Історія України - Мельник А.І. - Рекомендована Література

Підручники та навчальні посібники

Бойко О. Д. Історія України: Посібник для студ. вузів. - К.: Академія, 2005. - 687 с.

Грицак Я. Й. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ - XX ст.: Навч. посібник. - К.: Генеза, 1996. - 360 с.

Грушевський М. Ілюстрована історія Україні. - К.: Наукова думка, 2002. - 544с.

Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття: Нариси політичної історії. - К.:Либідь, 1993. - 288 с.

Державні, політичні та громадські діячі України: політичні портрети: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. І-IV рівнів акредитації / В. І. Астахова, К. В. Астахова, Є. О. Бондарев та ін. - К.: Ін Юре,

2002. - 473с.

Етнічна історія давньої України / П. П. Толочко, Д. Н. Козак, О. П. Моця та ін. - К., 2000. - 276 с.

Залізняк Л. Л. Первісна історія України: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 2000. - 263 с.

Історія України / Ю. Зайцев, В. Баран, Я. Грицак та ін. - 2 вид. - Л.: Світ, 2002. - 520 с.

Історія України від найдавніших часів до наших днів: Навч. посібник для студ. вузів / Ю. І. Макар, Б. Ф. Біленький, А. П. Коцур та ін. - Чернівці, 1998. - 335 с.

Історія України. Документи. Матеріали: Посібник / В. Ю. Король (уклад., комент.). - К.: Академія, 2002. - 448 с.

Історія України: Навч. посіб. / В. М. Литвин, В. М. Мордвінцев, А. Г. Слюсаренко - К.: Знання-Прес, 2002. - 670 с.

Історія України: навч. посіб. / В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, О. І. Гуржий та ін. - К.: Альтернативи, 2002. - 472 с.

Тсторія України: Хрестоматія: У 2-х ч. / Упор. С. М. Клапчук, Б. I. Білик, Ю. А. Горбань та ін. - К.: ГЗМН, 1996. - Ч. I. - 372 с. - Ч. II. - 336 с.

Лановик Б. Д. та ін. !сторія України: Навч. Посібник для студ. - К.: Знання, 2000. - 574 с.

Остафійчук В. Ф. Тсторія України: Сучасне бачення: Навч. посібник. - К.: Знання-Прес, 2002. - 352 с.

Політична історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В. I. Танцюри - К.: Академія, 2001. - 488 с.

Семененко В. І., Радченко Л. О. Тсторія України з прадавніх часів до сьогодення: Навч. посібник. - X.: Торсінг, 2003. - 480 с.

Субтельний Орест. Україна. !сторія. - К.: Либідь, 1994. -

736 с.

Додаткова література

Андрущенко В. Л., Федосов В. М. Запорізька Січ як український феномен. - К.: Заповіт, 1995. - 174 с.

Баран В. Давні слов'яни. - К.: Наукова думка, 1998. - 345 с.

Веселова О. М. та ін. Голодомори в Україні, 1921-1923, 1932- 1933, 1946-1947: Злочини проти народу. - К.; Ньо-Иорк: Вид-во

М. П. Коць, 2000. - 274 с.

Видатні постаті в історії України ІХ-ХІХ ст.: Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети / В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, Ю. О. Калінцев та ін. - К.: Вища школа, 2002. - 360 с.

Визволення України: Велика Вітчизняна війна: 1941-1945: Хронологічний довід / В. А. Дрозд та ін. -.: Парламентське вид-во, 1999. - 136 с.

Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. - К.: Політвидав України, 1990. - 605 с.

Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині ХVІІ- ХVІІ ст.: кордони, населення, право. - К.: Основи, 1996. - 223 с.

Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? - К.: КМ Лсосіешіа, 1998. - 276 с.

Історія України в особах: Литовсько-польська доба / О. М. Дзю-ба, М. В. Довбишенко, Я. Д. Ісаєвич та ін. - К.: Україна, 1997. -

272 с.

Історія українського війська. - Львів: Світ, 1999. - 704 с. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: Навч. по-сіб. / В. М. Литвин, В. І. Гусєв, А. Г. Слюсаренко та ін. - К.: Вища шк.,

2002. - 430 с.

Кентій А. В. Українська повстанська армія в 1942-1943 рр. - К.: Ін-т історії України НАН України, 1999. - 287 с.

Костюк Т. О. Сталінізм в Україні (Генеза і наслідки): Дослідження і спостереження сучасника. - К.: Смолоскип, 1995. - 508 с.

Напередодні. Україна на рубежі тисячоліть. Експертні оцінки / Л. Бентковська та ін. - К.: Український вимір, 2000. - 175 с.

Солдатенко В. Ф. Українська революція. Історичний нарис: Монографія. - К.: Либідь, 1999. - 976 с.

Смолій В. А., Степанков В. С. Українська національна революція ХУІІ ст. (1648-1676 рр.) // Україна крізь віки: В 15 т. - К.: Альтернативи, 1999. - Т. 7. - 351 с.

Толочко О. Київська Русь. - К.: Наукова думка, 1998. - 368 с.

Україна: ХХ століття: У 2-х книгах / В. Литвин, В. Смолій, М. Шпаковський. - К.: Альтернативи, 2002.

Шаповал Ю. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії. - К., 1993.

ПЕРЕДНЄ СЛОВО
ВСТУП
Розділ 1. ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ. ЗАРОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИЦЬКИХ ЗАСАД НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
Походження, розселення та устрій слов'ян.
Культури східних слов'ян.
Становлення державності.
Християнізація слов'янських князів.
Розділ 2. ДАВНЬОРУСЬКА КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА ТА її ВПЛИВ НА ІСТОРИЧНУ ДОЛЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Утворення й політичний розвиток Давньоруської держави.
Взаємини Київської Русі з хазарами та варягами.
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru