Документознавство

Документознавство


Українське ділове мовлення - Шевчук С.В.

Навчальний посібник містить відомості про стилі сучасної української мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов'язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань має на меті як набуття студентами навичок складання ділових паперів, так і закріплення знань з мови.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для учнів ліцеїв, гімназій, учителів шкіл, працівників організацій та установ.

Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк

Посібник містить загальнотеоретичні відомості про мову і мовлення, основні функції мови, конкретизує зміст понять українська національна і літературна мова, мова професійного спілкування з позиції теорії стилів та культури мовлення.

Докладно описано особливості усного та писемного ділового мовлення, види та форми їх реалізації, а також орфоепічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні норми мови професійного спілкування.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів різного рівня акредитації, майбутніх фахівців банківської, фінансової, економічної, юридичної та інших галузей, викладачів, усіх, хто бажає підвищити загальний рівень професійного мовлення.

Посібник може зацікавити вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл.

Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С.В.

Підручник укладено відповідно до типової програми дисципліни "Українська мова (за професійним спрямування)", затвердженої наказом МОН України від 21.12.2009 № 1150. Структурування матеріалу здійснено відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Теоретичний і практичний матеріал згруповано у три змістові модулі.

Система вправ і завдань допоможе майбутнім фахівцям набути умінь і навичок професійного спілкування на граматичному, лексичному, стилістичному рівнях. Після кожної теми вміщено запитання і завдання для самоконтролю, індивідуальні проблемні завдання, теми рефератів і наукових повідомлень, які сприятимуть закріпленню вивченого.

Для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, тих, хто прагне високої культури спілкування на професійному рівні.

Українська мова за професійним спрямуванням - Галузинська Л.І.

Створений з урахуванням нових освітніх технологій, посібник відповідає програмі й сприятиме засвоєнню студентами знань з української мови професійного спрямування у повному обсязі. Посібник має дві частини, кожна з яких підпорядкована визначеній дидактичній меті: перша - сформувати у слухачів уявлення про українську літературну мову, стилі та норми професійного спілкування, навички роботи з документами наукового профілю; друга - навчити студентів працювати з різними за призначенням діловими паперами, які відображатимуть їхню майбутню професійну діяльність. Новизна концепції посібника полягає в тому, що він містить теоретичні матеріали щодо створення та оброблення документів за допомогою комп'ютера, зокрема текстового редактора Microsoft Word. Основну увагу авторів зосереджено на практичних завданнях, передусім - тестових.

Для студентів вищих технічних навчальних закладів. Стане у пригоді учням ліцеїв, технікумів, коледжів.

Сучасна українська літературна мова - Шевчук С.В.

У посібнику подано теоретичні відомості з усіх розділів курсу "Сучасна українська літературна мова" і детально сплановану систему контролю знань. Навчальний посібник побудовано за модулями, що містять теоретичний матеріал, схеми лінгвістичного аналізу та тестові завдання до кожної теми.

Теоретичний матеріал викладено послідовно, систематизовано й логічно вмотивовано відповідно до типової програми з курсу. У тестах представлено завдання різної складності: на встановлення відповідностей, з вибором однієї правильної відповіді, відкриті завдання з короткою відповіддю, що дають можливість об'єктивно й усебічно перевірити рівень засвоєння теоретичного матеріалу, уміння застосовувати його на практиці, диференціювати й класифікувати мовні явища.

Спеціальне документознавство - Кислюк К.В.

Дане видання містить конспект лекцій і зразки документів з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін.

Для студентів, які навчаються за спеціальностями з "Діловодство та інформаційна діяльність".

Правове письмо - Стефанчук Р.О.

Навчальний посібник з "Правового письма" підготовлений авторським колективом Хмельницького університету управління та права.

У ньому системно викладено положення щодо поняття правового письма, вимог до змісту юридичного документу та його офіційно-ділового стилю, а також проблеми щодо проектування юридичних документів.

Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних вищих навчальних закладів.

Мова ділових паперів - Кацавець Г.М.

Цей підручник є переробленим і доповненим виданням першого в Україні навчального посібника офіційно-ділового спрямування в мовному аспекті, на базі якого впроваджено в систему освіти предметний курс з ділової мови.

У підручнику представлено теоретичний і практичний матеріал з ділової мови - усної та писемної.

Подається опис синтаксичних особливостей побудови словосполучень і речень, формування текстових одиниць. Наголос зроблено на текстове оформлення ділових паперів, наводяться їх зразки (інформаційні, виконавчі, статутні, розпорядчі). Розглядаються питання етики професійного спілкування.

Висвітлюються питання фонетики, орфоепії, лексикології, фразеології, морфології та пунктограми сучасної української літературної мови.

Звернено увагу на вживання термінів, синонімічних засобів, усталених слів і словосполучень в діловому мовленні.

Пропонується окремий розділ, шо знайомить з банківською діяльністю, а також подає термінологію та функціонувальні ділові папери.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Загальне документознавство - Палеха Ю.І.

Документознавство як синергетична наукова й навчальна дисципліна з'явилась у нас на широкому багатоаспектному діалозі документознавчих дисциплін й грунтується на широкому розумінні феномену документа та документно-інформаційної діяльності.

Сьогодні термін "документ" стає всеохопнішим, хоча й містить значну кількість як визначень, так і підходів до його вивчення. Насправді це досить складне й багатоаспектне поняття, нерозривно пов'язане з поданням і використанням релевантної інформації як в часі, так і в просторі.

Для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів вищих навчальних закладів, наукових працівників і фахівців з гуманітарних спеціальностей. Матеріали подано відповідно до вимог кредитно-модульної системи.

Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С.В.

Мета пропонованого посібника - допомогти державним службовцям досконало, ґрунтовно оволодіти українською літературною мовою, піднести рівень культури усного й писемного мовлення, а також набути навичок укладання конкретних документів.

Посібник написано відповідно до Національного стандарту України "Державна уніфікована система документації" ДСТУ4163-2003 та "Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять" ДСТУ 2732-2004. У посібнику послідовно й дохідливо викладено теоретичний матеріал, який знайомить з мовними нормами офіційно-ділового стилю, подано зразки організаційних, довідково-інформаційних, обліково-фінансових та інших документів. Особливу увагу приділено усному діловому спілкуванню.

Перевірити засвоєні знання допоможе рубрика "Перевірте свої знання".

Посібник стане у пригоді всім, хто не байдужий до української мови й хоче оволодіти мистецтвом ділового спілкування.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru