Статистика - Опря А.Т. - § 2.5. Помилки статистичного спостереження. Способи контролю інформації

Вірогідність статистичних даних - закон державної статистики. Забезпечується вона належним складанням програми і плану спостереження, науковою організацією збирання, обробки і аналізу інформації. Хоч як старанно не було б організоване статистичне спостереження, зібрані матеріали можуть мати різні за характером і виникненням неточності: неповне охоплення одиниць спостереження, що підлягають реєстрації; пропуски окремих записів; помилки поодиноких записів тощо. Якщо повноту охоплення одиниць спостереження і пропуски окремих показників встановити неважко, то знайти допущені похибки поодиноких записів, так звані помилки спостереження, справа не з легких.

Помилки в процесі спостереження призводять до зниження його точності.

Точністю статистичного спостереження називають ступінь відповідності величини будь-якого показника (ознаки), встановленої за допомогою спостереження, дійсній величині. Вона вимірюється різницею або співвідношенням цих величин.

Розбіжність між величиною будь-якого показника, встановленого шляхом спостереження, і дійсним його розміром називають помилками статистичного спостереження. Помилки спостереження поділяють на два види: помилки реєстрації і помилки репрезентативності.

Помилки реєстрації виникають внаслідок неправильного встановлення фактів або неправильного їх запису у формуляр.

Помилки репрезентативності мають місце лише при вибірковому обстеженні і виникають внаслідок того, що вибіркова сукупність недостатньо повно відтворює всю досліджувану сукупність. Докладніше помилки репрезентативності описані в §11.4.

Помилки репрезентативності можуть бути як при суцільному, так і при несуцільному спостереженні. Вони можуть бути навмисними і ненавмисними. Навмисні помилки є наслідком свідомого перекручення дійсності у бік збільшення або зменшення дійсних розмірів досліджуваної ознаки.

Ненавмисні помилки виникають незалежно від бажання осіб, які повідомляють або реєструють дані.

Ненавмисні помилки реєстрації можуть мати випадковий або систематичний характер.

Випадкові ненавмисні помилки реєстрації - це помилки, які виникають внаслідок різних випадкових причин: описка, обмовка і т. ін. Вони призводять до відхилень даних спостереження від фактичних розмірів ознаки з однаковою ймовірністю як у бік збільшення, так і в бік зменшення даних. При досить великій кількості одиниць спостережень випадкові помилки можуть взаємно погашатися і не справляти істотного впливу на результати спостереження.

Систематичні ненавмисні помилки реєстрації виникають з певних невипадкових причин і призводять до відхилень даних спостереження від фактичних розмірів ознаки в бік збільшення або зменшення. Причиною таких помилок може бути несправність вимірювальних приладів, нечітке формулювання питань, недосконалість статистичного інструментарію, схильність людей до округлення цифр і т. ін.

Навмисні помилки реєстрації завжди мають систематичний характер.

Логічно завершується статистичне спостереження прийманням матеріалів дослідження. Коли матеріал статистичного спостереження одержано повністю від усіх одиниць, що підлягають спостереженню, перевіряють повноту (якість) заповнення бланків. Якщо при прийманні матеріалу спостереження виявлено незаповнені (або частково заповнені) бланки, це означає що при статистичному спостереженні пропущена одиниця спостереження. Тому відповідальна особа, приймаючи статистичні формуляри (бланки) в першу чергу перевіряє повноту їх заповнення і у випадку необхідності вживає заходи для їх виправлення. .

Поряд з перевіркою повноти заповнення бланків здійснюється контроль за вірогідністю і правильністю відповідей. При прийманні матеріалів спостереження головна увага приділяється правильності заповнення відповідних бланків і перевірці вірогідності (точності) показників.

Контролю за вірогідністю статистичних даних статистичні органи приділяють особливу увагу. Такі функції (обов'язки) державна статистика виконує у тісному контакті з органами контролю, прокуратури і громадськими організаціями.

Із метою виявлення і усунення допущених при реєстрації помилок статистичні органи здійснюють арифметичний і логічний контроль зібраного матеріалу.

Арифметичний контроль полягає у перевірці точності арифметичних підрахунків і розрахунків: перевірка підсумкових показників у документах, перевірка правильності підрахунків процентів, середніх величин і т. ін.

Логічний контроль полягав у зіставленні відповідей на запитання і з'ясування їх логічної узгодженості. У процесі логічного контролю можуть бути встановлені нереальні або малоправдоподібні відповіді.

Розглянемо загальні прийоми логічного контролю.

1. Зіставлення відповідей на різні взаємопов'язані питання у формулярах. Наприклад, запис у формулярі про те, що дитина дошкільного віку має середню освіту, є помилковим.

2. Порівняння записів у документі, що перевіряється, з аналогічними записами в інших документах.

3. Зіставлення звітних показників за суміжні періоди.

4. Застосування методу балансової узгодженості показників.

Найчастіше використовують таку балансову рівність: наявність на початок періоду плюс надходження мінус вибуття дорівнює наявності на кінець звітного періоду.

5. Проведення безпосередньо за переписами контрольних перевірок - суцільних або вибіркових.

Зазначені прийоми перевірки статистичних даних шляхом арифметичного і логічного контролю використовують як при перевірці матеріалів спеціально організованих статистичних спостережень, так і звітності. Можна стверджувати, що арифметичний контроль чітко встановлює наявність помилки, а логічний - у більшості випадків лише виявляє можливість помилки. При цьому, якщо проведення арифметичного контролю вимагає від статистика елементарної грамотності, то логічний - може здійснюватися лише висококваліфікованими спеціалістами.

Значна вірогідність статистичних даних зумовлюється діючою системою заходів, спрямованих на зменшення і уникнення помилок. Серед них слід назвати такі: якісний первинний облік; розробка наукових рекомендацій з питань перевірки вірогідності даних; добір кваліфікованих кадрів-статистиків, автоматизація статистичних робіт і т. д.

ТЕМА 3. ЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
§ 3.1. Зміст і завдання статистичного зведення
§ 3.2. Статистичне групування, його суть, завдання і види
§ 3.3. Методологія статистичних групувань
МОДУЛЬ 2
ТЕМА 4. УЗАГАЛЬНЮЮЧІ СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ
§ 4.1. Абсолютні показники, їх значення
§ 4.2. Відносні показники, їх види і форми
§ 4.3. Середні величини як характеристики ряду
§ 4.4. Умови наукового застосування статистичних показників
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru