РПС

РПС


Регіональна економіка - Шевчук Л.Т.

У посібнику висвітлено сучасні підходи і проблеми вивчення регіональної економіки, розкрито основні закони, закономірності та принципи цієї галузі знань. Проаналізовано фактори розвитку регіональної економіки і методи її дослідження. Відображено сучасний стан, проблеми розвитку та розміщення продуктивних сил України, загальні й регіональні особливості їх територіальної організації.

Для студентів економічних, географічних та інших спеціальностей вищих навчальних закладів і здобувачів наукових ступенів зі спеціальності "Регіональна економіка". Посібник буде також корисним для фахівців, котрі займаються конструюванням простору, зокрема проблемами розміщення економічної діяльності та розселення на найближчу і віддаленішу перспективу.

Регіональна економіка - Манів З.О.

Навчальний посібник написаний відповідно до освітньо-професійної програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України наказом №444 від 07.06.2006 р. з напрямку 0301 "Економіка і підприємництво". Згідно тематичного плану, навчальний посібник "Регіональна економіка" включає предмети: розміщення продуктивних сил, регіональна економіка і екологія.

У навчальному посібнику послідовно викладені теоретичні, методологічні та прикладні аспекти формування продуктивних сил України в умовах становлення і розвитку ринкової економіки.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути використаний аспірантами, спеціалістами, викладачами та керівниками підприємств і організацій, які зацікавлені в поглибленні знань з економічного розвитку регіонів.

Регіональна економіка - Качан Є.П.

У підручнику проаналізовано і систематизовано теорії та концепції просторової організації господарства, суть та механізми реалізації державної регіональної економічної політики, основні підходи щодо пожвавлення розвитку регіонів України. Детально досліджено особливості розвитку господарства в галузевому і регіональному вимірах. Розкрито наукові засади раціонального та ефективного природокористування і природоохоронної діяльності.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами економіки регіонів і територіального розвитку України.

Регіональна економіка - Зінь Е.А.

Підручник «Регіональна економіка» підготовлений відповідно до типової програми викладання дисципліни. В підручнику розглядаються такі питання: економіко-географічна характеристика регіону; населення регіону; ресурси регіону та основні напрями їх використання; виробнича сфера регіону, характеристика її стану та розвитку; стан та розвиток соціальної сфери регіону; охорона навколишнього середовища, основні напрями природокористування; спеціальні економічні зони, створення та функціонування; малі міста, оцінка їх соціально-економічного стану; система управління соціально-економічними процесами на території регіону; регіональне планування та формування місцевого бюджету.

Географія промислових комплексів - Іщук С.І.

У підручнику висвітлено теоретичні та методичні основи географії промислових комплексів, а також проблеми територіальної організації промислового виробництва в Україні. Розкрито теоретичні основи розміщення галузей промисловості, закономірності і принципи територіальної організації промислових комплексів, наукові підходи до їх класифікації та типології. З'ясовано методичні засади галузевого і регіонального аналізу промислових комплексів, природні, економічні, науково-інноваційні, розселенські й транспортні передумови їх територіальної організації, особливості вияву агломераційного і вузлового ефектів. Проаналізовано фактори формування міжгалузевих та інтегральних промислових комплексів в Україні та світі. Розглянуто теорію і методику районування промисловості, основні промислові райони, вузли та агломерації України, міські промислові комплекси нашої держави, оцінено економічну ефективність їх функціонування.

Для студентів, аспірантів, наукових працівників, які вивчають проблеми географії промислових комплексів, розміщення продуктивних сил і регіональної економіки, а також територіальну організацію виробництва.

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru