Управлінський облік - Карпенко О.В. - Термінологічний словник

У багатьох країнах (США, Велика Британія, Канада, Австралія, Японія тощо) діють професійні організації бухгалтерів-аналітиків. Найбільшими є організації бухгалтерів-аналітиків США та Великої Британії, які за своїм складом, власне, міжнародні.

Американський інститут управлінських бухгалтерів (ІМА).

З 1972 р. ІМА розпочав програму підготовки сертифікованих управлінських бухгалтерів CMА (щороку по 11000 претендентів). Сертифікат не є обов'язковим, але компанії заохочують у таких програмах рівнем зарплати. ІМА здійснює також дослідницьку діяльність.

Привілейований інститут управлінських бухгалтерів

(Великобританія) - СІМА (3 1919 р.).

ФПБАУ

(1996 спільно з Методрадою сертифікованих бухгалтерів і аудиторів пропонують навчальні програми з наданням відповідного сертифікату:

1. Свідоцтво "Бухгалтер базового рівня"

2. Сертифікат "Міжнародний бухгалтер-практик" та "Бухгалтер-практик"

3. Сертифікат "Міжнародний професійний бухгалтер", Сертифікат "Професійний бухгалтер" з 2002 р Україна е членом Міжнародної роди сертифікованих бухгалтерів та аудиторів.

Фахівці-практики з управлінського обліку та фінансового менеджменту несуть відповідальність перед суспільством, своєю професією, організацією, на яку вони працюють, та перед собою за дотримання найвищих норм етичної поведінки.

Дотримання цих норм як у межах країни, так і на міжнародному рівні є складовою досягнення цілей управлінського обліку. Фахівці-практики з управлінського обліку та фінансового менеджменту не мають чинити дії, що суперечать цим нормам, і потурати вчиненню таких дій іншими особами всередині організації.

Компетентність.

Фахівцям-практикам з управлінського обліку та фінансового менеджменту слід:

- підтримувати відповідний рівень професійної компетентності шляхом підвищення кваліфікації;

- виконувати свої професійні обов'язки згідно з чинними законами, правилами й технічними нормами;

- складати повні й достовірні звіти та рекомендації після відповідного аналізу релевантної та доступної інформації.

Конфіденційність.

Фахівцям-практикам з управлінського обліку та фінансового менеджменту слід:

- утримуватися від розголошення конфіденційної інформації, пов'язаної з їхньою роботою, крім випадків, коли вони уповноважені або юридично зобов'язані це робити;

- інформувати підлеглих про конфіденційність відповідної інформації, яку вони отримують у процесі роботи, та перевіряти їхні дії стосовно забезпечення конфіденційності;

- утримуватися від використання інформації, отриманої у зв'язку з роботою, з метою набуття неетичних або незаконних переваг особисто або через третіх осіб.

Чесність.

Фахівцям-практикам з управлінського обліку та фінансового менеджменту слід:

- уникати фактичних або ймовірних конфліктів та інформувати відповідні сторони про будь-які можливі конфлікти;

- утримуватися від участі в будь-яких діях, що заважають їхній здатності етично виконувати свої обов'язки;

- відмовлятися від будь-яких подарунків, прихильності або гостинності, які можуть вплинути або явно впливають на їхні дії;

- утримуватися від дій або бездіяльності, що суперечать законним або етичним цілям організації;

- визнавати й повідомляти про професійні або інші обмеження, що заважають відповідальному судженню або успішному виконанню діяльності;

- надавати як позитивну, так і несприятливу інформацію, висловлювати професійне судження або думку;

- утримуватися від участі або підтримки будь-яких дій, що дискредитують професію.

Термінологічний словник

Виробничий облік - складова частина системи бухгалтерського обліку, в межах якої акумулюються та систематизуються витрати та визначається собівартість.

Інститут обліку - сукупність формальних і неформальних правил, норм та положень, котрі формують як нормативну, так і реальну модель обліку.

Контролінг - система управління процесом досягнення кінцевої мети і результатів діяльності підприємства, тобто в економічному сенсі з певною умовністю, система управління прибутком підприємства - система управління процесом досягнення кінцевої мети і результатів діяльності підприємства, тобто в економічному сенсі з певною умовністю, система управління прибутком підприємства орієнтована на життєздатність підприємства.

Облік витрат - складова системи обліку, яка дозволяє акумулювати й систематизувати інформацію про витрати для оцінки запасів, визначення фінансового результату, прийняття рішень, контролю.

Компетентність, конфіденційність, чесність, об'єктивність - це етичні норми поведінки бухгалтера з управлінського обліку.

Сегмент - структурний підрозділ, вид продукції, канал збуту; інше, у розрізі чого потрібна інформація керівництву.

Управлінський облік - процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю всередині організації та для забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів.

Тема 2. Склад витрат діяльності
2.1. Склад витрат діяльності відповідно до діючих регламентів
2.2. Собівартість виробленої і реалізованої продукції
2.3. Особливості складу витрат в різних галузях економіки
Термінологічний словник
Тема 3. Класифікація і поведінка витрат
3.1. Мета класифікації витрат
3.2. "Різні витрати для різних цілей"
3.3. Поняття про поведінку витрат і фактори витрат для різних цілей бізнесу
3.4. Методика визначення функції витрат
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru