Страхування - Базилевич В.Д. - Страхування цивільної відповідальності виробника

Описані в попередніх підрозділах види страхування відповідальності не вичерпують наявних, а тим більше можливих різновидів страхування відповідальності. Нижче стисло розкрито зміст тих видів страхування відповідальності, які перебувають у нашій країні ще в зародковому чи потенційному стані. Звісно, ми не можемо та й не ставимо собі за мету дати повний асортимент можливих послуг у цьому сегменті страхового ринку, а тому розглянемо тільки деякі з них.

Страхування цивільної відповідальності виробника

За цим видом страхування відповідальності до страхування приймаються відповідальність виробника (підприємства) за шкоду, спричинену:

1) дефіцитом речових товарів, робіт, послуг;

2) неякісною продукцією, споживання якої зумовило настання смерті споживача чи його каліцтва, а також заподіяння майнових збитків у зв'язку з наявністю дефектів у виробленому чи реалізованому страхувальником продукті. При цьому відшкодовуються страховиком тільки ті збитки, спричинені дефектом продукту, які обумовлені договором. Та шкода, яка завдається цим дефектом, але не включена в перелік видів шкоди, спричиненої неякісною продукцією, покривається страхуванням відповідальності за виробничий брак.

Виробник звільняється від відповідальності за відшкодування збитків, якщо буде доведено, що шкода, спричинена споживачеві, є наслідком непереборної сили.

Цей вид страхування поширений у розвинутих країнах світу. Він дає змогу виробникові перекласти на страховика затрати часу на вирішення судових спорів. Страховик, що здійснює цей вид страхування, має можливість організувати експертизу, консультування та інше обслуговування. В кінцевому результаті - забезпеченні високоякісної продукції та мінімізації збитків від цього чинника - зацікавлені всі суб'єкти - учасники страхування: страхувальник (виробник), страховик та споживач продукції1.

Страхування відповідальності роботодавця

Цей вид страхування забезпечує страховий захист інтересів роботодавця від збитків, пов'язаних з виплатою компенсацій у разі заподіяння шкоди здоров'ю, настання хвороби, втрати працездатності працівника чи його смерті.

За цим видом страхування страховик покриває збитки, пов'язані з затратами на надання:

o медичної допомоги;

o хірургічної допомоги;

o реабілітаційного терапевтичного лікування;

o виплат у разі непрацездатності;

o виплат у разі смерті.

Страхове покриття поширюється також на завдання шкоди одним працівником іншому внаслідок необачності. Цей вид страхування не поширюється на професійні захворювання2.

Страхування відповідальності перед третіми особами під час проведення будівельно-монтажних робіт

Предметом страхування відповідальності перед третіми особами є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов'язані з відшкодуванням матеріальної шкоди, завданої третім особам через недотримання строків будівництва, та моральної й матеріальної шкоди, завданої третім особам внаслідок неякісного виконання будівельно-монтажних робіт.

Вигодонабувачем за цим договором страхування є засновники фонду фінансування будівництва.

Страховими ризиками щодо страхування відповідальності перед третіми особами за цим договором є:

o халатність, необачність, необережність осіб, які не є відповідальними за організацією робіт, що спричинили брак, який виявлено на об'єкті страхування протягом гарантійного періоду;

o несвоєчасна здача об'єкта будівництва в експлуатацію.

Страхові випадки за договором страхування відповідальності перед третіми особами, які вимагають здійснення виплат страхового відшкодування, такі:

o порушення, пов'язані з використанням дефектних матеріалів, що спричинили страховий випадок, якщо особи, відповідальні за проведення робіт, не знали про наявність дефекту у використаних матеріалах;

o помилки під час монтажу;

o ненавмисне порушення норм і правил проведення робіт (недбалість, помилка, неуважність тощо) особами, які не є відповідальними за організацію робіт;

o наслідки халатності, необачності, необережності, браку, а саме: завдання шкоди життю, здоров'ю та збитків майну третіх осіб (фізичне пошкодження майна у процесі проведення будівельно-монтажних робіт) на території об'єкта, що споруджується.

Відшкодування матеріальних збитків, завданих третім особам (інвесторам), визначається на основі кошторису ремонтно-відновлювальних робіт, який (кошторис) складається експертною комісією, за розцінками Державного бюджету України з вирахуванням безумовної франшизи.

Страхова компанія "Аркада-Гарант", яка займається страхуванням ризиків довірчого управління при іпотечному кредитуванні та житлового будівництва, відшкодовує:

o збитки, завдані життю та здоров'ю вигодонабувача, у розмірі витрат на лікування в Україні, обмежуючи максимальну виплату сумою 8500 грн за кожним страховим випадком;

o збитки, завданні вигодонабувачам внаслідок несвоєчасної здачі будинку до експлуатації, у розмірі дійсних матеріально підтверджених витрат вигодонабувача (договір про оренду альтернативного житла тощо) з вирахуванням безумовної франшизи, але не більше 20 тис. грн за кожний страховий випадок;

o моральні збитки, завдані вигодонабувачам, згідно з рішенням суду.

За кожним страховим випадком, пов'язаним з відшкодуванням збитків, завданих майну третьої особи, безумовна фран-шиза становить 1000 грн, а за випадками, пов'язаними з завданням шкоди життю та здоров'ю третьої особи, - 100 грн за кожним страховим випадком.

У підручнику розглянуто далеко не всі види страхування цивільної відповідальності. Деякі з них були висвітлені в інших розділах: страхування відповідальності перевізника вантажу в розділі "Транспортне страхування"; страхування відповідальності перевізника пасажирів - у розділі "Страхування від нещасних випадків"; страхування відповідальності позичальника за неповернення кредиту - в розділі "Страхування фінансово-кредитних ризиків" і т. ін.

Деякі досить важливі види обов'язкового страхування відповідальності теж залишились поза нашою увагою у зв'язку з тим, що вони визначаються законодавством та досить ґрунтовно висвітлені в підручнику В.Й. Плиси "Страхування" (К.: Каравела, 2006). Це обов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду; відповідальності суб'єктів перевізників небезпечних вантажів; відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів.

Насамкінець необхідно зазначити, що хоча страхування відповідальності - ще зовсім новий вид страхування, але вкрай перспективний не тільки за кордоном, айв Україні.

Страхування відповідальності роботодавця
Страхування відповідальності перед третіми особами під час проведення будівельно-монтажних робіт
Висновки
Навчальний тренінг
Частина V ПЕРЕСТРАХУВАННЯ
Розділ 13. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ІСПІВСТРАХУВАННЯ
13.1. Необхідність, зміст і перспективи розвитку співстрахування в Україні
13.2. Виникнення, зміст та значення перестрахування у забезпеченні гарантій страхового захисту
Функції перестрахування
13.3. Методи перестрахування
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru