Фінанси підприємств - Ярошевич Н.Б. - 1.3. Організація фінансової роботи на підприємстві

Фінансова робота на підприємстві - це діяльність, спрямована на забезпечення виробництва фінансовими ресурсами для виконання підприємством поставлених цілей.

Умовно фінансову роботу на підприємстві можна згрупувати за такими напрямами:

- фінансове планування;

Таблиця 1.2. Джерела формування фінансових ресурсів

- оперативна фінансова робота; - контрольно-аналітична робота.

Призначення фінансового планування і прогнозування полягає у визначенні потреб підприємства у фінансових ресурсах у розмірах, необхідних для виконання плану економічного і соціального розвитку та пошуку резервів збільшення прибутковості та підвищення рентабельності підприємств.

Оперативна фінансова робота складається з комплексу заходів з мобілізації фінансових ресурсів, потрібних для реалізації продукції, здійснення своєчасних розрахунків, виконання підприємством його фінансових зобов'язань перед бюджетом, централізованими фондами, постачальниками, робітниками підприємства, стягування кредиторської заборгованості; отримання кредитів банку; перерахування платежів до бюджету; погашення позик банку та відсотків за ними тощо.

Аналіз та контроль фінансової діяльності підприємства - це перевірка виконання фінансових, кредитних і касових планів, цільового використання коштів, платоспроможності підприємства та ін. Здійснюється шляхом перевірки своєчасності та повноти ведення фінансово-кредитних операцій, аналізу місячних, квартальних, річних балансів і звітів.

Фінансова робота на підприємстві може організовуватися самостійним структурним підрозділом - фінансовим відділом, а може виконуватися без створення окремого структурного підрозділу.

До фінансової роботи на підприємстві відносять:

- здійснення необхідних розрахунків, на основі яких вносить пропозиції керівництву підприємства щодо розподілу наявних фінансових ресурсів між виробничими підрозділами і функціональними службами;

- розробку поточних й оперативних фінансових планів та інших планових фінансових документів, пошук резервів збільшення прибутку та нагромадження інших фінансових ресурсів для забезпечення потреб підприємства в коштах на фінансування виробництва, капітальних вкладень, соціальних потреб;

- здійснення контролю за виконанням показників фінансового плану підрозділами і підприємством загалом, а також контролю за використанням фінансових ресурсів на непродуктивні витрати;

- оперативний контроль за надходженням грошових коштів від реалізації продукції (робіт, послуг), своєчасним розв'язанням претензій у сфері розрахунків з постачальниками і споживачами;

- забезпечення роботи щодо виконання фінансових зобов'язань підприємства перед бюджетом, своєчасне внесення податків та інших (неподаткових) платежів перед бюджетними фондами, банками, постачальниками, робітниками та службовцями;

- комплексний аналіз господарської діяльності підприємства та його структурних підрозділів з метою виявлення причин невиконання планів;

- вивчення стану фінансового ринку країни й регіону для планування й прийняття рішень в інвестиційній сфері (емісія і придбання акцій, облігацій, залучення банківських кредитів тощо).

Фінансова робота складається з процедур різного рівня складності та відповідальності. Перший рівень - прийняття фінансових рішень щодо перспектив розвитку підприємства і поточної діяльності; залучення джерел інвестування та їх використання; проведення фінансової політики. Другий рівень - здійснення фінансових розрахунків; оформлення фінансових документів; складання фінансової звітності тощо.

Для ведення фінансової роботи на великих підприємствах створюють фінансовий (фінансово-економічний) відділ. Фінансовий відділ як структурний підрозділ підприємства - частина апарату управління. Зазвичай, окремі ланки фінансової роботи у фінансовому відділі виконують окремі сектори і групи. На підприємствах зі значним обсягом зовнішньоекономічних операцій може бути створена група (сектор) валютних розрахунків і валютного контролю.

На невеликих підприємствах, де немає самостійного фінансового відділу, фінансову роботу виконує фінансовий сектор (група) у складі бухгалтерії.

На малих підприємствах функції фінансиста виконує головний бухгалтер або бухгалтер, якому доручається ця частина роботи.

До фінансового сектору підприємства можна віднести підрозділи бухгалтерії, планово-економічного відділу, відділу праці і зарплати, відділу калькуляції собівартості продукції, фінансової служби тощо. На вітчизняних підприємствах, що не створюють окремого підрозділу - фінансового відділу, часто вищеперелічені функції, що відносяться до видів фінансової роботи на підприємстві, делегують бухгалтерії та юрисконсульту [170].

Рекомендована література [156; 159; 160; 161; 163; 170]

Тема 2. ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Поняття капіталу. Власний і позиковий капітал підприємства
2.2. Статутний фонд як джерело фінансово-господарської діяльності підприємства
2.3. Формування та рух коштів статутних фондів підприємств
Тема 3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
3.1. Поняття необоротних активів
1. Податкова класифікація
2. Бухгалтерська класифікація
3. Економічна класифікація
3.2. Знос і амортизація основних засобів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru