Охорона праці - Москальова В.М - Що таке громадський контроль з охорони праці і хто його здійснює?

Вищий державний нагляд за дотриманням і правильним застосуванням усіх законодавчих актів з охорони праці здійснює Генеральна прокуратура України та підпорядковані їй прокуратури на місцях. Діяльність органів прокуратури підпорядковується Верховній Раді. Прокурор має право:

без перешкоди входити у державні чи громадські установи будь-якого підпорядкування;

доступу до документів та матеріалів, необхідних для перевірки, а також перевіряти накази, розпорядження, інструкції та інші нормативні акти;

викликати в органи прокуратури посадових осіб і громадян, вимагати від них усні або письмові пояснення щодо порушення закону;

вимагати проведення ревізій, експертиз діяльності підприємств незалежно від форм власності і господарювання і т. ін.;

виносити керівникам підприємств подання про усунення порушень законодавства з охорони праці;

опротестовувати незаконні накази роботодавців у вищестоящі органи;

ставити питання про притягнення осіб винних у порушенні законодавчих актів з охорони праці до відповідальності згідно з чинним законодавством. У разі грубих порушень прокурор може порушувати кримінальну справу, ставити питання про судову відповідальність або передавати матеріали для застосування громадського впливу; давати приписи або виносити подання до державних органів про усунення порушень законності та умов, що їх спричинили.

Окрім цього прокурор може звертатися до суду із заявою про захист прав та законних інтересів держави, підприємства, громадян або інших юридичних чи фізичних осіб.

Хто здійснює адміністративний та відомчий контроль?

В масштабах підприємства, установи, організації адміністративний контроль за станом охорони праці здійснюють: роботодавець, головні спеціалісти та інші особи, які наділені адміністративними повноваженнями.

Відомчий контроль за дотриманням законодавства з охорони праці, норм і правил здійснює служба охорони праці вищестоящих організацій, а також їх галузеві спеціалісти.

В процесі відомчого контролю перевіряють виконання планів роботи з охорони праці, використання виділених на охорону праці коштів, розробку проектної документації, своєчасне придбання 313, виконання обов’язків з охорони праці службовими особами.

Зауваження та пропозиції є обов’язковими для виконання роботодавцями і спеціалістами підприємства, установи або організації.

Що таке громадський контроль з охорони праці і хто його здійснює?

Законодавством громадський контроль на підприємствах покладено на профспілкові комітети та їх об’єднання в особі своїх виборних органів і представників. Право комітетів профспілок контролювати виконання адміністрацією підприємства встановлених вимог з охорони праці наведено у Положенні про права профкому, Положенні про комісії з охорони праці профкому.

Профкоми здійснюють систематичний контроль за дотриманням роботодавцями законодавства про працю, правил і норм з охорони праці та своєчасним виконанням заходів колективних договорів (угод) з охорони праці.

У разі відсутності професійної спілки на підприємстві громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснює уповноважена найманими працівниками особа.

В чому полягає діяльність комісії з охорони праці профкому?

Комісія складається з представників роботодавця та професійної спілки, а також уповноваженої найманими працівниками особи, спеціалістів з безпеки, гігієни праці та інших служб підприємства відповідно до НПАОП0.00-4.09-07"Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства".

Комісії з охорони праці здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов,забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю або здоров’ю працівників комісії мають право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємствах чи виробництвах фізичних осіб, які використовують найману працю, в цілому на період, необхідний для усунення загрози життю або здоров’ю працівників.

Комісії з охорони праці також мають право на проведення незалежної експертизи умов праці, а також об’єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам про охорону праці, брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві та надавати свої висновки про них, вносити роботодавцям, органам управління і нагляду подання з питань охорони праці та одержувати від них аргументовану відповідь.

Що таке оперативний контроль з охорони праці?
Які плани входять в систему заходів з охорони праці?
Що таке паспортизація санітарно-технічного стану умов праці?
Що таке колективний договір?
Які питання з охорони праці включає колективний договір?
Що таке інструкції з охорони праці?
Як розробляються інструкції з охорони праці?
Який зміст і особливості побудови інструкції?
1.5. Виробничий травматизм і професійні захворювання
1.5.1. Загальні поняття у сфері охорони праці
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru