Страхування - Базилевич В.Д. - Централізовані страхові резервні фонди МТСБУ (ст. 43)

Фінансування статутної діяльності МТСБУ здійснюється за рахунок внесків страховиків - членів МТСБУ, а також за рахунок пасивних доходів від тимчасового розміщення коштів цього фонду та інших джерел, не заборонених законодавством у порядку, визначеному Статутом МТСБУ, та в обсягах, передбачених кошторисом, що затверджується президією МТСБУ.

Централізовані страхові резервні фонди МТСБУ (ст. 43)

Створюються для забезпечення виконання зобов'язань членів МТСБУ перед страхувальниками і потерпілими.

Види страхових резервних фондів:

o фонд страхових гарантій - призначений для забезпечення платоспроможності МТСБУ під час взаєморозрахунків з уповноваженими організаціями інших країн у галузі страхування цивільно-правової відповідальності, з якими МТСБУ уклало угоду про взаємне визнання договорів такого страхування та взаємне врегулювання питань стосовно відшкодування шкоди. Мінімальний розмір фонду страхових гарантій встановлюється на рівні визначеного Законом України "Про страхування" мінімального розміру статутного фонду страховика, що займається видами страхування іншими, ніж страхування життя;

o фонд захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах (фонд захисту потерпілих) - призначений для здійснення розрахунків з потерпілими у випадках, передбачених цим Законом.

Джерела формування централізованих страхових резервних фондів:

o разові гарантійні внески страховиків у розмірі, визначеному цим Законом;

o відрахування страховиків з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності у розмірі, визначеному Координаційною радою МТСБУ;

o повернені МТСБУ в регресному порядку кошти за заподіяну в результаті дорожньо-транспортної пригоди шкоду;

o добровільні внески та пожертвування.

Відрахування страховиків з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності в Україні становлять:

а) до фонду страхових гарантій - 5 % з премій, отриманих за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

б) до фонду захисту потерпілих - 5 % з премій, отриманих за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

Кошти централізованих страхових резервних фондів, створених при МТСБУ, розміщуються з урахуванням безпечності, прибутковості та ліквідності і мають бути представлені активами таких категорій:

o грошові кошти на банківських рахунках;

o банківські депозити (вклади);

o цінні папери, що емітуються державою.

Нагляд за використанням коштів централізованих страхових резервних фондів та цільового фонду фінансування діяльності МТСБУ здійснює Координаційна рада МТСБУ.

Обов'язкове страхування цивільно-правової діяльності власників наземних транспортних засобів має право здійснювати страховик, який:

o має ліцензію на здійснення цього виду страхування;

o є членом МТСБУ (ст. 49).

Підставами для отримання ліцензії на здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності є відповідність ліцензійним умовам, що встановлюються Уповноваженим органом та містять вимоги щодо розміру статутного фонду, досвіду роботи на ринку добровільного страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, сформованих страхових резервів, наявності кваліфікованого персоналу та можливостей опрацювання претензій на всій території України.

У разі невідповідності страховика ліцензійним умовам Уповноважений орган має право своїм рішенням тимчасово зупинити дію ліцензії до усунення порушень, виявлених за результатами перевірки. Якщо такі порушення не будуть усунуті встроки, визначені у рішенні Уповноваженого органу, Уповноважений орган має право анулювати ліцензію такого страховика.

Предметом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані з відшкодуванням особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, шкоди, заподіяної життю, здоров'ю, майну потерпілих внаслідок експлуатації забезпеченого транспортного засобу.

Об'єктом страхування за цим видом є життя, здоров'я та майно потерпілих унаслідок ДТП забезпеченого транспортного засобу.

Відшкодуванню страховиком підлягає пряма шкода, заподіяна третій особі під час руху транспортного засобу за умови, що встановлено причинний зв'язок між рухом транспортного засобу та заподіяною ним шкодою.

Страховим випадком вважається дорожньо-транспортна пригода, що сталася з участю транспортного засобу страхувальника, внаслідок якої настає його цивільна відповідальність за заподіяну шкоду майну, життю чи здоров'ю третіх осіб.

Страхова сума - це грошова оцінка розміру шкоди, яку страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний виплатити третій особі (особам) після настання страхового випадку.

Види договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності:

o внутрішні, які діють виключно на території України;

o міжнародні (договір міжнародного страхування), які діють на території країн, зазначених у таких договорах.

Договори міжнародного страхування, які діють на території країн - членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена карта", підтверджуються відповідним уніфікованим сертифікатом "Зелена карта", що визначається і діє в цих країнах.

Під час в'їзду на територію України власник транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, зобов'язаний мати на весь строк перебування такого транспортного засобу на території України сертифікат міжнародного автомобільного страхування "Зелена карта" або внутрішній договір страхування цивільно-правової відповідальності.

У разі виїзду транспортного засобу, зареєстрованого в Україні, до країн - членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена карта" власник такого транспортного засобу зобов'язаний мати чинний договір міжнародного страхування, посвідчений відповідним сертифікатом "Зелена карта".

Встановлення франшизи
Умови дострокового припинення дії договору
Визначення розміру страхових платежів
Обов'язковий ліміт відповідальності страховика
Типи договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Страхове відшкодування на території України
Відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю потерпілого в результаті ДТП (ст. 23)
Відшкодування у зв'язку зі смертю потерпілого (ст. 27)
Відшкодування шкоди, заподіяної майну потерпілого внаслідок ДТП (ст. 28)
Відшкодування у зв'язку з фізичним знищенням транспортного засобу (ст. 30)
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru