Фінанси

Фінанси


Фінансовий ринок - Шелудько В.М.

Спираючись на десятки вітчизняних та зарубіжних досліджень фінансового ринку, досвід викладання економічних дисциплін у провідних університетах США, Німеччини, Великої Британії, автору вдалося створити сучасний підручник для студентів, які вивчають нормативний курс "Фінансовий ринок". Теоретичний матеріал ілюструється необхідними статистичними даними, таблицями, схемами, діаграмами. До кожного розділу додаються список рекомендованої літератури і запитання для контролю засвоєних знань. До розділів практичного спрямування додаються задачі для самостійної роботи. В цілому матеріали підручника дають студентам необхідні знання для здійснення практичної діяльності на фінансовому ринку України та міжнародному фінансовому ринку.

Розраховано на студентів економічних факультетів, які вивчають навчальні дисципліни "Фінансовий ринок», "Ринок цінних паперів", "Міжнародні фінансові ринки", "Біржова діяльність", "Фінансовий менеджмент у банках", "Фінансові ризики", "Банківські ризики". Підручник буде корисним також спецеалістам-практикам фондового, кредитного та валютного ринків, підприємцям, керівникам підприємств і організацій.

Фінансовий ринок - Еш С.М.

Навчальний посібник містить зміст лекцій, ключові поняття, форми самостійної роботи, практичні завдання, тести, термінологічний словник. Форма і зміст посібника відповідають навчальній програмі з дисципліни "Фінансовий ринок" для підготовки ОКР "Бакалавр" напрямку "Економіка і підприємництво".

Для студентів економічних вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліни "Фінансовий ринок", "Гроші та кредит", "Ринок фінансових послуг", "Ринок цінних паперів", "Біржова діяльність", "Фінансові ризики", а також для аспірантів, викладачів, практичних працівників фінансово-кредитної сфери.

Фінансовий менеджмент - Шелудько В.М.

У підручнику розглядаються основні категорії, поняття і методи фінансового менеджменту, особливості управління активами, капіталом, фінансовими інвестиціями та капіталовкладеннями підприємства. Висвітлюються теоретичні і актуальні практичні аспекти фінансового менеджменту в умовах трансформації економіки країни. До кожного розділу додається практикум, до складу якого входять задачі для самостійної роботи студентів, розв'язки, контрольні запитання і завдання для перевірки засвоєних знань. У кін ці книги наводяться предметний покажчик і список рекомендованої літератури. За змістом підручник відповідає програмі нормативного курсу "Фінансовий менеджмент" для студентів економічних спеціальностей.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, економістів-практиків.

Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г.О.

Підручник "Фінансовий менеджмент" являє собою базовий курс дисципліни, що динамічно розвивається; присвячений опису логіки і принципів управління фінансами підприємства. У ньому викладено концептуальні засади відповідного розділу економічної науки з використанням закордонного досвіду та вітчизняної практики. Докладно розглянуто принципи аналізу і фінансового планування, моделі оцінки фінансових активів і пасивів, критерії оцінки інвестиційних проектів, способи управління оборотними коштами, базові концепції теорії ефективного ринку капіталу, структури капіталу.

Книгу адресовано викладачам і студентам вищих навчальних закладів, призначено для науковців і практиків, які спеціалізуються в галузі управління фінансами.

Фінансова система України - Карлін M.I.

У навчальному посібнику розкриваються сутність і структура фінансової системи України, аналізуються проблеми функціону­вання державних фінансів, фінансів підприємств і домогосподарств, фінансового й страхового ринків України. Розглядаються шляхи їх вирішення з урахуванням досвіду зарубіжних країн.

Для студентів економічних спеціальностей, які вивчають курси "Фінанси", "Податкова система України", «Бюджетна система України». Книга може бути використана також студентами, які опановують такі спеціальності, як менеджмент, туризм і готельне господарство та вивчають курси "Фінансова система України", "Фінанси України".

Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В.І.

У навчальному посібнику розкрито теоретичні засади санкціонування й розвитку фінансів, складові фінансової системи держави, форми і види фінансових ресурсів, фінансовий механізм, системи управління державними фінансами в Україні та державах із розвинутою ринковою економікою. Розглядаються бюджетна система та бюджетна політика, структура доходів і видатків державного бюджету, місцеві фінанси, управління державним боргом, соціальні позабюджетні фонди, їх роль у фінансовій системі. До кожної теми додається практикум, до складу якого входять план семінарського заняття, теми рефератів, тести, контрольні запитання, задачі та практичні завдання. Навчальний посібник відповідає нормативній програмі курсу "Фінанси".

Розраховано на студентів економічних факультетів, які навчаються за спеціальністю "Фінанси". Книга буде корисною також викладачам та аспірантам.

Фінанси, гроші та кредит - Коваленко Д.І.

У посібнику викладено теоретичні та практичні аспекти щодо сутності та функцій таких категорій, як "фінанси", "гроші", "валюта", "кредит", зміст основних теорій фінансів, грошей, поняття про грошовий оборот, грошову масу, грошові потоки, грошовий, валютний, страховий та фінансовий ринки. Проаналізовано організацію грошово-кредитної, банківської, фінансової, податкової, бюджетної систем України, функціонування основ фінансових, кредитних, розрахункових і валютних відносин в умовах ринкової економіки.

Теоретичний матеріал доповнено задачами й прикладами їх розв'язання, а також тестовими питаннями до контролю знань студентів до кожної теми.

Посібник відповідає типовій програмі навчальної дисципліни "Фінанси, гроші та кредит" відповідно до вимог Державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом 6.030504 Економіка підприємства та напряму 6.030601 Менеджмент.

Фінанси України та сусідніх держав - Карлін М.І.

У навчальному посібнику розглянуто основні особливості побудови і функціонування фінансових систем України та сусідніх держав (Російської Федерації, Білорусі, Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови). Особливу увагу приділено аналізу специфіки загальнодержавних і місцевих фінансів, фінансів підприємств і домашніх господарств, страхування. Висвітлено основні проблеми і напрями реформування податкової системи України та становлення фінансового ринку держави.

Для студентів, які навчаються за спеціальностями "Фінанси", "Оподаткування", "Міжнародна економіка", "Міжнародні економічні відносини", аспірантів, викладачів, науковців. Посібник буде корисним також політологам, історикам, менеджерам зовнішньоекономічної діяльності.

Фінанси регіону - Коваленко М.А.

У посібнику висвітлено теоретичні засади формування і використання фінансових ресурсів, оцінки фінансового потенціалу, прогнозу ванни фінансового розвитку регіону.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів. Може бути корисним дій менеджерів регіону, науковців, усіх, хто цікавиться питаннями фінансового забезпечення соціально - економічного розвитку регіону.

Фінанси підприємств - Ярошевич Н.Б.

У навчальному посібнику розглянуто економічний зміст і організацію фінансів підприємств формування капіталу підприємств. Висвітлено фінансове забезпечення відтворення необоротних активів, організацію оборотних активів, склад витрат і джерел їх фінансування. Показано доходи та грошові надходження підприємств, формування і розподіл прибутку, оподаткування підприємств, оцінювання фінансового стану підприємств, фінансове планування на підприємствах, організацію грошових розрахунків, а також охарактеризовано кредитування, фінансову санацію і банкрутство підприємств.

Призначено для студентів економічних спеціальностей у сфері фінансів, а також усіх, хто цікавиться цією темою.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru