Основи інформаційно-аналітичної діяльності - Захарова І.В. - 4.3. Фактографічна інформаційна продукція

На сучасному етапі особливого значення набуває фактографічне обслуговування, що передбачає надання фактографічної інформації. Фактографічна продукція стала першим комерційним продуктом, що почали пропонувати на інформаційному ринку. Значно виріс об'єм фактографічних запитів та їх розмаїття. Реакцією суспільства на це є випуск у всьому світі численних енциклопедій, словників, довідників в традиційному та електронному вигляді, формування фактографічних БД. Одночасно виникають нові організації, що надають фактографічні послуги: телефонні довідкові служби, агенції економічної інформації, редакції засобів масової інформації, агенції новин та ін.

Фактографічні запити складають значну частину усіх запитів, особливо в бібліотеки і інформаційні органи науково-технічного профілю [14].

Довідкові видання сьогодні найбільш розповсюджена форма "готової" фактографічної продукції. Часто вони випускаються паралельно на паперовому носії та в електронному вигляді (на CD-ROM, DVD і/або у мережевій версії).

Поряд з іншими набувають поширення адресно-фірмові довідники і БД, орієнтовані на надання інформації про конкретні організації та їх продукцію. До найбільш розповсюджених з них можна віднести "Бізнес-карту", "Компас", "Жовті сторінки" та ін. З'являється тенденція підготовки галузевих або тематичних довідників.

Однією з форм інформаційного обслуговування є бізнес-довідки, які готують різні інформаційно-аналітичні центри, консалтингові та маркетингові агенції, торгово-промислові палати, асоціації підтримки підприємництва і розвитку бізнесу.

До інноваційних форм інформаційного обслуговування слід віднести прес-кліпінги, дайджести, фактографічні БД тощо.

Поняття про фактографічні ресурси. Фактографічна інформаційна продукція

Під фактом розуміються будь-які відомості, які після вилучення їх із контексту зберігають самостійне значення, смисл. Таким чином, факт - це конкретні одиничні достовірні дані. Саме такі відомості надаються користувачу у відповідь на фактографічні запити.

Фактографія - описання фактів без їхнього аналізу, узагальнення [17].

Фактографічна інформація - сукупність фактів (фактографічних відомостей, фактографічних даних, фактографічних записів).

Уточнимо поняття "фактографічна інформація". Отже, під фактографічною інформацією слід розуміти відомості не лише фактичного характеру, а й теоретичного, оціночного характеру, тобто включати і факти, і концепції, усе те, що може бути об'єктом вилучення з тексту, описання на певній інформаційній мові, зберігання і пошуку в тій чи іншій інформаційній системі.

Фактографічні довідка - відповідь на запит, що містить фактичні дані.

Види фактів:

1) імена;

2) назви;

3) дати;

4) числа;

5) визначення термінів;

6) пояснення явищ;

7) ...

Фактографування - процес створення і перетворення фактографічної інформації.

Форми фактографічних ресурсів:

1) друковані - довідкові видання:

2) карткові - фактографічні картотеки;

3) електронні - фактографічні бази даних.

Карткові фактографічні ресурси систематизуються у вигляді картотеки. Фактографічна картотека - сукупність розташованих за певними правилами фактографічних записів на карткових носіях. Приклади фактографічних картотек:

1. Адресно-довідкова.

2. Краєзнавча.

3. Пам'ятних дат.

Друкована фактографічна інформаційна продукція представлена у вигляді довідкових видань.

Довідкове видання - видання, яке містить короткі відомості наукового або прикладного характеру, розташовані у порядку, зручному для їх швидкого відшукування, не призначене для суцільного читання. Види довідкових видань наведені у табл. 4.3.

Таблиця 4.3. ВИДИ ДОВІДКОВИХ ВИДАНЬ

1. Енциклопедії і енциклопедичні словники

Енциклопедія - довідкове видання, яке містить в узагальненому вигляді основні відомості з одної або з усіх галузей знань і практичної діяльності, викладені у вигляді коротких статей, розташованих в алфавітному або систематичному порядку. Енциклопедичний словник - енциклопедія, матеріал в якій розташований в алфавітному порядку

1.1. Універсальні (загальні): Велика Радянська енциклопедія, Українська Радянська енциклопедія, Терра, Російський енциклопедичний словник...

1.2. Спеціалізовані:

1.2.1. Галузеві: Хімічна енциклопедія, Енциклопедичний словник юного хіміка...

1.2.2. Тематичні: Великая Отечественная война...

1.2.3. Регіональні: Москва...

1.2.4. Персональні: Булгаковская энциклопедия, Лермонтовская энциклопедия...

2. Довідники

Довідник - довідкове видання, що носить прикладний, практичний характер, має систематичну структуру або побудоване за алфавітом заголовків статей. Біографічний довідник (словник) - довідник, який містить відомості про життя і діяльність будь-яких осіб.

Біобібліографічний довідник (словник) - довідник, який містить біографічні дані про будь-яких осіб, списки їх праць і літератури, що висвітлює їх життя і діяльність.

Путівник - довідник, який містить відомості про будь-який географічний пункт або культурно-просвітницьку установу (захід), розташовані у зручному для слідування або огляду порядку

2.1. Наукові: Довідник хіміка, Довідник біліографознавця...

2.2. Виробничо-практичні: Довідник хіміка-лаборанта, Довідник бібліографа...

2.3. Статистичні: Черкаська область у .... Році...

2.4. Біографічні: Хто є хто у ...

2.5. Путівники: Музеї м. Києва, Золота підкова...

2.6. Збірники цитат, афоризмів і т.д.: Слово о книге, Мудрость веков, Крылатые слова: литературные цитаты...

2.7. Календарі знаменних і пам'ятних дат

2.8. Хроніки, літописи: Хроніка подій в Черкаській області за ... рік...

3. Словники

Словник - довідкове видання, яке містить упорядкований перелік мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), упорядкованих супровідними довідковими даними.

Мовний словник - словник, який містить перелік мовних одиниць 3 їхніми характеристиками або перекладом на іншу (інші) мови.

Тлумачний словник - мовний словник, який роз'яснює значення слів будь-якої мови, дає їх граматичні і стилістичні характеристики, приклади вживання та інші відомості

3.1. Тлумачні: Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля, Толковый словарь русского языка СИ. Ожегова...

3.2. Термінологічні: Інформатика, Бібліотечна справа...

3.3. Орфографічні і орфоепічні

3.4. Синонімів, антонімів, омонімів, неологізмів, архаїзмів

3.5. Фразеологічні

3.6. Етимологічні: Походження слів української мови...

3.7. Ономастичні: топонімічні (Назви населених пунктів Черкаської області), антропонімічні (Русская фамилия, Як назвати дитину...)

3.8. Двомовні і багатомовні, розмовники

3.9. Псевдонімів

3.10. Мови письменників: Словарь языка А.С.Пушкина...

Деякі електронні мережеві аналоги друкованих довідкових видань:

1. Універсальні (універсальні енциклопедії):

1.1. Yandex: словники: slovari.yandex.ru

1.2. Рубрикой: найкрупніший енциклопедичний ресурс Интернета: rubricon.com

1.3. Кирилл иМефодий: мегаэнциклопедия:: megabook.ru

1.4. Кругосвет: энциклопедия: krugosvet.ru

1.5. ...

2. Тематичні ( тематичні енциклопедії):

2.1. Авіація від A до Z: енциклопедія світової авіації: cofe.ru/Avia

3. Мовні (~ мовні словники):

3.1. Русские словари: интерактивные словари: slovari.ru

3.2 .

4. Електронні перекладачі (~ двомовні і багатомовні словники):

4.1. Yandex Lingvo: словники: lingvo.yandex.ru

4.2. МультиЛекс online: online.multilex.ru

4.3. Промт: online-перекладач: translate.ru

4.4. Rambler: словники: rambler.ru/dict

Як було зазначено вище, до електронних фактографічних ресурсів відносяться, насамперед, фактографічні БД.

Однією з форм інформаційно-бібліографічного обслуговування є фактографічні БД. В установах науки і освіти, проектних організаціях, на промислових підприємствах формують персональні БД. Практикується їх створення в крупних бібліотеках з орієнтацією на провідних діячів культури, вчених, політиків, керівників підприємств тощо [20].

Орієнтація в потоці довідкових видань, вміння використовувати фактографічні БД та інші інформаційні ресурси, що містять фактографічні відомості, - обов'язкова вимога до фахівців інформаційної галузі. Одночасно вони мають самостійно формувати фактографічні бази даних і створювати власну фактографічну продукцію.

У фактографічних БД містяться короткі відомості про описувані об'єкти, представлені у суворо визначеному форматі. З прикладів БД фактографічного типу можна навести, зокрема: базу даних книжкового фонду бібліотеки; базу даних кадрового складу установи.

У БД бібліотеки про кожну книгу зберігаються такі бібліографічні дані: рік видання, автор, назва та ін. Зрозуміло, що текст книги в ній зберігатися не буде. У БД відділу кадрів установи зберігаються лише анкетні дані працівників: прізвище, ім'я, по-батькові; рік і місце народження та інше.

Фактографічна база даних - база, представлена пошуковим образом документа і текстом в його повному або частковому обсягах, тобто повнотекстова чи фрагментарна база. При цьому зміст введених в ПЕВМ фрагментів текстів визначається відповідно до потенційних інформаційних потреб, характеристик технічних засобів, можливостями програми і т.д.

Характерною особливістю фактографічних систем є те, що вони працюють не з текстом, а з фактичними відомостями, які представлені у вигляді записів. На базі фактографічних систем створюються довідники, системи аналізу і керування підприємством, бухгалтерські системи [40].

Фактографічна база даних - сукупність фактографічних даних на електронному носії, яка передбачає загальні правила описування, зберігання і маніпулювання даними; електронний аналог фактографічної картотеки.

Оскільки потреби в оперативному отриманні конкретних відомостей можуть виникнути в будь-якій сфері людської діяльності - при прийнятті управлінських рішень, у ході наукових досліджень і на виробництві, у процесі навчання, у побуті - обсяг фактографічних запитів досить значний і вони досить різноманітні. Реакцією суспільства на це виявляється випуск у всьому світі енциклопедій, словників і довідників у традиційному і електронному вигляді, формування фактографічних баз даних.

Цікаво відмітити, що у межах довідкової літератури підготовляються усі інші існуючі типи документів, тобто довідники можуть бути науковими, виробничо-практичними, офіційними, навчальними, науково-популярними. Вони досить різноманітні за тематикою і адресуються як дорослому, так і дитячому читачеві. Орієнтація у потоці довідкових видань, уміння користуватися фактографічними базами даних і іншими електронними ресурсами, що містять фактографічні дані - обов'язкова вимога до працівників бібліотек і служб інформації.

При виборі джерела виконання фактографічних запитів їх зміст зіставляють з тематичним наповненням довідкових видань. Найбільш поширеними об'єктами пошуку виступають:

з/п

Об'єкти пошуку

Приклади фактографічних запитів

1

Кількісні дані, економіко-статистичні показники

Курси валют; обсяги ввезення-вивезення промислової продукції; демографічний склад населення; прожитковий мінімум в певному регіоні

2

Відомості хронологічного характеру

Дати життя вчених чи письменників; час початку-закінчення історичних подій, бойовий дій; дати прийняття міжнародних угод, нормативно-правових документів

3

Адресні дані

Місцезнаходження різних установ; місце праці вчених, діячів культури

4

Найменування і параметри обладнання

Потужність трансформатора певної марки; швидкість обробки деталі на певному верстаті; марки зварювальних апаратів; найменування і марки копіювальної техніки останнього покоління

5

Склад, властивості і призначення речовин і матеріалів

Призначення лікарських препаратів; властивості харчовик добавок; склад харчових продуктів; властивості полімерних матеріалів, використовуваних у відділі приміщення

6

Відомості про організації (підприємства, фірми)

Заводи-виробники певного обладнання; фармацевтичні підприємства, які спеціалізуються на виробництві антибіотиків; ВНЗ, які здійснюють підготовку спеціалістів по захисту інформації

7

Персоналія

Біографічні дані, що стосуються життя діячів культури, науки, освіти; провідні спеціалісти в певній галузі або певній організації; "внесок" конкретних спеціалістів в розробку будь-якого напрямку. Встановлення повного ім'я і по батькові, звань конкретних осіб

8

Визначення або переклад терміна. Розшифровка абревіатур

Визначення нових понять, часто запозичених з іноземних мов і відсутніх у словниках; розшифровка скорочень назв установ, асоціацій і товариств, періодичних видань

9

Уточнення географічних назв і місцезнаходження об'єктів

Столиця держави; європейська назва гори Джомолунгма; місця знаходження мідних руд

10

Уточнення цитат (крилатих висловів), авторів і назв творів (джерел), з яких вони вилучені

Кому належать слова "Я мислю, значить, існую". Як виник спортивний девіз, який викарбовано на олімпійській медалі "Швидше, вище, сильніше"

Таблиця 4.4. ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ВИКОНАННЯ ФАКТОГРАФІЧНИХ ЗАПИТІВ

Об'єкт пошуку

Джерела виявлення фактографічних даних

"Готова" фактографічна продукція

Фактографічна продукція бібліотек і служб інформації підприємств

Кількісні дані

Статистичні довідники; статистичні розділи в ділових періодичних виданнях, прайс-листи; статистичні БД

Адресні дані

Адресні довідники і БД; послуги довідкових служб

Найменування і параметри обладнання

Довідники з обладнання, прейскуранти, торгово-промислові довідники, промислові каталоги, каталоги виставок, рекламні повідомлення у періодичних виданнях, рекламно-довідкові web- сайти підприємств-виробників

БД обладнання; виставкові рекламні матеріали (готуються службами інформації або відділами реклами підприємств); листування з підприємствами-виробниками

Склад, властивості і призначення речовин і матеріалів

Аналогічно виявленню відомостей про обладнання

Відомості про організації

Фірмові довідники, торгово-промислові довідники, БД організацій, web- сайти організацій; щорічні звіти зарубіжних фірм і вітчизняних акціонерних товариств; фірмові журнали і рекламні матеріали; бізнес-довідки

Фірмові БД і картотеки. Буклети, проспекти, рекламні матеріали про власну організацію. Матеріали, запитані у організацій

"Готова" фактографічна продукція

Фактографічна продукція бібліотек і служб інформації підприємств

Персоналія

Енциклопедії, біографічні довідники, персональні БД, довідники типу "Хто є хто..."

Персональні БД і професійні досьє

Події політичного, культурного, економічного життя

Прес-кліпінг

Дайджести

Слід відмітити не лише підвищення попиту на фактографічні послуги, а й те, що в значній частині цей попит є платоспроможним. Тому фактографічна продукція стала першим комерційним продуктом, який пропонувався на інформаційному ринку в початковий період його формування. З часом цей сегмент ринку розширився, а центри-виробники закріпили свої позиції: зріс професіоналізм інформаційних працівників, розширилися технологічна і ресурсна база, що привело до розширення асортименту пропонованих послуг і підвищенню їх якості. Постійно виникають нові організації, які надають фактографічні послуги в якості основного або супровідного результату своєї діяльності: телефонні довідкові служби, агентства економічної інформації, редакції ЗМІ, агентства новин та ін. Конкуренція на цьому сегменті інформаційного ринку зростає, що, відповідно, відображається на роботі бібліотек і служб інформації підприємств. Вони насамперед мають придбати все більше "готової" фактографічної продукції і активно використовують ресурси Інтернету для оперативного виявлення необхідних відомостей. Крім того, вони самостійно формують фактографічні бази даних і створюють власну фактографічну продукцію. Джерела, що залучаються для виконання основних видів фактографічних запитів (див. табл. 4.4).

Схарактеризуємо далі фактографічну продукцію, яка пропонується на інформаційному ринку, а також таку, яка створюється самостійно бібліотеками і службами інформації підприємств.

Довідкові видання як форма фактографічної продукції

Найбільш розповсюдженою формою "готової" фактографічної продукції є традиційні й електронні довідкові видання. Часто вони випускаються паралельно на паперовому носії та в електронному вигляді (на CD-ROM, DVD і/або у мережевій версії).

Поряд з іншими набувають поширення адресно-фірмові довідники (товарно-фірмові) і БД, орієнтовані на надання інформації про конкретні організації та їх продукцію. Відбір матеріалу в них здійснюється з урахуванням тематичних, хронологічних і географічних критеріїв.

До найбільш розповсюджених з них можна віднести "Бізнес-карту", "Компас", "Жовті сторінки" та ін. З'являється тенденція підготовки галузевих або тематичних довідників.

Біографічні довідники і/або БД надають інформацію про людей, які зробили вагомий внесок в розвиток того чи іншого регіону чи галузі. Крім "офіційної" біографічної інформації, включаються дані особистого характеру. Довідники типу "Хто є хто в...", крім довідкової, реалізують ще й іміджеві функцію. Сьогодні вони охоплюють усі крупні регіони і багато видів діяльності.

Статистичні довідники і БД підготовляються, як правило, державними органами і є унікальною базою для підготовки різних видів інформаційної продукції довідкового або аналітичного характеру.

Цінові довідники і бюлетені відображають поточні ціни на товари і послуги.

Існує значне число універсальних за змістом довідкових web-сайтів і порталів, доступних у мережі Інтернет. Це, наприклад, Рубрикон (rubricon.com), який включає відомості по історії, релігії, техніці, мистецтву, економіці, медицині, сільському господарству, новини, посилання на інші довідкові сайти.

Бізнес-довідки

Бізнес-довідки готуються самими різними інформаційно-аналітичними центрами, консалтинговими і маркетинговими агентствами, торгово-промисловими палатами, асоціаціями підтримки підприємництва і розвитку бізнесу.

Бізнес-довідка являє собою структуровану інформацію про фірму - потенційного ділового партнера, інвестора, клієнта, конкурента і призначена для перевірки надійності фірми.

Джерелами для підготовки таких довідок виступають най різноманітні ресурси, створювані агентствами або залучені ними довідкові видання і бази даних; бази даних державних органів, які виконують реєстраційні функції; рекламні матеріали фірм; web-caйти фірм; публікації і виступи в засобах масової інформації або в спеціалізованих виданнях, телефонне опитування та ін.

Фахівці виділяють бізнес-довідки: коротка, стандартна, розширена.

Коротка довідка - це "візитна картка", базова інформація про фірму, яка містить такі показники:

o найменування і правова форма підприємства;

o адресні дані (включаючи електронні), телефони, факси; Реєстрація (дата заснування фірми, або першої реєстрації, наступних перереєстрацій, номер, дата останньої реєстрації);

o ІПП, ЄДРПОУ;

o засновники (коротко);

o статутний капітал;

o керівництво (коротко);

o види діяльності (за реєстраційними документами і фактично). Короткі довідки призначені для отримання попередньої інформації про потенційного партнера. У самому загальному вигляді з короткої довідки можна отримати інформацію про існування фірми і її реєстрацію в якості юридичної особи. Робиться висновок, чи діє фірма легально, чи є вона платником податків. В актуалізованих (тобто таких, що містять інформацію, перевірену у день виконання) коротких довідках є графа "Примітка", в яку заносяться дані щодо перевірки фактичної адреси, телефонів і керівництва.

Стандартні і розширені довідки дають уявлення про легальність бізнесу фірми, її активність на ринку, про партнерів, про види декларованих товарів.

З досвіду підготовки стандартних бізнес-довідок текст їх містить наступну інформацію:

o Відомості про державну реєстрацію та перереєстрацію;

o Правова форма та форма власності;

o Статутний капітал та частки засновників;

o Офіційні відомості щодо засновників та керівників;

o Юридична та фактична адреса, телефони, факс;

o Банки, які обслуговують підприємство;

o Види діяльності;

o Дочірні, материнські та корпоративно пов'язані компанії;

o Фінансові показники за 2 роки;

o Експорт/імпорт;

o Участь в арбітражних процесах як відповідача. Стандартна довідка має завершуватися пунктом "Висновок", у якому дається пояснення, на що варто звернути увагу - наприклад, на засновників, якщо ними зареєстровано багато фірм, розмір кредиторської заборгованості, збитки тощо.

Розширена інформаційна бізнес-довідка на підприємства в Україні містить відомості стандартної довідки плюс аналітична інформація про результати фінансово-господарської діяльності за 3-5 останніх років, банківські рахунки, номенклатура продукції що виробляється та споживається, основні споживачі, конкуренти. Коротка інформація про всі підприємства, у яких приймають участь керівники та засновники підприємства, що цікавить та т.п. Обсяг інформації, терміни виконання та вартість обговорюються додатково у кожному конкретному випадку.

Прес-кліпінг

Прес-кліпінг або моніторинг преси - діяльність, відома в практиці інформаційного обслуговування, яка одержала останнім часом нову назву. їх результат являє собою тематичну підбірку матеріалів, виявлених із періодичних видань. Різновидом такої продукції є персональні електронні газети, що містять інформацію, яка відбирається в реальному часі із багатьох джерел за певною ознакою і надається користувачеві в електронному вигляді. Базою для здійснення прес-кліпінгу виступають ресурси Інтернет, електронні архіви періодичних видань і спеціальне програмне забезпечення, що дозволяє проводити швидкий пошук за заданими користувачем параметрами. У якості об'єктів відстеження виступають:

o організації, установи, громадські об'єднання, партії (наприклад, публікації, присвячені власній фірмі, фірмі-конкуренту, потенційному партнеру або діяльності певного кола організації в цілому, наприклад, публікації, присвячені бібліотекам);

o персоналія (наприклад, політичний діяч, топ-менеджер та ін.);

o географічний об'єкт (район, місто, регіон, країна);

o вид діяльності (сучасний стан медичного обслуговування населення);

o товари, продукти, послуги, матеріали, обладнання тощо.

Час на підготовку продукції і багато в чому її вартість визначаються:

o хронологічною глибиною пошуку (усі публікації за вчорашній день, минулий тиждень, місяць, рік, більш тривалий період);

o географічним охопленням (дане місто, регіон, країна);

o кількістю найменувань періодичних видань;

o глибиною згортання (бібліографічний опис + повний текст статті; бібліографічний опис + фрагменти тексту; бібліографічний опис + реферати).

Завершуючи розгляд "готової" фактографічної продукції, відмітимо три обставини, значимі для діяльності бібліотек і служб інформації підприємств. По-перше, цей сегмент ринку є досить динамічним. Як наслідок, на ньому пропонується продукція, близька за споживчими вимогами і можливостями, але різна за назвами. Ось чому ми показали це, свідомо згадавши різні назви одного, по суті, продукту: прес-кліпінг, моніторинг преси, персональна електронна газета, а іноді й навіть дайджест преси.

По-друге, помітно взаємопроникнення різних видів інформаційної продукції. Бізнес-довідки, звичайно, знаходяться на стику фактографічних і аналітичних матеріалів, а дайджести об'єднують можливості бібліографічного, фактографічного і документального обслуговування. Уявляється, що це значно розширює діапазон застосування інформаційної продукції і робить її більш привабливою для користувача.

Дайджести

Форма подавання матеріалу у вигляді дайджесту сучасна і актуальна. Вона дозволяє з мінімальними витратами часу познайомитися як з останніми новинками теми, яка вивчається, так і з усім масивом документів.

Нижче наводяться визначення змісту поняття "дайджест":

1) дайджест (від лат. Digest - коротке викладення) - це фрагменти текстів багатьох документів (цитати, витримки, конспекти, рідше реферати), підібрані за певною темою, не забезпеченою узагальненими публікаціями, і які знаходяться у сфері інтересів реальних або потенційних читачів. Кожний фрагмент, вилучений з тексту, супроводжується посиланням на описання документа в цілому [31];

2) дайджест - підбірка виписок з різних джерел з певної тематики [11];

3) дайджест - видання, у якому стисло передається зміст найцікавіших публікацій за якийсь період [35];

4) дайджест - конспективний огляд періодики або інших друкованих видань [34];

5) дайджест - інформаційний продукт, який містить короткі анотації і вихідні дані статей. Такий формат є зручним для щоденного надавання, наприклад, для ознайомлення з основними новинами галузі [44].

Мета дайджесту.

Дайджести створюються тоді, коли виникають нові напрямки в дослідженнях і розробках з актуальних проблем науки і суспільного життя, при підвищеній і стійкій зацікавленості різних груп користувачів, але коли при цьому немає узагальнюючих праць.

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення наступних завдань:

1. Знайомство зі змістом первинного документа.

2. Виявлення у тексті документа основних напрямків теми.

3. Вибір відповідно до заданого переліку тем, необхідних для включення в дайджест.

4. Складання дайджесту на основі обраних фрагментів з тексту первинного документа.

Читацьке призначення.

Це основні групи споживачів бібліографічної інформації, тобто коло тих, для кого складається дайджест. Об'єкти для складання дайджесту:

1. Організації, установи, громадські об'єднання, партії (наприклад, публікації, присвячені власній фірмі або діяльності будь-якого кола організацій в цілому, наприклад, публікації, присвячені бібліотекам).

2. Персоналія.

3. Географічний об'єкт (район, місто, регіон, країна).

4. Вид діяльності.

5. Товари, продукти, послуги, матеріали, обладнання.

4.4. Реферат як один з основних видів документної інформаційної продукції
Література до модуля 4
МОДУЛЬ 5. ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ПОСЛУГИ
5.1. Інформаційне обслуговування і інформаційні послуги
5.2. Інформаційно-аналітичні послуги: різновиди, характеристика
5.3. Послуги документального обслуговування
5.4. Фактографічне і концептографічне обслуговування
Література до модуля 5
МОДУЛЬ 6. ОГЛЯДОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ДОКУМЕНТ: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ, СТРУКТУРА, МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ
6.1. Огляд як результат оглядово-аналітичної діяльності. Функції огляду
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru