Управлінський облік - Карпенко О.В.


В навчальному посібнику передбачені всі рекомендовані вищою школою структурні елементи, які в межах кожної теми дозволять кожному студенту сформувати якісні знання та набути відповідні практичні навички у процесі самостійної роботи. Зміст теоретичних положень зорієнтовано на ключові моменти - базові положення дисципліни, а виконання завдань та опрацювання термінологічної бази дозволить студентові успішно підготуватися до усіх видів поточного, підсумкового та відстроченого контролю, перевірити рівень набуття професійних компетенцій. Чітко окреслена система оцінювання кожного з видів робіт, що сприятиме підвищенню рівня самоконтролю знань та демократизації навчання. Проілюстровано методику виконання типових завдань.

Посібник успішно може використовуватися як студентами денної, так і заочної форм навчання; студентами (викладачами), які вивчають (викладають) "Управлінський облік" незалежно від спеціальності.

Вступ

Модуль 1. Теоретико-методологічні основи управлінського обліку

Модуль 2. Системи обліку витрат і калькулювання собівартості

Модуль 3. Специфічні методики управлінського обліку