Теорія статистики - Мармоза А.Т. - 10.4. Факторний аналіз рядів динаміки

Важливе місце у вивченні динаміки соціально-економічних явищ належить факторному аналізу, метою якого є дослідження впливу окремих факторів на кількісні і якісні зміни явища в часі. В аналізі динаміки суспільного виробництва важливо насамперед оцінити залежність результативних показників від комплексу економічних і природних факторів.

Для здійснення факторного аналізу рядів динаміки статистика використовує ряд методів і прийомів, серед яких найбільш поширені такі: приведення рядів динаміки до однієї основи, порівняння кількох паралельних рядів результативних і факторних показників (одного результативного і одного факторного показників, одного результативного і кількох факторних показників, одного факторного і кількох результативних показників), укрупнення періодів, розчленування досліджуваної сукупності на якісно однорідні групи і підгрупи, тобто побудова простих і комбінаційних групувань, застосування дисперсійного і кореляційного методів аналізу та ін.

Застосування деяких з перелічених прийомів факторного аналізу рядів динаміки розглянемо на таких прикладах.

Найпростішим і розповсюдженим прийомом вивчення залежності результативних показників від факторів, що визначають тенденцію, є прийом приведення рядів динаміки до однієї основи. В табл. 10.13 подана динаміка виходу валової продукції сільського господарства і основних факторів в TOB за 2005 - 2010 рр.

Дані таблиці свідчать про те, що збільшення виходу валової продукції на 100 та сільськогосподарських угідь (результативний показник) у динаміці в TOB супроводжувалося закономірним зростанням факторів інтенсивності сільськогосподарського виробництва (фондозабезпеченності, енергозабезпеченності і кількості внесених мінеральних добрив - факторні показники).

Таблиця 10.13. Динаміка виходу валової продукції сільського господарства і основних факторів виробництва в TOB за 2005 - 2010 рр.

Динаміка виходу валової продукції сільського господарства і основних факторів виробництва в TOB за 2005 - 2010 рр.

Дані таблиці свідчать про те, що збільшення виходу валової продукції на 100 га сільськогосподарських угідь (результативний показник) у динаміці в TOB супроводжувалося закономірним зростанням факторів інтенсивності сільськогосподарського виробництва (фондозабезпеченності, енергозабезпеченності і кількості внесених мінеральних добрив - факторні показники).

Для проведення порівняльного аналізу чотирьох рядів динаміки і виявлення більш чіткої залежності результативного показника від факторів інтенсивності виробництва здійснено перетворення вихідних рядів динаміки.

Потреба перетворення рядів динаміки зумовлена тим, що різнойменні показники наведених чотирьох паралельних рядів безпосередньо непорівнянні між собою. Крім того, вони виражені в різних одиницях вимірювання.

Щоб привести подібні ряди динаміки до порівнянного вигляду, використаємо прийом приведення їх до однієї основи. З цією метою розрахуємо базисні темпи зростання, взявши за постійну базу порівняння рівні 2005 р. Добуті дані виразимо в процентах (табл. 10.14).

Порівняння темпів зростання виходу валової продукції і факторів виробництва свідчить про випереджаючі темпи зростання факторів інтенсивності виробництва (в 1,5 разу) порівняно з темпами зростання виходу валової продукції (в 1,363, або на 36,3%), Це означає, що в даному господарстві в динаміці вихід валової продукції на одиницю факторів мав тенденцію до зниження.

Таблиця 10.14. Динаміка виходу валової продукції сільського господарства і факторів інтенсивності виробництва в ТОВ за 2005 - 2010 рр. (в % до 2005 р.)

В розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь

Рік

вартість валової продукції сільського господарства, тис. грн

вартість основних виробничих фондів

сільськогосподарського призначення (фондозабезпеченість), тис. грн.

енергетичних потужностей (енергозабезпеченість), кінських сил

кількість внесених мінеральних добрив, ц

діючої речовини

2005

100,0

100,0

100,0

100,0

2006

107,0

108,8

104,5

97,8

2007

112,4

116,4

111,8

108,5

2008

133,3

131,3

118,3

130,4

2009

126,4

141,9

132,9

127,4

2010

136,3

153,8

147,2

154,7

Зроблені за факторним аналізом рядів динаміки висновки доповнимо розрахунком коефіцієнтів випередження. Коефіцієнти випередження визначимо як відношення базисних темпів зростання за однакові відрізки часу по двох динамічних рядах.

Так, коефіцієнт випередження зростання фондозабезпеченності порівняно зі зростанням валової продукції становить 1,13 (1,538:1,363), зростання енергозабезпеченості порівняно зі зростанням валової продукції-1,08 (1,472:1,363), зростання кількості внесених мінеральних добрив порівняно зі зростанням валової продукції - 1,13 (1,547:1,363). Отже, темпи зростання факторів інтенсивності виробництва - фондозабезпеченності, енергозабезпеченості, кількості внесених добрив - випереджали темпи зростання валової продукції сільського господарства відповідно в 1,13; 1,08 і 1,13 разу. Важливу роль у проведенні факторного аналізу рядів динаміки має прийом зіставлення кількох паралельних рядів. Найбільш широко цей прийом використовується для вивчення залежності результативної ознаки від комплексу факторів. Покажемо це на прикладі табл. 10.15.

Таблиця 10.15. Динаміка продуктивності корів і факторів молочного скотарства в TOB

Показник

У середньому за триріччя

2002 - 2004рр.

2005 - 2007рр.

2008

- 2010рр.

Надій молока на корову, кг

3452

3817

4264

Витрати кормів з розрахунку

на корову, ц кормових

40,5

44,7

48,1

у тому числі концентрованих

9,4

10,2

12,3

Частка чистопородних корів,

%

91

96

100

Вихід телят на 100 корів, гол

92

95

98

Дані таблиці свідчать про те, що підвищення продуктивності корів у динаміці зумовлено зростанням рівня і якості годівлі, удосконаленням породної структури стада, а також кращим використанням корів для одержання приплоду.

Факторний аналіз рядів динаміки може бути здійснений на основі ряду прийомів виявлення основної тенденції, викладених у попередньому параграфі, зокрема з використанням прийому укрупнення періодів (табл. 10.16).

Для проявлення залежності урожайності зернових культур від факторів інтенсифікації динамічний ряд урожайності був підрозділений на специфічні для району періоди. Це дало змогу по періодах нівелювати вплив метеорологічних умов (періоди за метеоумовами в цілому суттєво не відрізняються один від одного) і проявити вплив факторів інтесифікації (кількості внесених мінеральних добрив і забезпеченості силовими і робочими машинами).

Таблиця 10.16. Динаміка урожайності зернових культур і її факторів в господарствах району

Періоди

Урожайність, ц/га

Метеоумови

Економічні умови

сума опадів за травень-червень, мм

сума опадів за серпень-вересень, мм

внесено мінеральних добрив на 1 га зернових культур,ц

діючої речовини

вартість силових і робочих машин на 100 га ріллі, тис.грн.

1991 - 1995

21,7

129,5

104,3

0,85

46,5

1996 - 2000

25,9

106,2

90,8

1,05

68,7

2001 - 2005

30,8

117,4

101,5

1,57

76,8

2006 - 2010

38,5

133,7

109,9

2,15

81,5

При факторному аналізі рядів динаміки важливе значення має розгляд показників, що безпосередньо визначають рівень досліджуваного явища. Якщо досліджуваний показник є складеним, то його необхідно розкласти на відповідні прості з наступним аналізом кожного з них. Наприклад, надій на корову можна розглядати як добуток двох показників: витрат кормів на одну корову і окупності кормів (вихід молока на 1ц кормових одиниць). Собівартість 1ц молока є, нарешті, відношення виробничих витрат на одну корову до продуктивності і т.д.

10.5. Інтерполяція і екстраполяція. Прогнозування суспільних явищ
10.6. Аналіз сезонних коливань
Розділ 11. Індекси
11.1. Поняття про індекси і їх роль в статистико-економічному аналізі
11.2. Класифікація індексів
11.3. Найважливіші економічні індекси і їх взаємозв'язок
11.4. Територіальні індекси
11.5. Індексний аналіз
Розділ 12. Статистичні графіки
12.1. Роль і значення графічного методу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru