Політекономія

Політекономія


Экономическая теория - Бутук А.И.

Настоящее пособие — фундаментальная работа, охватывающая практически весь спектр вопросов экономической теории. По содержанию учебное пособие соответствует программе нормативного курса по экономической теории для студентов экономических специальностей. Главное достоинство книги — ясность и логическая последовательность изложения материала. В ходе рассмотрения теоретических проблем учтены важнейшие методологические концепции современной экономической науки, критически проанализированы различные стороны экономической политики Украины и других стран СНГ, широко используются таблицы и графики. Материал пособия детально структурирован. Для самоконтроля знаний в конце каждой из 32 глав даются тесты. Первое пособие было издано в 2000 году и получило высокую оценку со стороны специалистов и студентов. Второе издание переработано и дополнено.

Экономическая теория: политэкономия - Базилевич В.Д.

Это учебник нового поколения. Его наиболее важные особенности: системный и энциклопедический характер изложения законов и категорий экономической теории, глубокий анализ, взвешенность оценок и выводов, оригинальность и лаконичность изложения материала. Учебник содержит необходимые таблицы, рисунки, графики, глоссарий, вопросы для самоконтроля уровня усвоения теоретического материала и обеспечивает возможность использования новейших образовательных технологий, в частности дистанционных методов обучения, компьютерных технологий организации учебного процесса.

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений. Книга будет полезной также научным работникам, руководителям и служащим государственных учреждений, работникам коммерческих структур, всем, кто стремится овладеть экономической теорией.

Політична економія - Щетинін А.І.

Підручник складено за логікою і змістом нормативної програми дисципліни "Політична економія". У ньому на основі величезного доробку найбільш відомих економістів-теоретиків в історичному аспекті розкрито процес виникнення, становлення і розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, що дозволяє скласти стійке уявлення про суть і особливості сучасних економічних процесів. Особливу увагу приділено теоретичному осмисленню місця і ролі нашої економіки в надзвичайно динамічних і складних загальносвітових процесах.

Підручник призначено для студентів економічних спеціальностей. Він може бути використаний також тими, хто цікавиться загальноекономічними тенденціями і законами розвитку сучасної ринкової економіки.

Політична економія - Федоренко В.Г.

У пропонованому підручнику розглянуто зміст основних економічних категорій та сутність економічних законів, які визначають функціонування і розвиток сучасних економічних систем. Особлива увага надана ринковій системі господарювання, характеристиці її складових. Окреслено основні проблеми утвердження ринкових відносин в Україні та визначено шляхи їх розв'язання.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів та викладачів, а також усіх, хто прагне засвоїти вихідні теоретико-методологічні засади сучасної економічної науки, зрозуміти дію механізмів функціонування і розвитку економіки.

Політична економія - Ніколенко Ю.В.

Комплексно розкриті загальні закономірності руху сучасних економічних систем; показані здійснювані в Україні перетворення відносин власності, розподілу, обміну та споживання; дана характеристика сучасної ринкової системи, її суб'єктів та інфраструктури. Акцентується увага на з'ясуванні проблем суспільного відтворення на рівні національної економіки та світового господарства. Аналізуються сучасні глобальні проблеми.

Викладення матеріалу побудоване таким чином, щоб він міг використовуватися студентами всіх спеціальностей.

Основи економічної теорії - Мамалуй О. О.

У підручнику викладено найбільш вагомі системні положення та закономірності, які відображають досягнення сучасної економічної науки та результати практики господарювання. Особливу увагу приділено розкриттю взаємозв'язків економічної теорії і права, економіки і політики, що знайшло відображення у структурі праці та її змісті. Подані матеріал адаптовано до нових навчальних програм юридичних та економічних вузів.

Для студентів юридичних спеціальностей, аспірантів і тих, хто гостро відчуває дефіцит економічних знань і самостійно вивчає економічну теорію.

Основи економічної теорії - Крупка М.І.

У підручнику подано значну частину тем з економічної теорії. Розкриваються основні елементи економічної системи та її моделі. У центрі уваги перебувають ринковий механізм, види та наслідки втручання уряду в його дію. З'ясовуються загальні риси ринкових структур та механізми розподілу доходів у ринковій і командній економіках.

Для студентів, слухачів бізнес-шкіл та курсів, бізнесменів-початківців, усіх тих, хто цікавиться економікою.

Основи економічної теорії - Козак Ю.Г.

Навчальний посібник містить висвітлення стрижневих питань щодо системи сучасної економічної теорії. Особливий наголос в аналізі цієї системи робиться на розгляді таких її складових, як мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка. У навчальному посібнику представлені ключові поняття, запитання для самоконтролю, тести та задачі, що сприятиме активізації самостійної роботи над курсом.

Посібник призначається для студентів вищих навчальних закладів.

Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д.

Розглядаються найважливіші закони і категорії економічної теорії, зокрема дія законів попиту і пропозиції в умовах індивідуального, ринкового і загальнонаціонального обміну, організація ринкової економіки, ринковий механізм регулювання соціально-економічних відносин, сучасні підходи до управління людськими і матеріальними ресурсами, роль держави та основні інструменти управління економічними процесами. Посібник устаткований необхідними таблицями, рисунками, графіками, питаннями для самоконтролю засвоєних знань. Найважливіша перевага посібника — поєднання глибокого змісту із лаконічністю і доступністю викладу матеріалу. Матеріали посібника апробовані авторами в курсах лекцій, прочитаних слухачам Національної академії державного управління при Президентові України, студентам Львівського національного університету імені Івана Франка, ряду інших навчальних закладів.

Основи економічної теорії - Ажнюк М.О.

У навчальному посібнику розглядаються такі загальні проблеми економічної теорії як виробництво, економічна система, власність, товарне виробництво, гроші; основні мікроекономічні проблеми — підприємство, підприємництво, заробітна плата, фонди підприємств, витрати виробництва та кредитна система. Значне місце відведено також макроекономічним проблемам — ринковим відносинам, конкуренції і монополії, відтворенню та економічному зростанню.

Посібник може бути корисним студентам навчальних закладів різного рівня, які вивчають економічну теорію і всім, хто цікавиться цією наукою.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru