Право

Право


Юридична деонтологія - Гусарєв С.Д.

В запропонованому навчальному посібнику висвітлюються деякі питання юридичної діяльності, розкривається її поняття, система, зміст, форма, а також сфера здійснення. Автори також привертають увагу проблемам морального регулювання, формують вимоги, що ставляться до діяльності професійних юристів.

Рекомендується для студентов юридичних факультетів, а також для науковців, практичних працівників — всіх, хто цікавиться питаннями професійної діяльності юристів.

Цивільний процес України - Харитонов Є.О.

Підручник призначається для підготовки фахівців за спеціальністю "Правознавство" і враховує положення Цивільного процесуального кодексу України, Закону України "Про судоустрій і статус суддів", інших нормативно-правових актів, найсучасніші досягнення науки і практики цивільного процесу. Він має на меті зорієнтувати студентів у доволі великій кількості інформації, наголосити на найважливіших проблемах цивільного процесуального права, акцентувати на найцікавіших та найважчих питаннях, що розглядаються у відповідному курсі: поняття і принципи цивільного процесуального права, цивільні процесуальні правовідносини та їх суб'єкти, підвідомчість і підсудність цивільних справ, докази, позовне, наказне та окреме провадження, провадження у справі до судового розгляду, перегляд судових рішень і ухвал в апеляційному порядку, перегляд рішень у касаційному порядку тощо.

Цивільний процес України - Логінов О.А.

У навчальному посібнику, розрахованому на викладання навчальної дисципліни "Цивільний процес України", розкриваються загальні положення правового регулювання порядку розгляду та вирішення цивільних справ, а також окремі теоретичні проблеми науки цивільного процесуального права. У посібнику мають місце перелік нормативно-правових актів, список основної та додаткової літератури, предметний покажчик, що допоможе студентам у кращому сприйнятті матеріалу та поглибленому засвоєнню навчальної дисципліни. Правове регулювання цивільного судочинства України відображено за станом на 1 серпня 2012 року.

Пропонований посібник орієнтований на студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, юристів-практиків.

Цивільне право. Том 2 - Борисова В.І.

У другому томі підручника висвітлюються загальні положення про договір, про зобов'язання та їх окремі види - договірні та недоговірні.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридичних закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.

Цивільне право. Том 1 - Борисова В.І.

Підручник підготовлено на основі Цивільного кодексу України 2003 р. відповідно до програми курсу цивільного права. У першому томі висвітлюються загальні положення цивільного права, вчення про особисті немайнові права фізичної особи, право власності та інші речові права, право інтелектуальної власності, спадкове право.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридичних закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.

Цивільне право України. Особлива частина - Дзера О.В.

У новому 3-му переробленому і доповненому виданні аналізуються чинне законодавство України та зарубіжних країн, Цивільний кодекс України, судова практика, окремі теоретичні проблеми цивільного права. У Особливій частині розглядаються загальне вчення про зобов'язання та цивільно-правовий договір, окремі види договірних зобов'язань (купівля-продаж, поставка, міна, дарування, довічне утримання, майновий найм, підряд, перевезення, страхування, комерційна концесія, доручення, комісія, управління майном, позика тощо), позадоговірні зобов'язання, спадкування.

Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів, а також на працівників правоохоронних органів, працівників юридичних служб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств та установ.

Цивільне право України - Харитонов Є.О.

У підручнику докладно розглядаються Загальна та Особлива частини цивільного права. У теоретичному та практичному аспектах досліджуються положення усіх книг Цивільного кодексу України. Особливу увагу приділено інститутам права власності та інших речових прав, права інтелектуальної власності, зобов'язального права із докладним вивченням усіх видів договірних та недоговірних зобов'язань, спадкового права.

Розрахований на юристів, практикуючих адвокатів, викладачів, студентів, широке коло читачів.

Цивільне право України - Дзера О.В.

У новому 3-му переробленому і доповненому виданні аналізуються чинне законодавство України та зарубіжних країн, Цивільний кодекс України, судова практика, окремі теоретичні проблеми цивільного права. У Загальній частині висвітлюються загальні положення цивільного права, право власності та його захист, особисті немайнові права, право інтелектуальної власності.

Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів, а також на працівників правоохоронних органів, працівників юридичних служб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств та установ.

Цивільне право - Майданик P.A.

У першому томі підручника висвітлюються загальні положення вітчизняного цивільного права. В окремих главах аналізуються поняття, система та дуалізм права, розглядається цивільне право як приватне право і галузь права, досліджуються функції та принципи цивільного права, його система і співвідношення із суміжними галузями права, висвітлюються питання цивільного права як науки і навчальної дисципліни, розглядаються джерела цивільного права, наводиться загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн.

Видання розраховане на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, практикуючих юристів, спеціалістів, які займаються правозастосовною діяльністю.

Фінансове право України - Воронова Л.К.

Розкрито зміст основних фінансово-правових понять і категорій. Відповідно до чинного законодавства висвітлено найактуальніші питання юридического регулювання фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування, зокрема, бюджетного й податкового права, державного страхування, грошового обігу, банківської та валютної діяльності, ціноутворення. Матеріал навчального посібника викладено відповідно до вимог Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ЕСТS).

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru