Охорона праці в авіації - Буріченко Л.А. - 2.3. Задачі управління охороною праці

Основними задачами СУОП є:

— розробка, прийняття і скасування нормативних актів;

— професійний добір;

— навчання з питань охорони праці;

— експертиза;

— атестація робочих місць за умовами праці, паспортизація об'єктів;

— регламентація процесу праці;

— забезпечення безпеки устаткування, технологічних процесів, будівель і територій;

— забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці, санітарно-побутового, лікувально-профілактичного і медичного обслуговування;

— попередження про виникнення небезпечних ситуацій.

На певних етапах удосконалення СУОП можуть виникати й інші задачі.

2.3.1. Розробка, прийняття і скасування нормативних актів

Нормативні акти з охорони праці можуть бути державними, міжгалузевими і галузевими. Статус державного нормативного акта з охорони праці може мати тільки той нормативний акт, який затверджений Державним органом управління або нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці України).

Види міжгалузевих і галузевих актів з охорони праці регламентуються ДСТУ 2293-93. Терміни та визначення:

— правила;

— стандарти;

— норми;

— положення;

— інструкції та інші документи, яким надано чинності правових норм, обов'язкових для виконання.

Розробка проектів державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів з охорони праці (ДНАОП) здійснюється під керівництвом і при особистій участі фахівців Держнаглядохоронпраці, Держатомнагляду, органів і управлінь санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я та органів

Державного пожежного нагляду управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України відповідно до "Положення про розробку, прийняття, перегляд і скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці" (ДНАОП 0.00^.14-94).

Системний і комплексний підхід до організації нормотворчої діяльності, удосконалення наявної нормативної бази з питань безпеки, гігієни праці і виробничого середовища забезпечується створенням мережі головних і базових організацій з цього питання. Національний науково-дослідний інститут охорони праці виконує стосовно базових організацій, міністерств, відомств, концернів, корпорацій та інших об'єднань підприємств, створених за галузевим принципом, функцію головної організації, яка координує роботу в даному напрямку, надає медичну допомогу фахівцям базових організацій, організує підвищення кваліфікації, а також розробляє проекти державних міжгалузевих і окремих галузевих нормативних актів.

Нормативні акти з охорони праці, які затверджуються власником, спрямовані на побудову чіткої системи управління охороною праці та забезпечення в кожному структурному підрозділі й на робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці, встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках відповідно до державних міжгалузевих нормативних актів з охорони праці.

Нормативні акти з охорони праці, які підлягають затвердженню трудовим колективом (відповідно до Положення про комісію з питань охорони праці підприємства, Положення про уповноважених трудових колективів з питань охорони праці, Положення про розробку інструкцій з охорони праці та ін.), розробляються власником разом з відповідними громадськими організаціями. Зазначені нормативні акти підприємства повинні відповідати чинному законодавству України, вимогам державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів у цій області.

Розроблена раніше система стандартів безпеки праці (ССБП) на підставі колективного рішення країн СНД продовжує діяти на їхніх територіях, поступово удосконалюється з метою наближення її до сучасних вимог.

Система стандартів безпеки праці являє собою важливий напрямок у комплексній стандартизації і має велике соціальне значення. Вона дозволяє підвищити роль стандартів у створенні безпечної техніки, забезпечити всебічний облік вимог безпеки праці в процесі проектування й експлуатації підприємств, технологічних процесів, машин і устаткування, а також розвивати вимоги безпеки праці на єдиних методологічних принципах у тісному взаємозв'язку з іншими системами державної стандартизації.

Система стандартів безпеки праці являє собою комплекс взаємозалежних стандартів, які вміщують вимоги, норми і правила, спрямовані на забезпечення безпеки, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Вона установлює: вимоги до організації робіт із забезпечення безпеки праці й організаційно-методичні основи стандартизації в галузі безпеки праці; вимоги і норми за видами небезпечних і шкідливих виробничих факторів; вимоги безпеки до виробничого устаткування, виробничих процесів, засобів захисту працівників, будівель і споруд.

У ССБП налічується десять класифікаційних груп, яким відповідно привласнені такі шифри.

У ССБП діють такі умовні позначення (наприклад, ГОСТ 12.1.012-90):

12 - ССБП;

1 - шифр підсистеми;

012 — порядковий номер стандарту в підсистемі; 90 - рік затвердження або перегляду стандарту.

Стандарти ССБП підсистем 0,2,3,4 і 5 можуть бути державними, міжгалузевими і галузевими, а підсистеми 0 також і стандартами підприємств (об'єднань). Міжгалузеві й галузеві стандарти мають установлювати вимоги, норми і правила відповідно до державних стандартів з обліком особливостей безпеки праці в галузі. Стандарти підсистеми 1 зазвичай державні.

Крім системи ССБП, у заново розроблювані й ті, що переробляються, стандарти і технічні умови на об'єкти, що містять небезпечні й шкідливі виробничі фактори, належить включити розділ "Вимоги безпеки".

Нині майже для всіх видів устаткування, основних технологічних процесів, виробничого транспорту і побутового обслуговування промислових підприємств розроблені стандарти з безпеки праці.

2.3.1. Розробка, прийняття і скасування нормативних актів
2.3.2. Професійний добір
2.3.3. Навчання з питань охорони праці
2.3.4. Експертиза
2.3.5. Атестація робочих місць за умовами праці, паспортизація об'єктів
2.3.6. Регламентація процесу праці
2.3.7. Убезпечення устаткування, технологічних процесів, будинків, споруд і територій
2.3.8. Забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці, санітарно-побутового, лікувально-профілактичного і медичного обслуговування
2.3.9. Попередження про виникнення небезпечних ситуацій
2.3.10. Забезпечення трудової та виробничої дисципліни
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru