Статистика - Опря А.Т. - Тема 3. Зведення і групування статистичних даних

2.1. Що являє собою статистичне спостереження?

- Збирання та аналіз даних про масові явища.

- Первинна обробка масових даних.

* Планомірний науково організований збір даних про явища і процеси суспільного життя шляхом реєстрації по заздалегідь розробленій програмі спостереження.

- Вивчення кількісних взаємозв'язків явищ по заздалегідь розробленій програмі спостереження.

2.2. Що є об'єктом статистичного спостереження?

* Сукупність суспільних явищ і процесів, які підлягають статистичному спостереженню.

- Сукупність масових суспільних явищ.

- Елементи явищ, які є носіями істотних ознак, що підлягають реєстрації.

- Одиниці суспільних явищ, які підлягають спостереженню.

2.3. Що є одиницею статистичного спостереження ?

* Первинний елемент об'єкта дослідження, який є носієм істотних ознак і властивостей, що підлягають реєстрації.

- Первинний елемент масового суспільного явища.

- Декілька елементів об'єкта статистичного спостереження.

- Елементи явищ суспільного життя.

2.4. До якого виду статистичного спостереження належить звітність сільськогосподарських підприємств перед органами державної статистики?

- Вибіркове.

- Монографічне.

* Суцільне.

- Обстеження основного масиву.

2.5. У якому документі статистичного спостереження формуються мета і завдання спостереження ?

- В інструкції.

- У статистичному формулярі.

* В організаційному плані.

- У програмі спостереження.

2.6. До якого виду статистичного спостереження належить обстеження бюджету сімей ?

- До суцільного.

- До монографічного.

- До анкетного обстеження.

* До вибіркового обстеження.

2.7. Які види спостережень розрізняють залежно від повноти охоплення статистичної сукупності?

* Суцільне і несуцільне спостереження.

- Спостереження основного масиву.

- Вибіркове спостереження.

- Монографічне спостереження.

2.8. Який вид спостереження називають вибірковим?

- Спостереження, при якому обстеженню підлягає більша половин статистичної сукупності, відібраної на основі науково розроблених принципів відбору.

* Спостереження, при якому обстеженню підлягає частина статистичної сукупності, відібраної на основі науково-розроблених принципів відбору.

- Спостереження, при якому обстеженню підлягає менша половина статистичної сукупності, відібраної на основі науково розроблених принципів відбору.

- Вид несуцільного спостереження, при якому обстежується не більше 10% сукупності.

2.9. Який вид спостереження називають обстеження основного масиву?

* Несуцільне обстеження, при якому з усієї сукупності одиниць відбирається така їх частина, в якій обсяг досліджуваної ознаки становить питому вагу більшу за 50% загального обсягу сукупності.

- Несуцільне обстеження, при якому з усієї сукупності відбираються типові одиниці спостереження.

- Вид несуцільного спостереження, яке організовується періодично впродовж господарського року.

- Обстеження, організоване за спеціальною програмою і зумовлене виробничою необхідністю.

2.10. Який вид спостереження називають монографічним?

- Різновидність суцільного спостереження.

- Спостереження, при якому здійснюється контроль інформації, одержаної при анкетуванні.

* Детальне вивчення окремих одиниць статистичної сукупності або їх груп, подібних у певному відношенні.

- Спостереження, при якому обстежуються однорідні об'єкти.

2.11. Яка мета монографічного спостереження.

- Контроль даних вибіркового обстеження.

* Виявлення тенденції розвитку прогресивних явищ і поширення передового досвіду.

- Коригування даних при обстеженні серій однорідних об'єктів.

- Виявлення помилок при несуцільних обстеженнях.

2.12. За якою ознакою поділяють статистичні спостереження на поточні періодичні й одноразові?

- За вимогами до організаційних форм спостереження.

* За часом проведення спостереження.

- За часом надходження даних статистичної звітності від підприємств.

- За організацією статистичної звітності.

2.13. Сутність поточного статистичного спостереження.

* Безперервна реєстрація фактів явищ у міру їх виникнення.

- Систематична реєстрація фактів і явищ.

- Епізодична реєстрація фактів і явищ.

- Одноразова реєстрація фактів і явищ.

2.14. Сутність періодичного спостереження.

* Спостереження, яке повторюється через певні, заздалегідь установлені проміжки часу.

- Спостереження, яке здійснюється за програмою монографічного обстеження.

- Спостереження, яке здійснюється на підставі документів оперативно - технічного обліку.

- Спостереження, яке проводять з метою вивчення явища у разі потреби.

2.15. Сутність одноразового спостереження.

- Спостереження, яке здійснюється за вимогою директивних органів.

- Спостереження за фактами та явищами шляхом їх безперервної реєстрації.

* Спостереження, яке проводиться з метою вивчення якогось явища на певний момент часу.

- Спостереження за фактами та явищами за певний період часу.

2.16. До якого виду статистичного спостереження за часом належить реєстрація народжень ?

- До періодичного.

* До поточного.

- До одноразового.

- До безпосереднього.

2.17. Які помилки визначають розбіжність між спостережуваним показником і дійсним його розміром ?

- Помилки репрезентативності.

- Помилки випадкові.

* Помилки статистичного спостереження.

- Помилки систематичні.

2.18. Які помилки спостереження називають помилками реєстрації ?

* Помилки, які виникають внаслідок неправильного встановлення, фактів або неправильного їх запису у формуляр.

- Помилки, які виникають внаслідок неправильного встановлення фактів.

- Помилки, які виникають внаслідок невипадкових причин.

- Помилки, які виникають внаслідок перекручення дійсності.

2.19. Що називають точністю статистичного спостереження ?

- Арифметичний контроль даних спостереження.

- Вірогідність одержання об'єктивної інформації за даними спостереження.

* Ступінь відповідності величини ознаки, встановленої за даними спостереження, дійсної величини.

- Розбіжність між величиною показника, встановленою за допомогою спостереження і дійсним його розміром.

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних

3.1. Що називають статистичним групуванням?

- Зведення результатів обчислення у статистичних таблицях;

- Раціональну форму викладення результатів обстеження явищ;

- Побудову варіаційного ряду;

* Розподіл статистичної сукупності на частини (групи) за рядом характерних для них ознак.

3.2. Яким видом групувань вирішується завдання вивчення причинно-наслідкових зв'язків між досліджуваними ознаками?

- Комбінаційним;

- Структурним;

* Аналітичним;

- Типологічним.

3.3. Яка статистична таблиця називається комбінаційною?

- Підмет містить одну або більше ознак;

* Підмет містить групи за двома і більше ознаками;

- Підмет містить групи одиниць спостереження;

- Підмет містить групи одиниць спостереження за однією ознакою.

3.4. Які за видом графіки форм розподілу не вивчає математична статистика?

- Одновершинні;

* Багатовершинні;

- Помірноасиметричні;

- Крайньоасиметричні.

3.5. За допомогою якого виду графіків рядів розподілу зображуються інтервальні варіаційні ряди?

- Полігон;

* Гістограма;

- Кумулята;

- Огіва.

3.6. Яка відносна величина характеризує співвідношення між складовими частинами цілого?

* Відносна величина координації;

- Відносна величина структури;

- Відносна величина порівняння;

- Відносна величина інтенсивності.

3.7. Яка з наведених відповідей виходить за межі вимог до статистичних показників?

- Повнота вихідних даних;

- Порівнюваність;

- Вірогідність;

* Ефективність.

3.8. Що є статистичною характеристикою центра розподілу у ряді розподілу?

* Середня арифметична;

- Дисперсія;

- Мода;

- Медіана.

МОДУЛЬ 2
Тема 4. Узагальнюючі статистичні показники
Тема 5. Аналіз рядів розподілу
Тема 6. Аналіз подібності розподілів
МОДУЛЬ 3
Тема 7. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків
МОДУЛЬ 4
Тема 8. Аналіз інтенсивності динаміки
Тема 9. Аналіз тенденцій розвитку та коливань
Тема 10. Індексний метод
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru