Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю.П. - 2.2. Криза сучасної космології

Можна вважати, що в понятті космологічної сингулярності ховаються щонайменше три проблеми, розв'язання яких вимагатиме зміни наукової картини світу в цілому (Г. В. Гівішвілі).

По-перше, під час обговорення властивостей сингулярності наголос роблять, головним чином, на тому, що матерія була у надпильному і надгарячому стані. При цьому часто випускають з уваги повну відсутність простору-часу, що фактично рівнозначно принциповому запереченню всього сущого, абсолютному (стосовно будь-чого) ніщо. Але ж усі фізичні теорії поєднує одне правило без винятків: вони призначені для опису різного роду взаємодій між частинками і випромінюванням у супутньому їм просторі-часі. ТВВ зобов'язує нас розглядати виникнення матерії - простору-часу з абсолютного ніщо, причому цей процес одиничний, унікальний, а значить, ніякий його опис не може вважатися строго доказовим: теорію в принципі не можна перевірити, оскільки результат її завбачення не можна відтворити.

По-друге, густим туманом обкутане походження космологічної сингулярності. Здається очевидним, що, коли сучасний стан Всесвіту минущий, то і минуле його повинне бути минущим, тобто, якщо фазі розширення передував стан сингулярності, то йому, у свою чергу, передувала фаза утворення цієї сингулярності.

По-третє, ТВВ не дає відповіді на питання про причину Великого вибуху. Вона описує події, що відбуваються в процесі вже розширного Всесвіту, але проблема порушення сингулярності ("першопоштовху") повисає в повітрі, вона просто не розглядається. Трудність у тому, що жодна з відомих фундаментальних взаємодій не в змозі перебороти сили гравітаційного стиску, які виникають при нескінченно великій щільності речовини-випромінювання. Важливо, що в теорії сингулярність виникає не через неадекватність математичних рівнянь чи некоректність задання граничних умов. Вона являє собою невід'ємну властивість будь-якої фізичної моделі скінченого нестаціонарного Всесвіту. А тим часом, усупереч висновкам теорії, ми існуємо. Як ув'язати очевидність буття Всесвіту із запереченням можливості цього буття, що випливає з теорії?

Очевидно, не можна переносити уявлення про видиму частину Всесвіту на весь Всесвіт. Інакше кажучи, потрібно визнати, що наш скінчений, нестаціонарний всесвіт (тоді вже з маленької букви) являє собою лише один з елементів Великого нескінченного Всесвіту (з великої букви).

Ще на початку століття С. Шарльє запропонував модель ієрархічного Великого Всесвіту, у якому малі всесвіти розподілені як ізюминки в пудингу. Труднощі сучасної космології дають підставу повернутися до неї, зрозуміло, з позицій нового знання. Суть у тому, щоб розглядати нестаціонарні окремі малі всесвіти як минущі елементи вічного і незмінного Великого Всесвіту. Але при нескінченно великому обсязі Всесвіту рух його як єдиної системи неможливий. Тому нескінченність його буття досягається через непов'язані між собою рухи локальних мас у всесвітах, з яких він складається, і весь наш видимий всесвіт – лише один з них. Нестаціонарність всесвітів прирікає їх на "смертність". Поняття "життя" стосовно них означає динамічний розвиток за певною програмою як цілого, а "смерть" – їхній розпад. (Відносини між Великим і малими всесвітами певним чином подібні взаєминам суспільств організмів і окремих особин: безсмертя перших реалізується через смертність других.)

Модель Великого вибуху в першому наближенні достатня для опису еволюції "типового" всесвіту у фазі його розширення. Але для вивчення процесів на масштабах, які набагато перевищують розміри і час життя одного такого всесвіту, видимо, потрібна нова теорія. Вона повинна враховувати той факт, що окремий всесвіт виявляється як локальна флуктуація кривизни простору, "евклідової лише в середньому".

2.3. Час і простір
2.4. "Діри" у просторі и часі
Розділ 3. НОВІ ФІЗИЧНІ ЗАКОНИ
3.1. Об'єднувальна роль хаосу
Розділ 4. СТРУКТУРНІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІЇ
4.1. Інформаційна концепція розвитку систем
4.3. Концептуальна модель розвитку
Розділ 5. САМООРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ. ЕВОЛЮЦІЙНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СИСТЕМИ ІЗ СЕРЕДОВИЩЕМ
5.7. Дисипативні структури і явища самоорганізації
5.2. Умови виникнення самоорганізації
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru