Соціологія

Соціологія


Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України - Лісовець О.В.

У навчальному посібнику розкрито сутність, функціональну специфіку, етапи розвитку дитячого і молодіжного рухів, діяльність дитячих і молодіжних організацій, неформальних груп в Україні, способи соціально-педагогічного сприяння їхнім справам.

Для студентів вищих навчальних закладів, соціальних педагогів, організаторів дитячого та молодіжного руху.

Спеціальні та галузеві соціології - Пилипенко В.Є

У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні засади спеціальних та галузевих соціологій як теорій середнього рівня. В рамках широкого теоретичного та емпіричного інформаційного простору дається наукове знання про основні спеціальні та галузеві соціології: економіки, політики, культури, освіти, моралі, релігії, особистості, електорату, злочинності, праці та управління.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.

Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є.А

Цей навчальний посібник пропонує науково-теоретичний інструментарій для аналізу суспільства як функціонуючої системи, для виявлення динамічного потенціалу соціуму в умовах глобальної трансформації, для розуміння особливостей розвитку особистості в системі соціальних зв'язків. Значну увагу зосереджено на характеристиках новітніх соціальних феноменів, що властиві постіндустріальним суспільствам і обумовлені процесами глобалізації, а також на інноваційних пошуках сучасної соціології.

Широкий діапазон тем, загальна доступність, простота і компактність викладення матеріалу у формі запитань та відповідей можуть надати суттєву допомогу в процесі самостійної роботи, а також у підготовці до семінарських занять, заліків та іспитів. Чіткі, лаконічні визначення основних термінів, понять і явищ значно спрощують процес засвоєння матеріалу.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Соціологія праці - Лукашевич М.П.

У підручнику розглядаються основні категорії, об'єкт і предмет соціології праці та особливості використання соціологічних методів у дослідженні трудової діяльності. Здійснено ретроспективний аналіз становлення соціології праці у світовій практиці та в Україні. У контексті ринкового реформування суспільства розкрито соціальні процеси в галузі праці: трудова адаптація, мотивація і стимулювання праці, соціальний контроль і трудові конфлікти, трудова мобільність і кар'єра, соціальні резерви та соціальне управління трудовими колективами.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Соціологія культури - Юрій М.Ф.

У підручнику висвітлюються становлення і розвиток соціології культури, її основні концепції і поняття. Основою цій праці є розгляд процесу сучасного культурного переходу — різкої зміни ролі культури в житті сучасного суспільства. Як культура в цілому є багатогранним та багатошаровим явищем, так і підручник із соціології культури не може не бути вступом до міждисциплінарного дослідження. Хоча в центрі уваги постійно залишається соціологічний підхід і соціологічна проблематика, в книзі дається уявлення про інші дисципліни, які вивчають культуру, використовуються елементи етнології, етнографії, культурної і соціальної антропології, історії і філософії культури, філософії історії, історичної і соціальної психології. Все це підпорядковується одному завданню — поясненню того, яку роль відіграє культура в конструкції суспільства і в сучасних соціокультурних змінах.

Підручник розрахований для студентів і аспірантів, які спеціалізуються в галузі гуманітарних наук.

Багато цікавого матеріалу подається для вчених і спеціалістів, які розробляють гуманітарну проблематику, а також для широкої читацької аудиторії.

Соціологія - Танчин I.3.

У навчальному посібнику розкрито передумови виникнення соціологічної науки, місце соціології в системі суспільствознавства, сучасні соціологічні теорії макро- і макрорівня, основні етапи розвитку соціологічної думки в Україні. Визначено об’єкт і предмет соціології, структуру, методи та функції науки. Розглянуто соціологію особистості, теорії походження суспільства, сутність і основні елементи соціальної структури, соціальні інститути, тенденції розвитку соціальної структури в сучасній Україні, соціальні зміни та суспільні рухи

Особливу увагу приділено соціології сім’ї та шлюбу, соціології молоді соціології міста, Етно соціології, соціології політики, соціологи економіки та праці, соціології громадської думки.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів і всіх, хто цікавиться соціологічними теоріями, напрямами, соціологи економіки та праці, соціології громадської думки.

Соціологія - Сірий Є.В.

Навчальний посібник, який складається з трьох основних частин (теорія та методологія, історія, галузі соціології), претендує на оригінальне систематизоване видання. Задумом автора було якнайширше охопити значущі складові елементи у структурі соціологічних знань: від загальної соціологічної теорії, історії соціології - до практично-методологічних та галузево-прикладних його складових. Приваблює доступна форма викладу, наявність логічно-пояснювальних схем, ілюстрацій, портретів. Таке різноманіття наочного матеріалу у вітчизняному посібнику з соціології застосовується вперше.

Структура та зміст посібника дозволяє продемонструвати, що соціологія є комплексною аналітичною та емпіричною наукою.

Розраховано на студентів всіх спеціальностей, аспірантів, викладачів соціологічних дисциплін. Для студентів спеціальності «соціологія» стане комплексним і корисним пропедевтичним посібником з багатьох напрямів соціологічних знань.

Соціологія - Макеєв С.О.

У навчальному посібнику висвітлюються основні теми курсу соціоло­гії, які читаються студентам вищих навчальних закладів України. Матеріал посібника можна поділити на три частини: історія соціологічної думки, сучасні соціологічні теорії, організація та проведення соціологіч­ного дослідження. Особливу цінність для читача становить змістовний виклад історії соціологічної думки в Україні, загальної панорами сучас­ної соціології та основних напрямів сучасного соціологічного теоретизу­вання.

Соціологія - Кузьменко Т.М.

У навчальному посібнику висвітлюються основні теми нормативного курсу соціології, які викладаються студентам вищих навчальних закладів. У посібнику містяться матеріали з історії соціологічної думки, щодо організації та проведення емпіричного соціологічного дослідження, розглядається суспільство як соціальна система, соціальна структура суспільства та її елементи.

Навчальний посібник включає перелік рекомендованої літератури, програму курсу, тести та завдання для перевірки знань.

Соціологія - Жоль К.К.

У навчальному посібнику викладено основи сучасної соціології, теоретичну й практичну сутність соціологічних досліджень, їхній зв'язок із філософією, політологією, юриспруденцією, економікою та іншими науками. Висвітлено методологічну та інструментально-технічну забезпеченість сучасної емпіричної соціології.

Для студентів витих навчальних закладів.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru