Основи ринкової економіки України - Селезньов В.В. - 2.3.5. Державна служба

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами і фаховими суддями. Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.

Судова система складається із судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду. Система судів загальної юрисдикції будується на принципах територіальності i спеціалізації. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди.

Відповідно до закону діють також апеляційні та місцеві суди.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Судові рішення виносяться судами від імені України й обов'язкові до виконання на всій території України.

На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією громадянин України не молодше 25 років, що має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менше трьох років, мешкає в Україні не менше 10 років і володіє державною мовою. Судді обираються Верховної Радою безстроково.

Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підпорядковуються тільки закону. Незалежність і недоторканність судців гарантується Конституцією і законами України. Держава також забезпечує фінансування і належні умови для функціонування судів і діяльності суддів.

Конституційний Суд є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. Конституційний Суд вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції і законів України.

2.3.4. Місцеве самоврядування

Місцеве самоврядування є правом територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в рамках Конституції і законів України.

Органами місцевого самоврядування в містах, селищах і - селах є відповідно міські, селищні і сільські ради. Органами місцевого самоврядування, що виражають загальні інтереси територіальних громад, є районні й обласні ради.

До складу міської, селищної, сільської рад депутати обираються жителями міста, селища, села на основі загального, рівного, прямого виборчого права, шляхом таємного голосування терміном на 4 роки. Територіальні громади обирають також відповідно міського, селищного і сільського голову, який очолює виконавчий орган ради і головує на його зборах.

Голови районної та обласної ради обираються відповідною радою й очолюють виконавчий орган ради.

Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, встановлених законом, приймають рішення, що є обов'язковими до виконання на відповідній території. У разі невідповідності цих рішень Конституції і законам України вони можуть бути припинені у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

Законодавчі основи регіонального управління в Україні відповідають міжнародним правовим нормам, оскільки Україна приєдналася до Європейської хартії про місцеве самоврядування.

2.3.5. Державна служба

Державна служба - це фахова діяльність осіб, які обіймають посади в державних органах та їх апараті з практичного виконання завдань і функцій держави й отримують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Працівники державних органів називаються державними службовцями (раніше їх називали чиновниками). Держава сплачує їм зарплату, визначає коло обов'язків і повноважень, встановлює міру відповідальності за неналежне виконання службових обов'язків, перевищення повноважень, зловживання службовим положенням.

Посада - це визначена структурою і штатним розкладом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень.

Службовими особами вважаються керівники і заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами чи іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих і консультативно-дорадчих функцій. Вищою службовою особою держави є Президент.

У західних країнах (США, Великій Британії, Японії та інших) набув поширення інститут імпічменту. Імпічмент (від англ. impeachment - засудження, обвинувачення) - особливий порядок притягнення до відповідальності і судового розгляду справ про злочини вищих посадових осіб держави. Імпічмент передбачає, що питання про притягнення до відповідальності вирішує нижня палата парламенту, а розгляд справи і винесення вироку здійснює верхня палата. В Україні також передбачено процедуру імпічменту Президента.

Порядок здійснення державної служби в Україні визначається Законом "Про державну службу"та іншими законодавчими актами.

2.4. Законність і правопорядок
2.5. Судові та правоохоронні органи
Глава 3. Підприємницька діяльність
3.1. Загальні положення
3.2. Класифікація підприємств
3.3. Характеристика видів підприємств
3.3.1. Господарські товариства
3.3.2. Кооперативи
3.3.3. Малі підприємства
3.3.4. Франчайзні підприємства
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru