БЖД

БЖД


Цивільна оборона та цивільний захист - Стеблюк М.І.

У підручнику розглядаються основні завдання та організаційна побудова цивільного захисту в Україні відповідно до Законів України "Про Цивільну оборону України", "Про правові засади цивільного захисту" та ін. Наводяться класифікація і найважливіші характеристики надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження. Показується вплив уражаючих факторів на людей, об'єкти народного господарства, сільськогосподарських тварин, рослини, воду, продукти харчування. Висвітлюються організація захисту населення, тварин, продуктів харчування, основи планування заходів цивільного захисту, організації і здійснення рятувальних та інших невідкладних робіт у надзвичайних ситуаціях. За змістом підручник відповідає законодавчим документам, що стосуються захисту населення і територій, та програмі навчальної дисципліни "Цивільна оборона" для вищих навчальних закладів.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г.Г.

У посібнику висвітлено питання гармонізації системи управління охороною праці, що була розроблена і впроваджена в Україні вперше у світі в 1976 р., з вимогами міжнародного стандарту OHSAS 18001:1999. Наведено огляд міжнародного законодавства і законодавства України з охорони праці. Описано сучасні підходи і міжнародний досвід щодо управління охороною праці, детально висвітлено підхід OHSAS. Наведено порядок розроблення системи управління охороною праці й ризиком на підприємстві як подальший розвиток СУОП, що діє в Україні з урахуванням вимог OHSAS. Розглянуто питання державного, галузевого та регіонального управління охороною праці. У додатках подано методику і приклади ідентифікації оцінки професійного ризику за робочими місцями й по виробництву в цілому, а також контрольний лист оцінки функціонування OHSAS на підприємстві.

Для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають курс "Охорона праці в галузі". Посібник буде корисний для роботодавців і працівників підприємств, організацій, установ і спеціалістів з питань охорони праці.

Охорона праці в туристському комплексі - Банько В.Г.

У навчальному посібнику розглядаються правові та організаційні основи охорони праці, техніки безпеки при експлуатації туристського комплексу, виробнича санітарія та гігієна, основні положення протипожежного захисту в туристському комплексі та надання першої долікарської допомоги потерпілим тощо.

Розрахований на студентів вузів і технікумів економічних спеціальностей, а також слухачів другої вищої освіти. Може бути корисним широкому загалу фахівців сфери послуг.

Охорона праці в авіації - Буріченко Л.А.

Викладено відомості про систему управління охороною праці, вимоги виробничої санітарії, до авіапідприємств, розглянуто заходи щодо запобігання пожежам і вибухам, засоби і техніку гасіння пожеж з урахуванням чинних нормативних документів з охорони праці.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Охорона праці - Третьяков O.B.

У навчальному посібнику розкриваються основні теоретичні питання з усіх тем, передбачених програмою нормативної навчальної дисципліни "Основи охорони праці" для вищих навчальних закладів, затвердженою Міністерством освіти і науки України, і винесених для самостійного опрацювання згідно з навчальним планом. Теоретичний матеріал подано з урахуванням можливості застосування його у практичній діяльності. Посібник укомплектовано компакт-диском, на якому міститься тестовий комплекс для самоперевірки засвоєних знань з усіх наведених у текстовій частині тем.

Для студентів і курсантів вищих навчальних закладів. Посібник буде корисним також для слухачів закладів післядипломної освіти, фахівців у галузі охорони праці.

Охорона праці - Москальова В.М

У довіднику викладено основні положення з безпеки праці, а також основи фізіології, гігієни праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та методичні підходи до організації управління безпекою праці на підприємствах у вигляді питань і відповідей.

Довідник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, керівників і службових осіб, які працюють у різних галузях підприємницької діяльності. Табл. 26. Іл. 6. Бібліогр. 85 назв.

Основи охорони праці - Запорожець О.І.

У підручнику розглянуто організаційні і правові питання охорони праці. Викладено небезпечні і шкідливі виробничі фактори, їхній вплив на організм людини, принципи нормування їхнього гранично допустимого рівня, наведено прилади та методи вимірювання їх вимірювання. Розглянуті правила будови і безпечної експлуатації підйомно-транспортних засобів, посудин, що працюють під тиском, способи захисту від електромагнітних та іонізуючих випромінювань, вимоги пожежної та вибухової безпеки.

Підручник містить питання для самоконтролю, основні вимоги до знань і умінь, які повинні бути сформовані у студента в результаті вивчення розділів підручника. Наведені приклади розв'язання задач.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, може бути корисним для працівників підприємств, зайнятих питаннями безпеки праці.

Основи охорони праці - Жидецький В.Ц.

У підручнику розкрито складну систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів" спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. У ньому подано сучасні дані щодо законодавчої та нормативно-правової бази з питань охорони праці. Викладено основні поняття та визначення, що стосуються вказаної галузі, розглянуто шкідливі та небезпечні чинники виробничого середовища і трудового процесу, вплив останніх на здоров'я та працездатність людини. Висвітлено основні заходи та засоби, спрямовані на створення безпечних та нешкідливих умов праці, наведено відомості щодо пожежної безпеки. Підручник також містить електронний додаток нормативних документів з питань охорони праці.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисний викладачам і спеціалістам з охорони праці, керівникам та інженерно-технічним працівникам промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання, посадовим особам органів державного нагляду за охороною праці (державним інспекторам), страховим експертам з охорони праці, уповноваженим найманими працівниками особам з питань охорони праці, а також широкому загалу працюючих.

Основи охорони праці - Гандзюк М.П.

Підручник складено відповідно до типової програми нормативної дисципліни "Основи охорони праці". Крім загальнообов'язкових питань, розглядаються соціальні та економічні аспекти охорони праці, включено новий розділ "Фізіологія та психологія праці", відомості про охорону праці користувачів персональних комп'ютерів. Також наведені норми та правила безпеки іонізуючих, неіонізуючих та лазерних випромінювань, що утворюються під час роботи різних фізичних та електричних приладів та установок. Останній розділ присвячений вивченню питань надання першої долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках та в екстремальних ситуаціях.

Розрахований на вивчення цієї дисципліни студентами загально-інженерних, економічних, педагогічних та різних гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти України. Також може бути корисним для широкого загалу інженерно-технічних працівників різних галузей промисловості. Автори вважають, що деякі розділи підручника можуть бути використані для фахової підготовки та спеціалізації з охорони праці випускників вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" та "магістр".

Основи охорони праці - Березуцький В.В.

Підручник підготовлено відповідно до типової програми курсу «Основи охорони праці», розглянуто питання охорони праці, правові й організаційні основи забезпечення безпеки праці, а також методика розслідування причин травматизму і планування профілактичних заходів.

Розраховано на студентів загальноінженерних, економічних, педагогічних та гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти України.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru