Статистика - Опря А.Т. - § 10.5 . Взаємозв'язок статистичних індексів. Визначення впливу окремих факторів

Уже відзначалося, що суспільно - економічні явища і процеси перебувають у взаємозалежності та взаємозумовленості. Тому значна частина статистичних показників взаємопов'язані. Наприклад, валовий збір є добутком показників урожайності на площу; виробничі витрати - добутком обсягу виробництва на собівартість; товарооборот - добутком кількості реалізованої продукції на ціну і т.д. Аналогічна взаємозалежність існує і між економічними індексами. Так, індекс валового збору дорівнює добутку індексу врожайності на індекс посівних площ; індекс товарообороту -добутку індексу фізичного обсягу на індекс цін і т.д.

Нижче наведено схему взаємозв'язків індексів, які найчастіше зустрічаються в економічних дослідженнях та аналізі.

Зміну валового збору однорідної групи культур визначають за допомогою наведених індексів та їх співвідношень:

Індекс валового збору - 2Д[Л . Індекс урожайності -1>0 . Індекс розміру і структури посівів - У0 . Індекс

розміру посівної площі - ^. Індекс урожайності зі "строкатого"

гектара - ^ ^ У0. Взаємозв'язок індексів --з. = "хІ"сп;

І = / x /

в-з- п-п усг

Ступінь впливу змін у структурі посівних площ на валовий збір знаходять за таким співвідношенням індексів :

ш0Л ' або >0 ' XП0 -

Зміни в рівні товарообороту продукції можна визначити добутком індексу фізичного обсягу на індекс цін:

Аналогічний взаємозв'язок індексів знаходимо при вивченні змін витрат виробництва, а саме: добуток індексу фізичного обсягу на індекс собівартості :

При вивченні змін у рівнях продуктивності праці знаходять співвідношення індексу фізичного обсягу та індексу затрат праці :

Існує також взаємозв'язок між індексами фонду заробітної плати, середньої зарплати та чисельності працівників . Так , добуток індексів середньої заробітної плати ^) і чисельності працівників ^")

дає індекс фонду заробітної плати ^Іфі ) , тобто Іфз = ІС1 х 7".

Слід відзначити , що існує взаємозв'язок і між індексами змінного складу (вони відображують зміни середніх рівнів якісних показників), індексами структурних зрушень та індексами фіксованого складу:/зс- = /сз- х Іфс.

Взаємозв'язки між наведеними вище індексами дають змогу дослідити вплив структурного фактора і зміну самої індексованої величини на зміну (у часі) середніх рівнів досліджуваного показника

Отже, при дослідженні динаміки показників соціально-економічних явищ можна використовувати широке коло статистичних індексів, різних за будовою і змістом, але взаємопов'язаних між собою та доповнюючих один одного, тобто їх систему. Систему взаємозалежних індексів використовують, зокрема, при вивченні ролі окремих факторів у загальній динаміці явищ, а також при обчисленні за двома відомими показниками третього, невідомого.

Характеристика дії фактора може бути одержана як у відносному, так і в абсолютному вираженні.

Загальний вигляд системи двофакторних взаємозалежних індексів можна представити у такому поєднанні:

Е уа _ Е Е уа

Іух= ГДХ або 2 % *0 Т у0 х0 Т уа . За даними таблиці 76 знайдемо зазначену взаємозалежність індексів:

- ^ - У^ £ДЛ 17400 20700 ' ' ' ;

І £ ЩУ1 _ г4400 _ 140

22П0у0 17400 '

Висновок: валовий збір зернових культур у цілому збільшився на 40 %, у тому числі за рахунок збільшення розмірів посівних площ - на 19,0 %, за рахунок підвищення врожайності - на 17,9 %.

У розглянутому прикладі можна визначити абсолютний приріст результативного показника за рахунок змін кожного із факторних показників обчисленням різниць між чисельником та знаменником.

Зокрема, загальний абсолютний приріст становить : Лух ~ oУЛ ~ у"Х(). Розклавши його за факторами, маємо: Л у = ~ У0 Х0 = ~ -*'0-; а, = уа - ул = у1(^ - ^0). При такому методі розкладання абсолютного

приросту одержимо &ух ~ Лу + л*.

Для системи взаємозалежних індексів у двофакторних комплексах розкладання абсолютного приросту має

вигляд:Лух ~ ^'У1^ ~^У0^, у тому числі за факторами : Лух ~ ^oУЛ ~ ^У0^; 4 = уа ~ У2 уа

За даними розглянутого вище прикладу валовий збір у поточному періоді порівняно з базисним збільшився на 7000 ц (24400

- 17400). Розраховуємо вплив кожного із факторів на визначений розмір приросту. Так, за рахунок збільшення посівних площ валовий збір підвищився на 3300 ц (20700 - 17400), а від підвищення урожайності - на 3700 (24400-20700), тобто 3300+3700 = 7000.

Аналогічний принцип розкладання абсолютного приросту на складові при вивченні дії трьох і більше факторів.

§ 10.6. Територіальні індекси, особливості їх обчислення
МОДУЛЬ 5
ТЕМА 11. ВИБІРКОВИЙ МЕТОД
§ 11.1. Загальне поняття вибіркового методу статистичного спостереження
§ 11.2. Теоретичні основи вибіркового методу
§ 11.3. Способи відбору у вибіркову сукупність
§ 11.4. Помилки вибірки, їх визначення при різних способах відбору
§ 11.5.Організація вибіркового спостереження
ТЕМА 12. ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ: ТАБЛИЦІ, ГРАФІКИ, КАРТИ
§ 12.1. Статистичні таблиці, їх види і правила оформлення
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru