Маркетинг

Маркетинг


Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л.O.

У посібнику розглядаються принципи встановлення цін на продукцію та послуги підприємств усіх форм власності. У ньому висвітлено особливості кла­сифікації цін, фактори впливу на їх рівень, основи державного регулювання цін, що діють в Україні. Подано порівняння українського та зарубіжного цінового регулювання та зовнішньоторговельних цін. Значну увагу приділено нормативній та законодавчій базі сучасного ціноутворення. Посібник містить тестові та прак­тичні завдання, що допоможуть у перевірці одержаних теоретичних знань.

Для студентів економічних спеціальностей.

Управління збутовою політикою - Балабанова Л.В.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні аспекти формування збутової політики у підприємстві, наведено характеристику збутового потенціалу підприємства як основи забезпечення управління збутовою політикою; висвітлено процес управління збутовою політикою підприємства: планування збутової політики, організацію збутової діяльності, мотивацію в системі управління збутовою політикою і маркетинговий контроль збуту.

Особливу увагу приділено методології аналізу управління збутовою політикою підприємства: STP-маркетингу в управлінні збутовою політикою, діагностиці процесу управління збутовою політикою та оцінюванню ефективності управління збутовою політикою.

Навчальний посібник призначено для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів ВНЗ, наукових працівників, керівників та фахівців підприємств, які цікавляться питаннями управління збутовою політикою підприємства.

Товарна інноваційна політика - Сумець О.М.

У навчальному посібнику висвітлено основні напрями товарної інноваційної політики на підприємстві з урахуванням специфіки вітчизняного ринку та нормативно-правової бази, що діє в Україні. Матеріал викладено з урахуванням вимог галузевого стандарту вищої освіти для підготовки фахівців із спеціальності "Маркетинг".

Видання адресоване студентам вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам та науковцям, а також керівникам підприємств, фірм та компаній.

Стратегічне управління - Міщенко А.П.

Навчальний посібник присвячено стратегічному управлінню - одному з найважливіших напрямків сучасного менеджменту. У ньому комплексно, на основі досягнень передової управлінської думки, розглянуто: еволюцію систем управління й особливості стратегічного управління, стратегічний аналіз, прогнозування і моніторинг бізнес-середовища діяльності фірми, послідовність формування міністратегії фірми (бачення, місія, стратегічні цілі), планування стратегічної поведінки фірми. Особливу увагу приділено методичним прийомам, моделям і методам, що використовуються на різних етапах розробки і реалізації стратегії.

Посібник створено відповідно до програми підготовки фахівців з економічних спеціальностей, він може бути корисний також керівникам, підприємцям і менеджерам, які цікавляться проблемами майбутнього розвитку своїх організацій.

Стратегічне управління - Міщенко А.П.

Навчальний посібник присвячено стратегічному управлінню - одному з найважливіших напрямків сучасного менеджменту. У ньому комплексно, на основі досягнень передової управлінської думки, розглянуто: еволюцію систем управління й особливості стратегічного управління, стратегічний аналіз, прогнозування і моніторинг бізнес-середовища діяльності фірми, послідовність формування міністратегії фірми (бачення, місія, стратегічні цілі), планування стратегічної поведінки фірми. Особливу увагу приділено методичним прийомам, моделям і методам, що використовуються на різних етапах розробки і реалізації стратегії.

Посібник створено відповідно до програми підготовки фахівців з економічних спеціальностей, він може бути корисний також керівникам, підприємцям і менеджерам, які цікавляться проблемами майбутнього розвитку своїх організацій.

Ринкове ціноутворення - Мазур О.Є.

В навчальному посібнику «Ринкове ціноутворення» розкриваються питання розроблення цінової стратегії компанії, ефективного застосування методів аналізу чинників ціноутворення, вибору підходів до встановлення ціни за наявних умов та обмежень, побудови оперативної цінової політики з урахуванням економічної кон'юнктури, що схильна до постійних змін.a

Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів економічних дисциплін (зокрема маркетингу і менеджменту), а також фахівців-практиків, діяльність яких пов'язана з встановленням цін на товари і які цікавляться питаннями ефективного ціноутворення в ринкових умовах.

Рекламные процедуры Клеппнера - Рассел Дж.Т.

Перед вами перевод 15-го издания одного из лучших в мире учебников рекламы. В течение последних десятилетий эта книга была настольной для маркетологов и рекламистов разных стран и континентов. Различные аспекты рекламы и маркетинговых коммуникаций рассматриваются здесь в тесной увязке со стратегическим планированием маркетинга и постановкой рекламных целей. Прочитав эту книгу вы получите наиболее полное и глубокое представление как о классическом взгляде на рекламу, так и о самых современных инструментах ее подготовки, планирования и применения.

Реклама - Джефкінс Ф.

Це перше видання українською мовою одного з найпопулярніших британських посібників з реклами. Він витримав чотири видання й успішно використовується тисячами читачів» які займаються практичною рекламною діяльністю або навчаються цій справі. У посібнику подається інформація про те, як ефективно організувати рекламу, знайти ринки збуту продукції, як привернути увагу до цієї продукції, як забезпечити її просування на ринку і провести рекламну кампанію тощо. Розглядається багато практичних ситуацій, наводяться численні приклади, ілюстрації.

Для керівників підприємств, підприємців, зацікавлених в організації рекламної діяльності, студентів, які вивчають рекламні технології.

Промышленный маркетинг - Зозулев А.В.

В книге рассматриваются проблемы маркетинга промышленного предприятия, специфика применения маркетинговой концепции в Украине и на постсоветском пространстве. Особенностью издания является фокусирование внимания читателя на стратегическом аспекте проблемы. Подробно рассматриваются вопросы маркетингового планирования, в частности формирования маркетинговых стратегий промышленного предприятия. Автор останавливается также на вопросах анализа товарного портфеля компании, рыночного позиционирования и др.

Издание предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей маркетинговых дисциплин высших учебных заведений. Безусловна знакомство с материалами этой книги будет также полезно всем, кто занимается практическим маркетингом на промышленном рынке.

Промисловий маркетинг - Оснач О.Ф.

У підручнику розглядаються сутність, завдання, концепції та особливості промислового маркетингу. Особлива увага відводиться дослідженню ринку промислових товарів, показується їх класифікація, наводяться основні відмінності між ринками товарів промислового та споживчого призначення. Визначається вплив факторів кон'юнктури ринку на здійснення маркетингової діяльності підприємств. Пропонуються підходи до формування товарної політики підприємств, вибору відповідних методів щодо визначення оптимальних каналів розподілу. Теоретичні положення доповнені статистичними даними, графіками, рисунками, що сприяє більш ефективному розумінню основних положень промислового маркетингу.

Підручник підготовлено для студентів, викладачів, науковців та фахівців які займаються маркетинговою діяльністю на промислових ринках.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru