Статистика - Опря А.Т. - Тема 6. Аналіз подібності розподілів

5.1. Яка з перелічених відповідей виходить за межі видів рядів розподілу?

- Атрибутивні, варіаційні.

- Дискретні.

- Інтервальні.

* Структурні.

5.2. За допомогою якого виду графіків рядів розподілу зображуються дискретні варіаційні ряди?

* Полігон .

- Гістограма.

- Кумулята.

- Огіва.

5.3. Як класифікуються ряди розподілів за формами їх графіків?

- Гістограма.

- Кумулята.

* Одновершинні і багато вершинні.

- Гостровершинні і похиловершинні.

5.4. Які за видом графіків форм розподілу не вивчає математична статистика?

- Одновершинні.

* Багатовершинні.

- Помірноасиметричні.

- Крайньоасиметричні .

5.5. Назвати складові елементи статистичних рядів розподілу.

- Варіанта, частість.

- Частота, частість.

- Частість.

* Варіанта і частота.

5.6. За допомогою якого виду графіків рядів розподілу зображуються інтервальні варіаційні ряди?

- Полігон.

* Гістограма.

- Кумулята.

- Огіва.

5.7. За які межі не повинно виходити число інтервалів при визначенні їх кількості через корень квадратний з обсягу вибірки?

- 3 - 15.

- 5 - 30.

* 5 - 20.

- 10 - 20.

5.8. На яку кількість інтервалів розподіляють статистичну сукупність при невеликій її кількості (до 30 одиниць спостереження?)

* Три.

- Чотири.

- П'ять.

- Сім.

5.9. Який показник характеризує абсолютну міру варіації ознаки в статистичній сукупності?

- Розмах варіації;

* Середнє квадратичне відхилення;

- Середній квадрат відхилення;

- Коефіцієнт варіації.

5.10. Назвати практичну значимість центрального моменту третього порядку

- Характеризує міру варіації;

- Характеризує однорідність сукупності;

* Використовується для характеристики асиметрії розподілу;

- Використовується для характеристики гостровершинності розподілу.

5.11. Назвати практичну значимість центрального моменту четвертого порядку.

- Характеризує міру варіації;

- Характеризує однорідність сукупності;

- Використовується для характеристики асиметрії розподілу;

* Використовується для характеристики гостровершинності розподілу.

Тема 6. Аналіз подібності розподілів

6.1. Знайти правильне визначення статистичної оцінки.

- Узагальнююча характеристика.

- Будь - який вид середньої величини.

* Метод суджень про числові значення параметрів розподілу генеральної сукупності по вибіркових даних .

- Метод суджень про результати одержаних вибіркових характеристик на підставі довірчої ймовірності.

6.2. Як називається в статистиці наближене значення параметра генеральної сукупності, одержане за результатами вибірки?

- Довірчий інтервал.

- Одиниця вибірки.

- Вибіркова характеристика.

* Статистична оцінка.

6.3. Якими властивостями повинна бути наділена статистична оцінка, щоб вона була максимально наближена до генеральної характеристики?

* Незміщеність, ефективність, спроможність, достатність .

- Незміщеність, ефективність, вірогідність.

- Незміщеність, істотність.

- Вірогідність.

6.4. Як називається статистична оцінка середньої, якщо вибіркове її значення відповідає генеральному значенню?

- Ефективна.

- Спроможна.

* Незміщена.

- Достатня.

6.5. Яка статистична оцінка зумовлює повноту охоплення всієї вибіркової інформації, тобто є вичерпною?

- Ефективна.

- Спроможна.

- Незміщена.

* Достатня.

6.6. Яка з зазначених нижче оцінок не є точковою оцінкою?

- Середня арифметична.

- Середня квадратичне відхилення.

* Границі інтервалу генеральної середньої.

- Кількість елементів в групі генеральної сукупності.

6.7. Як називається доведена ймовірність того, що помилка вибірки не перевищить деяку задану величину ?

- Поріг імовірності.

* Довірча ймовірність.

- Рівень істотності.

- Рівень вірогідності.

6.8. Як називаються границі, в яких із заданою ймовірністю може знаходитися генеральна характеристика?

- Істотні інтервали.

- Інтервальна різниця.

- Розмах варіації.

* Довірчі інтервали.

6.9. В яких з перелічених випадків використовується наведена формула:

Р(і) = -^= 1 ~е ~ йі ? у!2л -і

* При відсутності стандартних таблиць інтервалу ймовірностей.

- При визначенні граничної помилки.

- При визначенні рівня ймовірності, середня генеральної.

- При визначенні рівня ймовірності, коли невідоме нормоване відхилення

6.10. Як називається довірчий інтервал, коли розраховується лише значення ознаки, які перевищують (або не перевищують) значення шуканого параметра?

* Односторонній довірчий інтервал.

- Двосторонній довірчий інтервал.

- Довірчий інтервал.

- Інтервальна різниця.

6.11. Які закони розподілу вважаються класичними по відношенню до інших ?

- Біноміальний, нормальний, Ст'юдента.

* Біноміальний, нормальний, Пуассоновий.

- Нормальний, Пірсона.

- Нормальний, Ст'юдента, Пірсона.

6.12. На якому законі ґрунтується переважна більшість статистичних методів дослідження?

- Фішера-Спедекора.

- Ст'юдента.

- Пірсона.

* На нормальному.

6.13. Як називається теоретичний розподіл, до якого прямує емпіричний розподіл при п -" ю ?

- Класичний розподіл

- Умовний розподіл.

* Закон розподілу.

- Стандартний розподіл.

6.14. Яким вченим відкритий закон нормального розподілу?

- Бернулі

- Фішером.

- Ст'юдентом.

* Гауссом.

6.15. Яким вченим зроблено відчутний теоретичний вклад у розробку нормального закону?

- Пуассоном.

* Лапласом.

- Пірсоном.

- Фішером.

6.16. Якими математичними параметрами визначається нормальний розподіл?

* х а

- хі а2 -

- <г. 1

- хч.

6.17. Які статистичні характеристики зумовлюють форму і положення нормальної кривої?

- Середня.

- Середнє квадратичне відхилення.

* Середня і середнє квадратичне відхилення.

- Дисперсія і середнє лінійне відхилення.

6.18. При якому розподілі середня арифметична, мода і медіана будуть рівні між собою?

* При нормальному симетричному.

- При помірно асиметричному.

- При асиметричному.

- При крайньоасиметричному.

6.19. Яке спостерігається співвідношення між середньою арифметичною, модою і медіаною при симетричному нормальному розподілі?

- Середня арифметична більша за моду і медіану.

- Середня арифметична менша за моду, більша за медіану.

* Середня арифметична, мода і медіана рівні між собою.

- Середня арифметична менша за моду і медіану.

6.20. Як називається крива нормального розподілу, коли х =0 і ст=1?

- Теоретичною.

- Канонічною.

- Логарифмічною.

* Нормованою.

6.21. При обчислені теоретичних частот, яку кількість нечисленних частот прийнято об'єднувати?

- До 7.

- До 6.

* До 5.

- До 4.

6.22. При якому абсолютному розмірі відношення коефіцієнта асиметрії до своєї середньоквадратичної помилки робиться висновок про невідповідність емпіричного розподілу характеру нормального розподілу?

- >2.

* >3.

- >1.

- >0,5.

6.23. Яким правилом користуються на практиці при дослідженні сукупності на предмет її узгодження з нормальним законом?

- Правилом складання дисперсії.

* Правилом 3 сигм.

- Правилом золотого перетину.

- Правилом розкладання дисперсії.

6.24. В яких сферах людської діяльності зустрічаються розподіли, близькі до нормального, найрідше?

- У техніці.

- У біології.

* В економіці.

- В астрономії.

6.25. Яке з названих нижче положень виходить за межі аспектів застосування нормального розподілу?

- Визначення ймовірності конкретного значення ознаки.

- Оцінка статистичних параметрів.

- При визначенні довірчого інтервалу.

* При визначенні чисельності вибірки.

6.26. Від яких статистичних характеристик залежить імовірність значення X в сукупності з розподілом Ст'юдента ?

- XX

- П, х .

* п, X.

- V, х.

6.27. При яких умовах розподіл Ст'юдента наближається до нормального?

- При зменшенні чисельності вибірки.

* При збільшенні чисельності вибірки.

- При збільшенні середнього квадратичного відхилення.

- Прип > 15.

6.28. Як називається критерій, розроблений К.Пірсоном для з'ясування відповідності певного закону розподілу вибраного для відображення досліджуваного ряду розподілу ?

- Критерій Фішера.

* Хі-квадрат критерій.

- Критерій Ст'юдента.

- Критерій Бартлета.

6.29. При яких змінах чисельності вибірки розподіл Хі -квадрат переходить у нормальний?

* При збільшенні.

- При зменшенні.

- При збільшенні або зменшенні.

- При п > 15.

6.30. За якою з наведених формул розраховується Хі-квадрат критерій?

х2 =у ("і ~ )2

* пт

^2 =у (", ~ "Т )

- ПІ

П,

^2 =у (", ~ "Т )

- Пі

6.31. Як називають критерій розподілу, для визначення якого знаходиться співвідношення факторної і залишкової дисперсії?

- Пірсона.

- Ст'юдента.

* Фішера.

- Лапласа.

6.32. Як називають кількість одиниць спостереження, здатних приймати будь-які (вільні) значення, що не змінюють середньої величини, тобто, загальної їх характеристики?

- Вибіркова сукупність.

- Мала вибірка.

* Число ступенів вільності.

- Велика вибірка.

6.33. Чи вирішує мала вибірка типові завдання: оцінка середньої ; визначення довірчих інтервалів генеральної середньої; оцінка різниць двох вибіркових середніх; оцінка середньої різниці?

* Вирішує.

- Не вирішує.

6.34. Для якої за обсягом вибірки розподіл Ст'юдента вважається точним?

- Для малої.

- Для великої.

* Для будь-якої.

- Для вибірки з п >20.

6.35. В яких вибірках підлягає статистичній оцінці різниця середніх? * У малих незалежних.

- У малих.

- У великих.

- У залежних.

МОДУЛЬ 3
Тема 7. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків
МОДУЛЬ 4
Тема 8. Аналіз інтенсивності динаміки
Тема 9. Аналіз тенденцій розвитку та коливань
Тема 10. Індексний метод
МОДУЛЬ 5
Тема 11. Вибірковий метод
Тема 12. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти
НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНІ ТЕМИ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru