Статистика - Опря А.Т. - Тема 8. Аналіз інтенсивності динаміки

Тема 8. Аналіз інтенсивності динаміки

8.1. Яка з відповідей виходить за межі вимог до побудови рядів динаміки?

- Вірогідність, точність, наукова обґрунтованість.

- Порівнянність за змістом.

- Порівнянність за територією.

* Порівнянність моментних і періодичних рядів.

8.2. Яка з відповідей виходить за межі дискретних рядів динаміки?

- Моментні ряди.

* Інтервальні ряди.

- Неперервні ряди.

- Ряди середніх.

8.3. До яких рядів динаміки належать показники, одержані через певні проміжки часу?

- Моментні.

- Інтервальні.

* Дискретні.

- Неперервні.

8.4. До яких рядів динаміки належать показники, що характеризують розміри явищ за певні проміжки часу?

- Дискретні.

- Моментні.

* Інтервальні.

- Ряди середніх.

8.5. До якого виду динаміки належать показники поголів'я худоби на початок кожного місяця року?

* Моментні.

- Інтервальні.

- Ряди середніх.

- Неперервні.

8.6. З яким видом середньої розраховують середньорічну кількість худоби, якщо відома її чисельність на початок кожного місяця року?

- Арифметична.

* Хронологічна.

- Гармонійна.

- Геометрична.

8.7. За яким видом середньої визначають середньорічний рівень виробництва продукції, якщо відомі щорічні обсяги її виробництва за 6 років?

* Арифметична.

- Хронологічна.

- Гармонійна.

- Геометрична.

8.8. За допомогою яких статистичних характеристик визначають варіацію рядів динаміки навколо середньої?

- Розмах варіації.

- Середнє лінійне відхилення.

* Середнє квадратичне відхилення і коефіцієнт варіації.

- Дисперсія та коефіцієнт осциляції.

8.9. Який аналітичний показник ряду динаміки характеризує абсолютну величину розміру змін явища?

- Коефіцієнт зростання.

- Темп приросту.

- Абсолютне значення 1% приросту.

* Абсолютний приріст.

Тема 9. Аналіз тенденцій розвитку та коливань

9.1. За яким видом середніх розраховують середній коефіцієнт зростання?

- Арифметична.

* Геометрична.

- Квадратична.

- Хронологічна.

9.2. Яка кількісна статистична характеристика ряду динаміки визначає тенденцію розвитку явища?

- Автоковаріація.

- Автокореляція.

* Тренд.

- Регресія.

9.3. Який вид тенденції розвитку явища характеризує тенденцію змін зв'язку між окремими рівнями ряду?

- Тенденція середнього рівня.

- Тенденція дисперсії.

* Тенденція автокореляції.

- Тенденція в русі показників приросту.

9.4. У чому полягає суть завдання щодо використання прийомів обробки рядів динаміки з метою виявлення головної тенденції розвитку явища?

- Встановлення характеру дії основних причин, що визначають динаміку явища.

- Елімінування дії випадкових, другорядних причин, що визначають динаміку явища.

* Елімінування дії випадкових причин та встановлення характеру дії основних причин, що визначають динаміку явища.

- Побудова математичних функцій динаміки.

9.5. В яких випадках використовують прийом змикання рядів динаміки?

* При непорівнянності рівнів рядів динаміки.

- При виявленні закономірності розвитку явища.

- При виявленні характеру головної тенденції динаміки.

- При виявлені типу загальної тенденції динаміки.

9.6. Що розуміють під загальною тенденцією динаміки?

- Тенденція в русі показників динаміки.

- Тенденція до зростання рівня явища.

- Тенденція до зростання або зниження рівнів ряду.

* Тенденція до зростання, стабільності або зниження рівня даного явища.

9.7. Яка з відповідей виходить за межі типів динаміки?

- Абсолютні прирости зростають.

- Абсолютні прирости стабільні.

- Темни зростання стабільні; темпи зростання збільшуються.

* Темпи зростання зменшуються.

9.8. Які з прийомів виявлення загальної тенденції розвитку і характеру динаміки слід використовувати, коли рівні ряду динамки значно варіюють?

* Згладжування шляхом укрупнення інтервалів, згладжування за допомогою ковзної середньої.

- Побудова графіків рядів динаміки.

- Змикання рядів динаміки.

- Визначення автокореляції у рядах динаміки.

9.9. З метою встановлення тенденції розвитку явища дослідником виділено певний етап його розвитку й обрано тип аналітичної

функції у< = а°+ ^ + ^ . Який спосіб обробки рядів динаміки використано в даному разі?

- Вирівнювання шляхом укрупнення інтервалів.

- Вирівнювання способом ковзної середньої.

* Аналітичне вирівнювання.

- Побудова математичних функцій динаміки.

9.10. Який тип аналітичної функції використовують для вирівнювання ряду динаміки у випадках, коли абсолютні прирости рівномірно збільшуються?

- Рівняння прямої.

* Рівняння параболи.

- Рівняння показової функції.

- Ряд Фур'є.

9.11. Яку з наведених математичних функцій використовують для вирівнювання рядку динамки, якщо коефіцієнти зростання (ланцюгові) стабільні?

- У, = а0 + а4 -

* у, = а0а,

у, = a0 + (a, cos Kt + bK sin Kt2

9.12. Яка з відповідей виходить за межі способів визначення сезонних коливань у рядах динаміки?

- Розраховується середня арифметична ряду, з якою порівнюється щомісячні рівні.

- Розраховуються індекси сезонності за способом,

- Розраховуються індекси сезонності за способом, вказаним у п. 1; потім знаходиться середня арифметична з індексів.

- Розраховується відношення фактичних щомісячних рівнів до ковзної середньої, розрахованої за 12 міс. На підставі цих співвідношень за ряд років розраховується середня арифметична для кожного місяця.

* Розраховується середня арифметична ряду. З нею порівнюються середні ковзні тримісячні рівні.

9.13. Що розуміють у кореляції рядів динаміки під поняттям "тренд"?

* Зміна, яка визначає загальний напрям розвитку, основну тенденцію рядів динаміки.

- Непараметричний критерій.

- Наявність автокореляції у рядах динаміки.

- Специфічна структура випадкової компоненти у ряді динаміки.

9.14. Назвати критерій, який використовується для виявлення наявності автокореляції у відхиленнях від тренда.

- Критерій Пірсона.

- Критерій Стьюдента.

- Критерій Дурбіна.

* Критерій Дурбіна-Уотсона.

9.15. Що означає термін "мультиколінеарність" в рядах динаміки?

- Наявність функціонального зв'язку.

- Ступінь тісноти.

- Криволінійний зв'язок.

* Наявність сильної кореляції між незалежними змінними.

Тема 9. Аналіз тенденцій розвитку та коливань
Тема 10. Індексний метод
МОДУЛЬ 5
Тема 11. Вибірковий метод
Тема 12. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти
НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНІ ТЕМИ
ТЕМА 1. ПЕРЕВІРКА СТАТИСТИЧНИХ ГІПОТЕЗ
§ 1.1. Поняття про статистичні гіпотези
§ 1.2. Помилки при перевірці статистичних гіпотез. Статистичні критерії і критична область
§ 1.3. Перевірка статистичних гіпотез відносно середніх
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru