Управлінський облік - Карпенко О.В. - Термінологічний словник

В усіх галузях витрати в обліку накопичують так, щоб можна було контролювати виникнення таких їх груп:

- собівартість реалізованих товарів (продукції, робіт, послуг);

- адміністративні витрати;

- витрати на збут;

- інші операційні витрати;

- витрати фінансової діяльності;

- витрати інвестиційної діяльності;

- інші витрати звичайної діяльності;

- надзвичайні витрати.

Між тим, галузеві особливості відбиваються як на назвах окремих з них, так і на кількості статей для облікової номенклатури. Це передбачено відповідними методичними рекомендаціями галузевого характеру.

Наприклад, до складу витрат торговельної діяльності належать витрати підприємств, які виникають у процесі руху товарів, а також витрати підприємств ресторанного господарства, пов'язані з виробництвом та реалізацією продукцією власного виробництва. Серед витрат діяльності значну частку займають витрати на збут, що характеризує специфіку торгівлі.

У складі витрат будівельних підприємств є витрати, пов'язані з пересувним характером роботи, наявністю витрат, пов'язаних з використанням природної сировини, вартість робіт та послуг виробничого характеру, які виконуються субпідрядними організаціями, тимчасових (не титульних) будівель, споруд тощо. Наприклад, до складу специфічних витрат будівельних організацій можна віднести наступні:

1. Загальновиробничі витрати

1.1. Витрати на управління та обслуговування будівельного виробництва:

- витрати на дотримання правил охорони праці, пожарної та сторожової охорони, санітарно - гігієнічних чи спеціальних вимог;

- витрати на аварійно-рятувальне обслуговування;

- витрати на транспортне обслуговування будівництва тощо.

1.2. Витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках та вдосконалення технології.

1.2.1. Витрати на геодезичні роботи.

1.2.2. Витрати на упорядкування і утримання будівельного майданчика.

1.2.3. Витрати на перебазування лінійних підрозділів.

1.1.4. Амортизація нетитульних тимчасових споруд і приміщень санітарно-побутового призначення, що належать до складу основних засобів.

1.1.5. Витрати на підготовку об'єктів до здачі.

2. Адміністративні витрати: витрати на перебазування будівельних та монтажних організацій тощо.

Вивчаючи цю тему доцільно провести зіставлення конкретних назв витрат, що входять до чотирьох складових собівартості (прямі матеріали, пряма заробітна плата, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати) за розробленими відповідними міністерствами методичними рекомендаціями.

При розкритті економічного змісту витрат на основу необхідно прийняти змістовну характеристику відповідного виду

діяльності.

Наприклад, різним буде склад статті "Сировина і матеріали" (прямі матеріали) на підприємств різних галузей промисловості:

- у хлібопеченні: борошно, дріжджі, цукор, сіль тощо;

- на птахофабриці: корми, біодобавки, вакцини тощо;

- у швейному виробництві: тканини верху, тканини низу, фурнітура тощо;

- у поліграфії: папір, фарби тощо;

- у пивоварінні: ячмінь, хміль, солод.

Термінологічний словник

Витрати діяльності - виражені у грошовій формі витрати живої та уречевленої праці, необхідні для здійснення діяльності, задля якої створено підприємство.

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття (використання) активів або збільшення зобов'язань, що веде до зменшення капіталу (за винятком розподілу між власниками.

Процес виробництва - це споживання ресурсів та виготовлення нового продукту.

Основні витрати - сукупність витрат, які є основою створюваного продукту.

Об'єкт витрат - сегмент, що потребує вимірювання пов'язаних з ним витрат.

Номенклатура витрат - певний перелік витрат, що за складом не суперечить ПСБО 16 "Витрати" та розкриває галузеві особливості діяльності та використовується для організації аналітичного обліку, планування, ціноутворення та контролю.

Прямі матеріальні витрати - вартість витрачених матеріалів, що стають часткою готової продукції і можуть бути віднесені до собівартості певного виробу без соціального розподілу.

Прямі витрати на оплату праці - заробітна плата працівників, яка може бути включена у собівартість певних виробів економічно можливим шляхом.

Виробничі накладні витрати (загальновиробничі) - витрати, пов'язані з процесом виробничої діяльності, які не можуть бути віднесені до певних об'єктів економічно можливим шляхом.

Тема 3. Класифікація і поведінка витрат
3.1. Мета класифікації витрат
3.2. "Різні витрати для різних цілей"
3.3. Поняття про поведінку витрат і фактори витрат для різних цілей бізнесу
3.4. Методика визначення функції витрат
Термінологічний словник
Модуль 2. Системи обліку витрат і калькулювання собівартості
Тема 4. Методи обліку і калькулювання собівартості
4.1. Мета та завдання обліку витрат і калькулювання собівартості
4.2. Процес визначення витрат і калькулювання собівартості окремих об'єктів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru