Статистика - Опря А.Т. - ПРОГРАМОВАНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

МОДУЛЬ І

Тема 1. Методологічні засади статистики

1.1. Яке із зазначених нижче положень виходить за межі визначення терміну "Статистика"?

- Статистика - наука.

- Статистика - параметр.

* Статистика - кількісний бік окремих суспільних явищ.

- Статистика - процес збирання, зберігання і обробки даних про масові суспільні явища.

1.2. Яке з положень належить до визначення статистичної методології?

- Вивчення кількісного боку масових явищ.

- Своєрідний метод пізнання.

* Сукупність статистичних методів дослідження.

- Єдність статистичної теорії і практики.

1.3. Що собою являє статистична наука? Знайти правильну відповідь.

- Своєрідний метод пізнання.

* Статистика - самостійна суспільна наука, яка вивчає кількісний бік масових суспільних явищ у нерозривному зв'язку з їх якісним боком.

- Метод розробки принципів збирання і обробки даних.

- Вивчення взаємозв'язків і закономірностей розвитку явищ.

1.4. Яке з наведених положень належить до визначення загальної теорії статистики?

- Галузь статистики, яка вивчає кількісний бік масових явищ.

* Вивчення загальних правил і методів дослідження масових суспільних явищ.

- Галузь математичних знань.

- Розробляє раціональні прийоми систематизації обробки і аналізу даних статистичних спостережень.

1.5. Що вивчає теорія статистики?

- Кількісний бік масових явищ .і процесів, які відбуваються у народному господарстві.

* Загальні правила і методи статистичного дослідження.

- Взаємозв'язки між окремими одиницями суспільних явищ.

- Кількісний бік масових явищ у сфері виробництва.

1.6. Що вивчає соціальна статистика?

- Тенденції руху показників у сфері соціального життя.

- Стан і розвиток умов виробництва і умов соціального життя.

- Кількісний і якісний бік масових суспільних явищ, процесів.

* Кількісний і якісний бік масових суспільних явищ і процесів, які відбуваються у соціальному житті.

1.7. Що вивчає економічна статистика?

- Реєструє масові суспільні явища.

* Вивчає масові суспільні явища (спираючись на положення теорії статистики) у сфері матеріального виробництва.

- Вивчає загальні правила і методи дослідження масових явищ.

- Вивчає взаємозв'язки між масовими суспільними явищами і процесами.

1.8. Що вивчають галузеві статистики?

- Правила і основні принципи вивчення економіки галузей.

* Загальні положення про статистичні показники процесів виробництва в галузях народного господарства.

- Кількісний і якісний бік масових явищ у сфері виробництва.

- Вивчають показники процесу виробництва в галузях матеріального виробництва, сфері обігу; показники роботи галузей невиробничої сфери і т. ін.

1.9. Знайти правильне визначення статистичної сукупності.

- Ознаки, які відображують розміри чи обсяги явищ і процесів.

- Ознаки, які дають характеристику безпосередньо одиницям спостереження.

- Первинні елементи масових однорідних явищ.

* Маса однорідних елементів (явищ, фактів тощо), які мають єдину якісну основу.

1.10. Що являє собою одиниця сукупності?

- Множина реально існуючих у часі і просторі матеріальних предметів.

* Окремі первинні елементи або індивідуальні явища, які складають статистичну сукупність.

- Варіюючі ознаки про масові явища і процеси.

- Вторинні ознаки досліджуваних явищ.

1.11. Що є предметом математичної статистики?

- Кількісний і якісний бік масових суспільних явищ і процесів.

- Кількісний бік масових явищ.

- Якісний і кількісний аналіз даних про масові явища.

* Математична теорія математико-статистичних методів не залежно від специфіки і галузі їх застосування.

1.12. Що є предметом статистики як суспільної науки?

- Кількісний аналіз окремих одиниць статистичної сукупності.

- Сукупність прийомів і методів дослідження суспільних явищ.

* Кількісний бік масових суспільних явищ у конкретних умовах простору і часу.

- Вивчення кількісних зв'язків соціально-економічних явищ.

1.13. Складові статистики як суспільної науки.

- Математична статистика, загальна теорія статистики.

- Математична статистика, загальна теорія статистики, економічна статистика.

* Математична статистика, загальна теорія статистики, економічна статистика, галузеві статистики.

- Загальна теорія статистики, економічна статистика, галузеві статистики.

1.14. Що входить в систему наукових статистичних дисциплін?

- Загальна теорія статистики, економічна статистика, галузеві статистики.

* Математична статистика, загальна теорія статистики, економічна статистика, галузеві статистики, галузеві статистики, статистичне моделювання, статистичне прогнозування.

- Економічна статистика, галузева статистика, статистичне моделювання.

- Галузеві статистики, загальна теорія статистики, статистичне моделювання.

1.15. Визначення математичної статистики як наукової дисципліни.

- Статистична методологія і математична теорія.

- Статистична теорія методологія і математична теорія.

* Галузь математичних знань.

- Принципи статистичної науки стосовно різних сторін суспільного життя.

1.16. Дати визначення предмету математичної статистики.

- Загальні властивості кількісних відносин соціально-економічних явищ.

- Показники, які характеризують масові суспільні явища.

- Кількісні характеристики процесів і явищ суспільного життя

* Формальна математична сторона статистичних методів дослідження байдужа до специфічної природи об'єктів, які вивчаються.

1.17. Теоретична база математичної статистики.

- Статистика методологія.

- Статистична теорія і статистика методологія.

* Теорія ймовірності.

- Чисто математична теорія.

1.18. Завдання математичної статистики.

- Вивчення кількісних сторін масових суспільних явищ.

* Встановлення законів розподілу, оцінка невідомих параметрів різних розподілів, перевірка статистичних гіпотез.

- Кількісна оцінка якісної сторони масових суспільних явищ.

- Збір, систематизація, обробка і аналіз даних про явища суспільного життя.

1.19. Визначення категорії "статистика сукупність".

- Сукупність статистичних показників різних за кількісними та якісними ознаками.

* Сукупність однорідних об'єктів чи явищ, об'єднаних за певними ознаками в єдине ціле.

- Статистичні характеристики масових даних, одержані в результаті статистичного спостереження.

- Середні величини, показники варіації, міри асиметрії.

МОДУЛЬ І
Тема 1. Методологічні засади статистики
Тема 2. Статистичне спостереження
Тема 3. Зведення і групування статистичних даних
МОДУЛЬ 2
Тема 4. Узагальнюючі статистичні показники
Тема 5. Аналіз рядів розподілу
Тема 6. Аналіз подібності розподілів
МОДУЛЬ 3
Тема 7. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru