник противопожарных норм и правил строительного проектирования. -1С: Будівельник. 1984.

16. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. - М.: Энергоатомиздат, 1985.-823 с.

17. Лесовой Н.Ф. Охрана труда в государственной торговле. -М.: Экономика, 1985.

18. Савельев П.С. Организация работ по предупреждению пожаров на обьектах народного хозяйства. - М.: Стройиздат, 1985.

19. Соломко А. А. и др. Охрана труда в гостиничном хозяйстве: Учебник. - К.: Выща шк.. 1990. - 240 с.

20. Правила техники безопасности при эксплуатации энергоустановок. - М.: Энергия, 1982. -160 с.

21. Правила технической эксплуатации гостиниц и их оборудования. Минжилкомхоз РСФСР. - М: Стройиздат, 1985. - 200 с. Навчальне видання

ВСТУП
Розділ 1. МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО З ОХОРОНИ ПРАЦІ
1.1. Цілі міжнародного законодавства з охорони праці
1.2. Законодавство Євросоюзу з охорони праці
1.3. Стан охорони праці в Україні
Розділ 2. ПРАВОВІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
2.1. Терміни і визначення
2.2. Законодавство України з охорони праці
Закон України "Про охорону праці"
Кодекс законів про працю
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru