Теорія статистики - Мармоза А.Т. - ПЕРЕДМОВА

У сучасному суспільстві в умовах економічних реформ, формування ринкових відносин, розвитку різноманітних форм господарювання та інтеграційних процесів зростає роль статистики як одного з найважливіших важелів державного управління національною економікою і культурою. За цих умов статистика стає не тільки джерелом інформації про найважливіші явища і процеси, що відбуваються в суспільстві і народному господарстві, але й вагомим знаряддям ефективного управління і керівництва цими явищами і процесами.

Без аналізу статистичних даних неможливі управління державою як соціальним організмом, розробка і прогнозування соціально-економічного розвитку, в тому числі і в галузі сільськогосподарського виробництва. Статистичні показники, що являють собою кількісне вираження соціально-економічних явищ у єдності з їх якісною визначеністю, є основним джерелом інформації для характеристики стану і розвитку народного господарства і культури.

Узагальнюючи і аналізуючи дані про розвиток національної економіки і культури, вишукуючи і виявляючи резерви, які є в народному господарстві, статистична наука і практика беруть участь у здійснені величних планів побудови демократичної, правової, соціально орієнтованої держави з ринковою економікою.

Перед статистикою поставлені важливі завдання щодо подальшого вдосконалення системи статистичних показників, прийомів збирання, обробки та аналізу масових статистичних даних, забезпечення усіх рівнів управління народним господарством і культурою вичерпною, вірогідною і точною інформацією.

Невід'ємною частиною економічної освіти спеціалістів вищої кваліфікації у галузі суспільних наук взагалі, і економістів-аграрників зокрема, є статистична підготовка, вміння користуватися статистичними матеріалами дослідження, які дають змогу виявити тенденції і закономірності розвитку соціально-економічних явищ. Тому покращання економічної освіти передбачає обов'язкове підвищення статистичної підготовки спеціалістів у різних галузях знань. У зв'язку з цим особливе значення набуває вивчення в вищих навчальних закладах статистичної науки. Стосовно підготовки економістів у вищих аграрних навчальних закладах це означає підвищення рівня статистичної освіти, зокрема з питань теорії статистики і сільськогосподарської статистики з основами соціально-економічної статистики.

Статистична підготовка економістів-аграрників усіх спеціальностей є важливою складовою частиною їх методологічної підготовки у галузі якісно-кількісного аналізу масових процесів і явищ.

Застосування статистичних методів у аналізі сільськогосподарського виробництва дає змогу всебічно вивчити явище, встановити залежність результативного показника від комплексу факторів, виявити тенденції зміни досліджуваних явищ і прогнозувати їх розвиток, виявити резерви підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва тощо.

У результаті вивчення теоретичного і практичного курсу статистики студенти мають оволодіти методами та прийомами проведення статистичного спостереження сільськогосподарського виробництва, обчислення різних статистичних показників, аналізом масових явищ і процесів у сільському господарстві.

Вони мають вміти виявити закономірності їхнього розвитку, застосовувати статистичні методи на практиці, аналізувати масові дані про діяльність і ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств. Виходячи з цього даний підручник орієнтований на глибоке оволодіння методики розрахунку системи статистичних показників, статистичними методами збирання, зведення, групування, обробки і аналізу масових явищ і процесів у сільському господарстві.

При підготовці підручника враховані основні положення Закону України про державну статистику та інших законодавчих документів щодо статистики, а також останні зміни, що відбулися в обліку і звітності по агропромисловому комплексу.

Підручник написаний відповідно до діючої програми курсу "Статистика" для студентів економічних спеціальностей вищих аграрних навчальних закладів освіти, складається з передмови, трьох частин, списку рекомендованої літератури та додатків. До кожного розділу наводяться питання для самоконтролю, що дасть змогу глибше закріпити вивчену тему.

У першій частині "Теорія статистики" (розділи 1 -12) системно викладаються загальні категорії і методи статистичної науки, теоретичні основи економіко-статистичних методів аналізу масових даних. Тут послідовно розглядаються питання, що виникають на стадії статистичного спостереження, зведення первинного матеріалу та його наступної обробки і аналізу. В підручнику викладаються предмет і метод статистики як суспільної науки, система статистичних показників і способи їх одержання, основні статистичні методи аналізу масових даних: статистичне спостереження, зведення і групування, абсолютні і відносні показники, статистичні таблиці і графіки, середні величини і показники варіації, прийоми аналізу рядів динаміки, індексний, вибірковий, дисперсійний і кореляційний методи тощо.

У другій частині "Сільськогосподарська статистика" (розділи 13 - 26) докладно розглядаються питання статистики сільського господарства як галузі народного господарства, що є центральною ланкою агропромислового комплексу України, особливості предмета сільськогосподарської статистики в сучасних умовах, система статистичних показників, метод і завдання статистики сільського господарства на сучасному етапі розвитку суспільства, статистики землекористування і земельного фонду, посівних площ, багаторічних насаджень, агротехніки, врожаю і врожайності, чисельності і відтворення тварин, продукції тваринництва і продуктивності сільськогосподарських тварин, кормової бази і кормових ресурсів, основних і оборотних фондів, механізації і електрифікації сільського господарства, трудових ресурсів і продуктивності праці, собівартості продукції, валової, товарної, чистої продукції тощо.

У третій частині "Основи соціально-економічної статистики" (розділи 27 - 30) висвітлюються питання предмету і методу соціально-економічної статистики, класифікації і групування в статистиці, система національних рахунків як макростатистична модель економіки, статистика населення і статистика рівня життя населення .

При наведенні фактичних даних були використані дані статистичних щорічників Держкомстату України "Україна за 1990 - 2006 рр.", фактичні дані річних звітів і статистичної звітності сільськогосподарських підприємств. У підручнику наведені також умовні дані. Проте автор прагнув, щоб зміст прикладів мав наближений до реальної дійсності характер, а тому складаючи їх, значною мірою використовував фактичний матеріал попередньо опрацювавши його методично.

Усі розділи курсу статистики проілюстровані багаточисельними прикладами, які стосуються різних галузей народного господарства.

Приклади, які дає підручник не лише роз'яснюють загальнотеоретичні положення, а й наочно показують можливі області застосування статистичних методів в аналізі масових явищ у сільському господарстві.

У наведених прикладах розглядається методика і техніка розрахунку різних статистичних показників та їх системи, що дає змогу дати всебічну характеристику стану і розвитку тієї чи іншої галузі сільського господарства, оцінити зв'язки між факторами і результатами виробництва, зробити за результатами дослідження обґрунтовані висновки і пропозиції.

Зміст прикладів і послідовність їх розташування у підручнику відповідає програмі викладання курсу статистики, що допоможе глибше і ефективніше засвоїти матеріал кожної теми.

Вивчення курсу сільськогосподарської статистики студентами економічних спеціальностей вищих аграрних навчальних закладів передує опанування економічної теорії (політекономії, макро- і мікроекономіки), технологічних дисциплін (рослинництва, тваринництва, механізації сільського господарства тощо), основ математичної статистики, методів і прийомів загальної теорії статистики. В зв'язку з цим у навчальному посібнику з урахуванням характеру роботи економістів-аграрників головна увага приділена формуванню системи і методики розрахунку статистичних показників сільського господарства, всебічному економіко-статистичному аналізу стану, розвитку, тенденцій і динаміки сільськогосподарського виробництва з використанням комплексу методів для розкриття закономірностей і резервів підвищення ефективності функціонування аграрного сектора.

При написанні навчального посібника врахований багаторічний досвід викладання статистики у Державному агроекологічному університеті та інших вищих навчальних закладах України та СНД, зокрема в Московській сільськогосподарській академії, а також методичні положення навчальних посібників для студентів економічних спеціальностей вищих аграрних навчальних закладів автора з математичної статистики, теорії статистики та сільськогосподарської статистики, перелік яких наводиться у списку рекомендованої літератури.

За останні двадцять років на Україні практично не видавались централізовано підручники з статистики, написаних відповідно до повних навчальних програм цього курсу. Пропонований підручник має на меті певною мірою заповнити цю нішу, що буде сприяти підвищенню рівня статистичної підготовки економістів-аграрників. Він також доповнює практикуми з теорії статистики і сільськогосподарської статистики автора.

Головним своїм завданням автор цього підручника бачив у тому, щоб у доступній і логічній формі розкрити змістовну сторону особливостей і специфіки системи статистичних показників сільського господарства та показати сфери і можливості застосування їх у практичному економіко-статистичному аналізі сільськогосподарського виробництва з урахуванням сучасного стану і розвитку цієї галузі, а також тих змін що відбулися в ній за останні роки.

Зважаючи на велике прикладне значення окремих статистичних методів аналізу, деякі теми викладені більш поглиблено і ширше. Це насамперед стосується статистичних групувань, вибіркового, дисперсійного і кореляційного аналізу.

У підручнику врахований характер роботи економістів, бухгалтерів і менеджерів сільськогосподарського виробництва. Тому значна увага приділена питанням конкретного статистичного аналізу масових даних, взаємозв'язку показників, залежності результативних показників від комплексу факторів, виявленню внутрішньогосподарських резервів і т.п.

У більшості прикладів використовується один і той самий вихідний статистичний матеріал, що дає змогу всебічно охарактеризувати досліджувану сукупність або явище за допомогою комплексу статистичних показників і характеристик.

При викладенні матеріалу автор прагнув показати, що статистика не є нудною і важкою наукою, як інколи її уявляють, вона може надавати задоволення і принести користь.

Підручник призначений для викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих аграрних навчальних закладів освіти. Його можуть використовувати студенти інших факультетів, магістри, аспіранти, науковці і практичні працівники економічних служб аграрного сектору, які бажають систематизувати і поглиблювати свої знання щодо прикладного статистичного аналізу сільськогосподарського виробництва.

Автор висловлює щиру подяку рецензентам рукопису підручника, а також колективу кафедри Московської сільськогосподарської академії, де автор свого часу навчався в аспірантурі, за цінні зауваження і пропозиції щодо удосконалення навчального посібника на стадії підготовки його до видання.

Значну частину комп'ютерного набору рукопису підручника виконала економіст Осіпчук Г.С., за що автор висловлює їй щиру подяку.

Автор з великою увагою поставиться до зауважень, порад і з вдячністю прийме все, що допоможе покращити даний підручник.

Зауваження і пропозиції щодо удосконалення підручника просимо направляти за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Старий бульвар, 7. Державний агроекологічний університет, кафедра аналізу і статистики або у видавництво.

Розділ 1. Предмет і метод статистичної науки
1.1. Поняття статистики. Предмет статистики, її розділи
1.2. Основні поняття в статистиці
1.3. Метод статистики
1.4. Зв'язок статистики з іншими науками
1.5. Завдання і організація статистики в Україні
Розділ 2. Статистичне спостереження
2.1. Поняття про статистичне спостереження. Програмно-методологічні та організаційні питання статистичного спостереження
2.2. Форми, види і способи статистичного спостереження
2.3. Помилки статистичного спостереження і способи контролю зібраних даних
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru