Статистика - Опря А.Т. - Тема 7. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків

Тема 7. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків

7.1. У чому полягає головне завдання дисперсійного аналізу ?

- Статистичне вивчення варіації середньої величини ознаки.

- Визначення вибіркової дисперсії.

* Статистичне виявлення впливу факторів, які зумовлюють мінливість ознаки.

- Обчислення факторної дисперсії.

7.2. Які відповіді виходять за межі завдань дисперсійного методу, коли він виконує не допоміжні, а самостійні функції в аналізі економічних явищ?

- Кількісне вимірювання сили впливу факторних ознак та їх сполучень на результативну ознаку.

- Визначення вірогідності впливу та його двірчих границь.

- Аналіз окремих середніх та статистична оцінка їх різниці.

* Визначення вірогідності впливу факторних ознак, результати групувань.

7.3. Яка з наведених формул визначає ступінь впливу факторних ознак на результативну ?

* = Сх : Су.

- її1 = С, : Сх.

- Vі = Сг : С}.

- Vі = Сг : Сх.

7.4. Що означає наведене рівняння : с* = Сл + Св + Сс + Слв + -..+Слвс ?

- Дисперсію дії факторів.

- Дисперсію дії поєднання факторів.

* Дисперсію дії факторів та їх поєднань.

- Дисперсію результативної ознаки.

7.5. Які відповіді виходять за межі етапів дисперсійного аналізу?

- Обробка дисперсійного комплексу для одержання

загальної, фактичної та залишкової дисперсій.

- Знаходження питомої ваги факторної і залишкової дисперсій у загальній дисперсії та їх коригування на число ступенів вільності.

- Оцінка вірогідності впливу факторів та їх поєднань

* Оцінка вірогідності залишкової дисперсії.

7.6. Яка з наведених формул визначає величину загальної дисперсії?

- Єх = Cy - cz.

* Cy = C, + cz.

- Cz= Cy - cx.

- = c : Cy.

7.7. Яка з наведених формул виходить за межі обчислення дисперсій в одно факторному статистичному комплексі?

с-Е "

- cz=2Zv2-Z h .

* F = Cx : Cz

7.8. Яку статистичну характеристику визначає формула с* ?

- Девіата .

- Коефіцієнт окремого визначення.

* Поправочний коефіцієнт для розкладу сумарної дисперсії.

- Кінцева дисперсійна структура.

7.9. Яка з наведених формул визначає ступінь впливу неврахованих факторів на результативну ознаку ?

- v2 = cx : Су.

* і2 = c : Су.

- vі = cу : Cz.

- vі = cy : Сх.

7.10. Що означає вираз ^ = cab : с> = 16,6% ?

- Ступінь впливу факторної ознаки на результативну.

- Ступінь впливу факторів та їх поєднань на результативну ознаку.

- Кількісну залежність результативної ознаки від двох факторів.

* Ступінь впливу поєднань двох факторів на результативну ознаку.

7.11. За яким критерієм визначається вірогідність дії досліджуваних факторів у дисперсійному комплексі ?

* Критерій Фішера.

- Критерій Ст'юдента.

- Критерій Пірсона .

- Критерій Лапласа.

7.12. Як називають стандартні відношення девіат, які знаходять за математичними таблицями ?

- Хі - квадрат критерій.

* Б - критерій.

- X - критерій.

- ^ - критерій.

7.13. Як у дисперсійному аналізі називається математична модель, в якій досліджується дія трьох факторів?

- Факторний дисперсійний комплекс.

- Багатофакторний дисперсійний комплекс.

* Трифакторний дисперсійний комплекс.

- Дисперсійна модель.

7.14. Чому дорівнює сума окремих ступенів вільності у двофакторному дисперсійному комплексі?

- Числу одиниць спостережень.

- Числу одиниць спостережень, зменшеному на одиницю.

* Числу ступенів вільності, зменшеному на дві одиниці.

- Числу ступенів вільності для загальної дисперсії.

7.15. В яких випадках вважається вірогідним досліджуваний вплив факторів на результативну ознаку?

- РТ>Рр.

* РТ<Рр.

- РТ=Рр.

- РТ^Рр.

7.16. Які відповіді виходять за межі характеристики дисперсійного методу з боку виконуваних ним допоміжних функцій ?

- Оцінка результатів групувань.

- Оцінка істотності коефіцієнт кореляції та різниці середніх.

* Оцінка характеру розподілу вибірки.

- Оцінка лінійної множинної регресії.

7.17. Який зв'язок називається кореляційним?

- Повний зв'язок між ознаками.

- Повний зв'язок між двома і більше ознаками.

* Неповний зв'язок між ознаками, який проявляється при спостереженні масових даних.

- Неповний зв'язок між ознаками, встановлений на підставі одиничного спостереження.

7.18. Яка з відповідей виходить за межі правильного визначення поняття "кореляція"?

- Зміна середньої величини однієї ознаки залежно від значення іншої.

- Залежність між випадковими величинами, яка не має функціонального характеру.

- Неповна залежність між ознаками.

* Визначення форми зв'язку.

7.19. Що являє собою поняття "регресія"?

- Тіснота зв'язку.

- Математичне очікування змінної величини, зумовлене зміною випадкової.

* Лінія, вид залежності середньої величини результативної ознаки від факторної.

- Вид пропорціональної залежності двох змінних.

7.20. Пояснити поняття "стохастичний зв'язок".

- Вид кореляційного зв'язку

- Форма кореляційного зв'язку.

- Тип зв'язку між випадковими величинами.

* Зв'язок між випадковими величинами, при якому зміна однієї з них зумовлює зміну закону розподілу інших.

7.21. Дати визначення поняттю "форма кореляційного зв'язку".

* Тип аналітичної формули; яка відображує залежність між досліджуваними ознаками.

- Аналітичне рівняння зв'язку.

- Кутовий коефіцієнт у прямолінійному рівнянні зв'язку.

- Вид дослідження взаємозалежностей між ознаками.

7.22. Яка з відповідей виходить за межі визначення завдань кореляційного аналізу?

* Визначення ступеня відокремленого спільного впливу факторів на результативну ознаку.

- Оцінка параметрів нормально розподіленої генеральної сукупності (середніх, дисперсій, коефіцієнтів кореляції).

- Перевірка істотності оцінюваних параметрів.

- Виявлення структури взаємозалежності ознак.

7.23. Дати визначення поняттю "мультиколінеарність".

- Кореляційна залежність між досліджуваними ознаками.

- Теоретично не доведений кореляційний зв'язок між факторами.

* Кореляція між факторами.

- Комбінація кількох рядів розподілу з метою побудови кореляційної моделі.

7.24. Що означає поняття "лінеаризація"?

- Аналітичне вирівнювання досліджуваних зв'язків за математичними формулами.

- Виявлення кореляційних зв'язків шляхом виключення факторів, лінійно пов'язаних між собою.

- Перехід від лінійного зв'язку до нелінійного.

* Перехід від нелінійного зв'язку до лінійного.

7.25. Яка з відповідей виходить за межі визначення переваг кореляційно -регресійного методу перед методом статистичних групувань?

- Елімінування випадкових коливань досліджуваних ознак.

- Можливість одночасного вивчення зв'язків між кількома ознаками.

- Одержання показників тісноти зв'язку та оцінка параметрів генеральної сукупності за даними вибірки.

* Раціональне й наочне викладення цифрових характеристик досліджуваних явищ.

7.26. Як називається кореляція, коли ознака розглядається як результат дії двох і більше факторів?

- Прямолінійною.

- Криволінійною.

- Простою.

* Множинною.

7.27. Як називається кореляційний зв'язок, при якому значення результативної ознаки змінюється в протилежному напрямі щодо факторної?

- Криволінійний.

* Обернений.

- Прямий.

- Прямолінійний.

7.28. Які з перелічених етапів роботи не стосуються кореляційного аналізу?

- Математично-економічне моделювання.

- Знаходження параметрів кореляційного рівняння.

* Визначення кореляції атрибутивних ознак.

- Оцінка й аналіз одержаних результатів.

7.29. Який можна зробити висновок про характер кореляційного зв'язку, якщо величина одержаного коефіцієнта кореляції становить -0,816?

- Зв'язок прямий.

* Зв'язок обернений.

- Зв'язок криволінійний.

- Зв'язок прямолінійний.

7.30. Який вид залежності характеризує взаємозв'язок наведених

нижче параметрів у у > * ?

- Прямий зв'язок між ознаками.

- Обернений зв'язок між ознаками.

- Відсутність лінійного зв'язку.

* Повну лінійну функціональну залежність.

7.31. Яка схема рішення вважається більш прийнятною, якщо обчислювальні операції кореляційного аналізу виконуються за допомогою засобів малої механізації?

- Алгоритми Таусса.

- Метод послідовних наближень Зейделя.

- Правило Сарруса.

* Схема Чебишева поліномах Дулітля.

7.32. Дати визначення показника коефіцієнта кореляції.

- Вимірник тісноти зв'язку при простій кореляційній залежності.

- Параметр рівняння регресії.

- Вимірник тісноти кореляційного зв'язку.

* Вимірник тісноти зв'язку при простій прямолінійній залежності.

7.33. Яка статистична характеристика визначається за формулою

г = (ух - у ■ х):ауах ?

- Індекс кореляції.

* Коефіцієнт кореляції.

- Частковий коефіцієнт кореляції.

- Кореляційне відношення.

7.34. Розраховано коефіцієнт регресії врожайності вівса (ц/ га) і собівартості його виробництва (грн.). В яких одиницях виміру інтерпретується цей коефіцієнт?

- Гривні з розрахунку на 1 гектар.

- Центнери з розрахунку на 1 гектар.

* Гривні з розрахунку на 1 центнер.

- Центнери з розрахунку на 1 гривню.

7.35. В яких випадках можна одержати коефіцієнт кореляції з від'ємним знаком?

- При множинному лінійному кореляційному зв'язку.

- При множинному криволінійному кореляційному зв'язку.

* При парному лінійному зв'язку.

- При парному криволінійному зв'язку.

7.36. Яка з наведених формул використовується для визначення коефіцієнта множинної кореляції?

7.37. Що характеризує числове значення коефіцієнта множинної детермінації 0,858?

* Варіація результативної ознаки на 85,8 % зумовлена варіацією досліджуваних факторів.

- На невраховані фактори припадає 85,8 % питомої ваги впливу на зміну результативної ознаки.

- Варіація результативної ознаки на 85,8 % зумовлена варіацією всіх можливих факторів.

- Не інтерпретується.

7.38. Що означає наведена формула: 1 = (г^п ~ 2): (>/1 -г 1)?

- Істотність параметрів рівняння регресії.

- Довірчий інтервал коефіцієнта кореляції.

- Нормоване відхилення.

* Істотність коефіцієнта кореляції.

7.39. За якою формулою перевіряється істотність коефіцієнта множинної кореляції?

- (,л/й-"2): (л/1 - г1)

* Я : ^

- (1 - Я1): (Т^-Т).

- (1" А" - р).

7.40. В яких випадках вважається істотним коефіцієнт кореляції?

- і )'р.

- ір )'т .

- ~ 1

* ір * 'і

7.41. Для параметрів рівняння регресії необхідно встановити довірчі границі випадкових коливань. Яка з наведених формул буде використана з цією метою?

* (Xу2 - а0 Еу - °Т ху) : ("_ 2)

- (1 - Я1): ^^^-Т).

7.42. Чому у формулі 2 (п. 1.25) за знаменник (дільник) взято число ступенів вільності?

- Щоб одержати більш точну статистичну характеристику.

- Щоб одержати вірогідну оцінку показників генеральної сукупності.

* Щоб одержати незмінену оцінку показників генеральної сукупності.

- Щоб одержати ефективну оцінку показників генеральної сукупності.

7.43. Обчисленням стандартної помилки рівняння регресії встановлено, що довірчий інтервал коливається у значних межах. Чим пояснюється така неточність передбачень теоретичного рівня результативної ознаки?

* Досліджувана залежність є кореляційною, а не функціональною.

- Залежність ознак досліджувалася з низьким рівнем імовірності.

- Одержані результати кореляційного аналізу є вірогідними, а не точними.

- Стандартна помилка рівняння регресії виявилася невірогідною.

7.44. Що характеризує частковий коефіцієнт кореляції у випадку дослідження впливу двох факторних ознак?

- Тісноту лінійного зв'язку між результативною і даною факторною ознакою.

- Тісноту лінійного зв'язку між двома факторними ознаками.

- Тісноту зв'язку між результативною і факторною ознакою.

* Тісноту лінійного зв'язку результативної ознаки з однією із факторних при виключенні дії іншої факторної ознаки.

7.45. Яка з перелічених відповідей виходить за межі вимог до побудови кореляційно - регресійних моделей аграрно-економічних явищ?

- Фактори-аргументи повинні відображувати об'єктивні особливості сільськогосподарських підприємств.

- Залежна і жодна з незалежних змінних не повинні перебувати у функціональній залежності від іншої або їх групи.

- Кількість включених у модель факторів повинна бути не дуже великою.

* Величина коефіцієнта кореляції між включеними у модель факторами не повинна перевищувати 0,9.

7.46. Які з перелічених статистичних характеристик не стосуються непараметричних критеріїв кореляційних зв'язків?

* Коефіцієнт кореляції.

- Коефіцієнт кореляції рангів.

- Коефіцієнт асоціації.

- Критерій знаків.

7.47. Який непараметричний критерій розраховують за формулою

аУ й2 р = 1 -ТТ-п

п[п -1)?

- Коефіцієнт асоціації.

- Коефіцієнт Фехнера.

* Ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена.

- Коефіцієнт контингенції.

7.48. Між якими непараметричними критеріями існує залежність,

. р = Гух :28т-

яку визначає відношення ст ?

- Коефіцієнт кореляції та коефіцієнт асоціації.

- Коефіцієнт кореляції рангів і коефіцієнт контингенції.

- Коефіцієнт Фехнера та коефіцієнт Спірмена.

* Лінійний коефіцієнт кореляції і коефіцієнт кореляції рангів.

7.49. Який непараметричний критерій розраховують за формулою

КФ =і"а ~ ПЬ ): і"а + ПЬ ) ?

* Критерій знаків (коефіцієнт Фехнера).

- Коефіцієнт асоціації.

- Коефіцієнт контингенції.

- Рантовий коефіцієнт кореляції Спірмена.

7.50. Що розуміють у кореляції рядів динаміки під поняттям "тренд"?

* Зміна, яка визначає загальний напрям розвитку, основну тенденцію ряду динаміки.

- Непараметричний критерій.

- Наявність автокореляції у рядах динаміки.

- Специфічна структура випадкової компоненти у ряді динаміки.

МОДУЛЬ 4
Тема 8. Аналіз інтенсивності динаміки
Тема 9. Аналіз тенденцій розвитку та коливань
Тема 10. Індексний метод
МОДУЛЬ 5
Тема 11. Вибірковий метод
Тема 12. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти
НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНІ ТЕМИ
ТЕМА 1. ПЕРЕВІРКА СТАТИСТИЧНИХ ГІПОТЕЗ
§ 1.1. Поняття про статистичні гіпотези
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru