Управлінський облік - Карпенко О.В. - 10.3. Методика складання та взаємоузгодження бюджетів

Розкриємо сутність методики, виділивши окремі етапи, які вимагають підбору певної інформації, аналітичних процедур. Розглянемо етапи практичної діяльності бухгалтера-аналітика, які необхідно пройти, щоб спрогнозувати величину фінансового результату.

Таблиця 10.1. Зміст та методика розрахунків операційних бюджетів

№ етапу

Вихідні дані, які підлягають вивченню

Результат аналітичних розрахунків

1.

Баланс на початок бюджетного періоду

Залишки на початок у проформах звітності

2.

Результати дослідження ринку, цінової політики, економіки в галузі з метою прогнозу кількості одиниць для продажу і цін. При цьому використовують методи визначення функції витрат, аналіз взаємозв'язку " витрати-обсяг-прибуток"

Бюджет реалізації (продажу). Одночасно розробляють графік очікуваних грошових надходжень від реалізації продукції

4.

Обсяг можливої реалізації, необхідний запас готової продукції на кінець періоду, запаси готової продукції на початок періоду

Бюджет виробництва (обсяг продажу + необхідний запас готової продукції на кінець періоду - запас готової продукції на початок періоду)

Одночасно може складатися "Бюджет запасів готової продукції"

5.

Кількість та норми використання матеріалів, необхідних для виконання виробничої програми

Бюджет використання матеріалів (визначає кількість і номенклатуру матеріалів, необхідних для виконання виробничої програми)

6.

Виробнича потреба у матеріалах, необхідний запас матеріалів на кінець, запас матеріалів на початок

Бюджет придбання матеріалів

(Обсяг закупки = виробнича потреба у матеріалах + необхідний запас матеріалів на кінець - запас матеріалів на початок). Одночасно складають графік очікуваних виплат за придбані матеріали, який буде враховано у бюджеті грошових коштів

7.

Види робіт, розцінки за категоріями працівників тощо

Бюджет прямих витрат на оплату праці

8.

Виробнича програми, укладені угоди (оренди, обслуговування), відповідні розрахунки (амортизація), ставки розподілу (можуть бути різними для різних статей ВНВ, оскільки це залежить від обраної бази розподілу)

Бюджет виробничих накладних витрат).

Суму НВ визначають за ставкою розподілу.

9.

Наявність незавершеного виробництва на початок та кінець періоду, заплановані прямі та непрямі витрати цехового характеру, очікувані витрати на кінець періоду.

Бюджет собівартості продукції, яку планують виготовити (бюджет виробничої собівартості) (НВп + ПМ+ПЗП+ВНВ-НВк)

10.

Наявність залишків готової продукції на початок періоду та запланована величина на кінець періоду, вартість оприбуткованої за виробничою собівартістю випущеної з виробництва продукції

Бюджет собівартості реалізованої продукції

11.

Номенклатура та склад витрат за статтями

Бюджет адміністративних витрат. Складають шляхом об'єднання бюджетів усіх відділів і служб управління підприємством та його господарського обслуговування (зазвичай поквартально-порівну)

12

Номенклатура та склад витрат за статтями

Бюджет витрат на збут

13

Бюджети реалізації, собівартості реалізованої продукції, адміністративних витрат та витрат на збут

Бюджетний звіт про прибуток

- проформа фінансової звітності

Зауважте, що крім системи операційних бюджетів складають три фінансові бюджети:

- бюджет інвестицій (капітальних вкладень);

- бюджет грошових коштів (відображає очікувані платежі та надходження, особливо потрібен для контролю надлишку чи нестачі грошових коштів);

бюджетний баланс (прогнозний баланс) - проформа фінансової звітності. Складають на підставі балансу на початок бюджетного періоду, бюджетів операційних витрат та бюджету грошових коштів. Нерозподілений прибуток у бюджетному балансі дорівнює сумі нерозподіленого прибутку на початок та очікуваного чистого прибутку за мінусом дивідендів, що підлягають сплаті.

Синоніми: прогнозний баланс, бюджетний баланс, розрахункова балансова таблиця.

Метою підготовки прогнозного балансу є:

- своєчасне передбачення несприятливого фінансового стану підприємства;

- висвітлення майбутніх ресурсів і зобов'язань;

- забезпечення контролю щодо точності складання всіх інших бюджетів. Розроблений прогноз є моделлю діяльності підприємства, за якою можна спрогнозувати ефективне використання власний та запозичених ресурсів.

При підготовці бюджетів необхідно продумати шляхи скорочення витрат, оскільки досить чисто підприємства несуть непотрібні витрати, що пов'язано а рішенням адміністрації щодо підвищення престижу, або при плануванні за принципом "Ми так завжди робили", з неекономним використанням ресурсів. Щоб виявити зайві витрати необхідно доручити вирішення цієї проблеми людині з розвинутим уявленням (щоб могла придумати альтернативні варіанти досягнення результатів), аналітичними здібностями, авторитетом у колективі (щоб обговорювати проблеми на різних рівнях), необхідними повноваженнями. Рей Фіцджеральд пропонує |40|:

- попросити кожного працівника анонімно назвати статті зайвих витрат (частіше називатимуть витрати інших), вивчити спільне;

- підготувати детальну структуру витрат, виходячи з річного бюджету;

- скласти матрицю скорочення витрат (подібну матриці Бостонської консалтингової групи);

10.4. Поняття про систему бюджетного контролю
10.5. Аналіз відхилень з використанням гнучкого бюджету
10.6. Управління за відхиленнями
Термінологічний словник
Тема 11. Облік і контроль за центрами відповідальності
11.1. Концепція центрів та обліку відповідальності
11.2. Оцінка діяльності центрів відповідальності
11.3. Поняття про трансфертне ціноутворення
Термінологічний словник

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru