Економіка

Економіка


Франчайзинг - Кузьмін О.Є.

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та прикладні засади франчайзингу: сутність, види, переваги та недоліки франчайзингу, особливості формування та розвитку франчайзингових відносин, послідовність формування та засоби економічного обґрунтування франчайзингових систем, економічний зміст і порядок встановлення франчайзингових платежів, показники оцінювання економічної ефективності діяльності франчайзингових підприємств, особливості розвитку франчайзингових мереж в Україні. Матеріал подано з використанням прикладів діяльності підприємств на ринку України.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, науковців та всіх, хто займається або цікавиться питаннями підприємницької діяльності.

Фандрайзинг - Чернявська О.В.

Навчальний посібник вирішує проблему забезпечення дисципліни: "Фандрайзинг" навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи студентів. До кожної теми подані методичні вказівки, проблемні питання, теми індивідуальних завдань, тестові завдання, плани практичних занять, список рекомендованої літератури. В посібнику містяться термінологічний словник, методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань, карта самостійної роботи студента, порядок і критерії оцінювання знань студентів.

Для студентів вищих навчальних закладів, наукових і практичних працівників.

Україна і світове господарство - Філіпенко А.С.

У книзі з'ясовуються місце і роль економіки України в сучасному світовому господарстві: визначаються кількісні та якісні параметри економічного потенціалу України, який зазнав суттєвих трансформацій унаслідок здійсненим ринкових реформ та економічної модернізації. Велику увагу приділено обґрунтуванню передумов і перспектив участі суб'єктів підприємниці па України в міжнародних ринках товарів і послуг, капіталів і робочої сили. Окремо розглядаються галузеві виміри взаємодії економіки України зі світовим господарством. Геостратегічне становище української економіки аналізується в контексті поглиблення регіонального та планетарного співробітництва. Поглиблено висвітлюються проблеми інтеграції України у світове фінансове середовище.

Для студентів, аспірантів, викладачів, науковців, ділової еліти країни.

Теорія економічного аналізу - Купалова Г.І.

У навчальному посібнику висвітлено сутність, значення, науково-методологічні основи здійснення, особливості організації та інформаційного забезпечення економічного аналізу, історичні етапи його становлення і розвитку. Значне місце відведено методиці комплексного економічного аналізу, традиційним методам детермінованого та стохастичного факторного аналізу, методу оптимізації показників, евристичним методам, функціонально-вартісному аналізу, а також питанням пошуку резервів підвищення ефективності господарської діяльності. Поряд із традиційними питаннями курсу велика увага приділяється новим підходам і методам економічного аналізу, що випливають із потреб ринкової економіки.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям та економістам-практикам.

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л.С

У підручнику викладені загальні науково-теоретичні та методичні основи стандартизації і сертифікації, основні положення Національної стандартизації України і Національної системи сертифікації УкрСЕПРО; вміщено відомості про міжнародну стандартизацію та сертифікацію, взаємозв'язок стандартизації та сертифікації з виробництвом продукції високої якості.

Підручник призначено для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Економіка та підприємництво» із професійним спрямуванням «Комерційна діяльність».


Смета. Проектирование. Строительство - Машошина Т.В.

В книге изложен теоретический и практический материал на основе многолетней практической деятельности автора в реальной экономике строительной отрасли по определению затрат труда, не подлежащих прямому количественному учёту при проектировании. Этот материал опирается на фактические данные работы проектных организаций "Харьковпроект", "Укргорстройпроект", "Одессакоммунпроект", "Одессажелдорпроект", "Харьковводоканалпроект", "Харгипротранс", "Харьковский проектный (научно-исследовательский) институт", "УкрГипровуз", "Жилстройпроект", "Укрместпромпроект" и других.

Разработаны конкретные рекомендации и мероприятия не только по сметному нормированию, но и по изучению основ и специфики сметного дела, ориентированных на практическое применение с учётом специализации конкретных строительных работ.

Ринок праці - Чернявська О.В.

Зміст навчального посібника відповідає змісту дисципліни, викладеного в освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 - "Економіка і підприємництво". Навчальний посібник складається із трьох розділів і є зручним для опанування дисципліни за модульно-рейтинговою системою навчання.

Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей. Але може бути корисним також для студентів інших спеціальностей, аспірантів, викладачів, та усіх, хто бажає опанувати теоретичну базу функціонування ринку праці та володіти практичними знаннями щодо сучасного стану та прогнозів розвитку ринку праці України.

Ринок праці - Волкова О.В.

Зміст навчального посібника відповідає змісту дисципліни, викладеного в освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 - "Економіка і підприємництво". Навчальний посібник складається із трьох розділів і є зручним для опанування дисципліни за модульно-рейтинговою системою навчання.

Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей. Але може бути корисним також для студентів інших спеціальностей, аспірантів, викладачів, та усіх, хто бажає опанувати теоретичну базу функціонування ринку праці та володіти практичними знаннями щодо сучасного стану та прогнозів розвитку ринку праці України.

Проектний аналіз - Митяй О.В.

У навчальному посібнику на базі чинного законодавства розглядаються інвестиційна стратегія розвитку підприємства, концепція проекту та його життєвий цикл, основні аспекти проектного аналізу (маркетинговий, технічний, екологічний, соціальний, інституційний, фінансовий, економічний), методологія та критерії оцінки проектів з позицій невизначеності зовнішнього середовища та обмеженості ресурсів, основи фінансового проектування та управління проектами в сучасних умовах господарювання. Посібник відповідає чинній типовій програмі навчальної дисципліни "Проектний аналіз".

Для студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів.

Потенціал підприємства - Касьянова Н.В.

У підручнику викладені загальнотеоретичні й практичні основи формування, використання та оцінки потенціалу підприємства. Особлива увага приділена питанням формування потенціалу підприємства, загальноекономічним підходам щодо його оцінки, розглянуто проблеми визначення вартості окремих складових економічного потенціалу підприємства, що функціонує в умовах ринку з притаманними йому ризиком та невизначеністю.

Підручник призначено для студентів всіх форм навчання економічних спеціальностей. Може бути корисним в практичній діяльності менеджменту всіх рівнів, осіб, відповідальних за прийняття комплексних управлінських рішень, спрямованих на забезпечення ефективної діяльності сучасних підприємств України.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru