Банківська справа

Банківська справа


Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т.Д.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до типової програми напряму підготовки 6.050100 "Банківська справа", враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, банківських працівників.

Фінансовий облік у банках - Табачук Г.П.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни "Фінансовий облік у банках" для студентів спеціальності "Банківські процеси і технології". У ньому викладено теоретичні і практичні основи організації і ведення бухгалтерського обліку в банках України та відображення в обліку основних операцій банків, зокрема операцій із залученими та запозиченими коштами, кредитних операцій, операцій з фінансовими інвестиціями, в іноземній валюті, з обслуговування платіжного обороту та інших.

Матеріал викладено з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування в Україні.

Для студентів економічних ВНЗ, аспірантів, викладачів, практичних працівників банківської та фінансової сфер.

Кредитування і контроль - Вовк В.Я.

У посібнику визначаються засади банківського кредитування та основні критерії прийняття рішення про видачу кредиту, розглядаються основні види і форми банківських кредитів, досліджуються сутність і характер кредитного ризику банку та банківських ризиків у цілому, а також пропонуються методи управління кредитним ризиком і ризиком зміни відсоткової ставки. Особлива увага приділяється питанням організації моніторингу кредитних операцій банку та методам управління проблемними кредитами. Наводяться плани лекційних занять, теми індивідуальних робіт і питання для самостійного опрацювання студентами.

Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей магістерського рівня підготовки, аспірантів, викладачів, фахівців банківської справи.

Кредит і банківська справа - Вовчак О.Д.

У підручнику популярно висвітлено актуальні питання кредиту і банківського бізнесу в умовах ринкової економіки. Вміщено розширену тематику, що стосується характеристики суті кредиту і кредитних відносин, його функцій, призначення позичкового процента, механізму кредитування, структури та основних принципів організації банківської справи в Україні, механізму здійснення банківських операцій та послуг, підходів до оцінки та регулювання діяльності банків в Україні.

Призначено як для студентів вищих навчальних закладів, слухачів післядипломної освіти, так і для викладачів, аспірантів, економістів, банкірів і фінансових інституцій, а також для усіх, хто цікавиться розвитком та функціонуванням банківсько-кредитної сфери та економічним життям держави.

Історія грошей і банківництва - Скоморович І.Г.

У підручнику розглядаються особливості й закономірності розвитку грошей та банківського господарства в епохи античності, середньовіччя, економічного лібералізму. Окремо висвітлюються специфіка і проблеми розвитку грошово-банківської сфери у XX ст.

Для викладачів, фінансистів, бізнесменів, студентів, усіх, хто цікавиться історією грошей і банківництва.

Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А.Я.

У навчальному посібнику розглянуто основи сучасних інформаційних систем і технологій, ресурси інформаційних систем — як апаратні, програмні, телекомунікаційні, так і ресурси баз даних. Значну увагу приділено основам сучасних банківських інформаційних систем, висвітлено основні шляхи оптимізації банківської діяльності в сучасних умовах автоматизації банку. Викладено сучасні банківські автоматизовані технології, зокрема технології дистанційного банківського обслуговування. Визначено роль і місце сучасних карткових технологій у банківській практиці, проаналізовано стан розвитку карткових технологій в Україні Приділено особливу увагу технологіям самообслуговування клієнтів та їх технічному забезпеченню. Суттєву роль автори відвели застосуванню інтернет-технологій у банківській практиці, проаналізовано та визначено місце фінансових інтернет-послуг та електронного банкінгу в е-бізнесі. Окремий підрозділ присвячено проблемам інформаційної безпеки, розглянуто основні аспекти гарантування безпеки сучасних банківських технологій.

Західноєвропейський банківський бізнес - Кравець В.М.

Вперше у вітчизняній науковій літературі аналізується еволюція банківського бізнесу і банківської справи в цілому від класичного античного періоду до наших днів. Розглядаються становлення базових понять банківської справи в контексті розвитку економіки різних народів, широкий спектр банківських інституцій, різноманітність операцій, здійснюваних банківськими установами, зумовленість розвитку банківського бізнесу особливостями законодавства і культури (в широкому розумінні) починаючи від країн Стародавнього Сходу до сучасних країн Західної Європи. На основі аналізу історії розвитку банківського бізнесу автори роблять цікаві висновки стосовно діяльності банківських установ сьогодні і в найближчій перспективі, показують вплив фундаментальних факторів, насамперед економічних і політичних, на розвиток банківської справи.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей і викладачів вищих навчальних закладів, усіх, кого цікавить історія становлення і розвитку банківської справи.

Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д.М.

Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П.В.

У підручнику розкривається зміст, організаційна структура, призначення, функції та завдання банківських систем основних розвинених країн світу. Опи­суються труднощі становлення незалежних банківських систем деяких постра­дянських держав та країн Європи, розглядається механізм функціонування Єв­ропейської системи центральних банків та міжнародних кредитних організацій.

Структура підручника вирізняється системністю: зміст його поділений на тематичні частини, у яких виділяються окремі розділи. Розділи, у свою чергу, також чітко структуровані та містять історичний аспект розвитку банківської си­стеми, організаційну структуру, особливості ієрархічного підпорядкування еле­ментів структури, основні напрями, цілі, завдання та функції діяльності тощо.

Підручник призначається для викладачів, студентів економічних спеціа­льностей вищих навчальних закладів, а також для працівників, що зайняті у бан­ківській сфері.

Банківські операції - Прасолова С.П.

Навчальний посібник вирішує проблему забезпечення дисципліни "Банківські операції" навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи студентів, а також для дистанційного вивчення дисципліни. До кожної теми подані методичні вказівки, задачі і практичні ситуації для обов'язкового і індивідуального розв'язку, тестові завдання, проблемні питання та список нормативної літератури. Для полегшення засвоєння теоретичного матеріалу й набуття практичних навичок щодо фінансових розрахунків за окремими банківськими операціями, в посібнику наведено розв'язання типових задач з курсу. В посібнику також міститься термінологічний словник, індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх виконання, карта самостійної роботи студента, порядок і критерії оцінювання знань студентів.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru