Економічна безпека підприємств, організацій та установ - Ортинський В.Л. - Список використаної літератури

1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р із змінами від 8 грудня 2004 p.: Офіц. видання. - K.: Вид. Дім "Ін Юре" 2006

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року №435-IV. - Нове законодавство України / Уклад. Ю. П. Єлісовенко. - K.: Махаон, 2003. - 600с.

3. Кодекс України про адміністративні порушення (зі змінами і доповненнями) // Довідник працівника контрольно-ревізійної служби. - К.: ДІЯ, 2001.-Т.1.-С.18-19.

4. Витяг з Кримінально-процесуального кодексу України (зі змінами і доповненнями) від 28 грудня 1960 року // M. І. Камлик. Судова бухгалтерія: Підручник. - Вид. 4-те, доп. та пере-роб. - К.: Атіка, 2003. - С. 398.

5. Про розвідувальні органи: Закон України від 22 березня 2001 р. № 2331-Ш // Відомості Верховної Ради України.

6. Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України // Відомості Верховної Ради. 1994.-№31.-286 с.

7. Положення про технічний захист інформації в Україні, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 1994 р. № 632 // ЗП України. - 1994. - №12.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар. - К.: Юрінком, 1995.-639 с.

9. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України: наук.-практ. коментар. - К.: РВВ МВС України, 1993. - 120 с.

10. Про інформацію:,Закон України від 2 жовтня 1992 року №2657-ХІІ.

11. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. // Офіц. Віс. України. - 2003. - № 29. - Ст. 1433.

12. Указ Президента України "Про Міжвідомчу комісію з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України" від 22 січня 2002 р. № 63/2002. // Відомості Верховної Ради України.

13. Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации. - М., 1994.

14. Агафонов Г. Г., Буришев С. А., Прохоров С. Л. Концепции безопасности. / - К.: А-ДЕПТ, 2005.-Кн. 2.-270 с.

15. Алексеев В. Р. Время действий - пришло // Телеком. Коммуникации и сети. - 2004. - № 4.-С. 22-25.

16. Альбрехт У., ВенцДж., Уильяме Т. Мошенничество. - СПб.: Питер Пресс, 1996.

17. Аналітичний огляд НЦБ Інтерполу в Україні "Про досвід правоохоронних органів США по боротьбі з комп'ютерною злочинністю" //Інформ. лист МВС від 4 квітня 1997 р.

18. Андреев Б. В. Захист прав та свобод людини і громадянина в інформаційній сфері // Системи безпеки - 2002. - №1.

19. Андрианов В. Национальное богатство, природные и трудовые ресурсы // Общество и экономика. - 2003., - №4-5. - С. 127-196; С. 127.

20. Афанасьев В. Г. Системность и общество. - M.: Политиздат, 1980.

21. Бандурка О. М, Духов В. С, Петрова К. Я. Червяков І М. Основи економічної безпеки: Підручник. - X.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003 - 36с.

22. Барановський О. І Фінансова безпека / Ін-т екон. прогнозування. - К.: Фенікс, 1999. - 338

23. Бачило ІЛ, Лопатін В. Н, Федотов М. А. Інформационное право.- Спб.: Юридичний центр Прес, 2001.

24. Баяндин Н. И. Технологии безопасности бизнеса: введение в конкурентную разведку. Учеб.- практ. пособие. - М.: Юристь, 2002. - 320 с.

25. Бобрик В. І. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичних осіб: Авторсф. юр. наук. - X., 2004.

26. Бортко Г. Н. Национальные стратегии информационного общества: преимущества и условия реализации в Украине // Информ. общ-во. - 2004. - № 2. - С. 25-29.

27. Браіловський М. М., Дорошко В. О., Чирков Д. В., Шелест М. Е. Захист економічної інформації: Навч. посібник / За ред. проф. В. О. Хорошка: - К.: НАУ, 2002. - 78 с.

28. Буришев С. А.. Лутаев И. В., Прохоров С. Л. Концепции безопасности. - К.:А-ДЫ11,2005. -Кв. 1.-363 с.

29. Бруксбенк Д., Уилсон Дж. Руководство по безопасности: Пер. с англ. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.-319 с.

30. Василъченко 3. М. Структурні диспропорції у розвитку банківської системи України // Фінанси України. - 2005. - № 9.

31. Василъченко І. П. Вища математика для економістів: Підручник. - 2-ге вид., внпр. - К.: Знання, 2004. - 454 с.

32. Василъченко І. П. Вища математика для економістів (спеціальні розділи). - K.: Кондор, 2004. - 352 с.

33. Василъченко З. М. Якість активів як умова успішного функціонування комерційного банку // Вісн. Акад. праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. - 2003. - Вин. 5.

34. Вершинін А. П. Електронний документ: правова форма і доказ в суді.- М.. 2000.

35. Вссєлков Р. С. Проблема інформаційно-технологічного розвитку Європи //Акт. пробл. клін., експерим. та профілак. медицини. Розділ "Гуманітарні науки": Мат-ли весукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених. - 2002. - С.29-30.

36. Віхорсв С. В., Кобцев Р. Ю. Як дізнатися - звідки напасти або звідки виходить загроза безпеці інформації // Захист інформації. Конфідент. - 2002 - № 2.

37. Вольоводз А. Г. Проект Європейської конвенції про кіберзлочини // Захист інформації. Конфідент -2001 -№5.

38. Генне О. В. Шпигунство в стільникових мережах // Захист інформації. Конфідент. - 2001 -№5.

39. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. - М., 1990.

40. Гонцяж Я., Гнидюк Н. Свобода інформації та виконавча гілка влади: Правові норми. Інституції. Процедури. Порівняльний аналіз. - К.: Мілсніум, 2002. - 245 с.

41. Давидович В., Аболина Р. Кто ты, человечество? Теоретический портрет. - М., 1975.

42. Данільян О. Г., Дзъобань О. П., Панов М. І. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації: Навч. посібник. - X.: Фоліо, 2002. - 285с.

43. КеоДжим. Visual Fox Pro 5 для "чайників". - Діалектика. - Київ; Москва, 1997.

44. Кауфелъд Джон. Fox Pro 2.6 for Windows для чайників. Діалектика. - К., 1996.

45. Дюжев Д. В. Глобальна етика в епоху інформаційної цивілізації // Актуальні проблеми клінічної, експериментальної та профілактичної медицини. Розділ "Гуманітарні науки". Мат-ли всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених. - 2001. - С. 28-29.

46. ДюжевД. В. Інформаційне суспільство: соціально-правові аспекти суспільного розвитку// Наука. Релігія. Суспільство. - Донецьк, 2004. - № 1. - С. 116-122.

47. ДюжевД. В. Філософське значення концепції ноосфери //Акт. пробл. клін., експерим. та профілакт. медицини. Розд. "Гуманітарні науки": Мат-ли всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених. - 2001. - С. 19-20.

48. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С. Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, - 1999.

49. Живко М О. Особливості нормативно-правового забезпечення інформації в комп'ютерних системах підрозділів МВС // Наук. Вісн. ЛДУВС: Сер. юрид. зб. наук, праць / Гол. ред. В. Л.Ортинський. - Л., 2007. - Вип. 1. - С. 288 - 293.

50. Живко З. Б., Живко М. О.. Живко І. Ю. Словник сучасних економічних термінів. - Л.: Кран, 2007. - 384 с.

51. Живко З. Б. Судова бухгалтерія: теорія, методика, практика: - Навч. -метод, посібник. - Л.: Камула,2006.-Ч 1.- 152 с.

52. Живко З. Б. Судова бухгалтерія: Навч.-метод. посібник. - К.: Атіка, 2007. - 344 с

53. Живко З. Б.. Живко М. О., Данилович-Кропивницька М. Л. Корупція і хабарництво в державній службі та роль правоохоронних органів в їх розкритті // Наук. вісн. ЛьвДУВС. 36. наук, праць. Сер. юрид.- Л., 2006. - Вип.І. - С. 181-189.

54. Живко З. Б., Юржецький Ю. /. Позитивні сторони некриміиальної тіньової економіки. Психологічні аспекти національної безпеки / 36. тез МНІІК 22-23 березня 2007 р. - Л o ПП "Арал", 2007. - С.82-86.

55. Живко М. О. Захист інформації в системі економічної безпеки та підприємства /' Регіональне і місцеве самоврядування в нових умовах: партійна публічна адміністрація і безпосередня демократія: Мат-ли НІ укр.-польськ. наук.-практ. конф. (Львів, 2-4 березня 2006р.). - Л., 2006. - С.270-277.

56. Живко З. Б.. Живко М. О., Хомин О. Й. Особливості кадрового забезпечення служби конкурентної розвідки в економічній безпеці фірми // Наук. вісн. Львів, лерж. ун-ту внутр. справ.Сср. скономічна.Зб. наук, праць / Гол. ред. Р. І. Тринько. - Л., 2006. - Вип. 1(3). - 344 с.

57. Живко З. Б., Живко М. О. Регламентація конкурентної розвідки в інформаційно-правовому просторі // Наук. вісн. Львів, держ. ун-ту внутр. справ.Сср. юрид. 36. наук, праць / Гоя. рсд. В. Л. Ортинський. - Л., 2007. - Вип. 2. - 456 с.

58. Жуков А. А. Промышленный шпионаж /Листок (Горно-Алтайск) 07.04.2004 г. Jh 14.

59. Зегжда Д. П., Івашко А. М. Основы безопасности информационных систем.- M.: Гаряча лінія - Телеком, 2000.

60. Зощенко О. В. Інформаційне суспільство: ознаки і динаміка // Інтелект. Особистість. Цивілізація: Темат. зб. наук, праць із соц.-філософ. проблем. - Донецьк: ДоиДУСТ, 2004.

№3.

61. Зубок М., Ніколаєва Л. Організаційно-правові основи безпеки банківської діяльності в Україні. - К.: Істина, 2000.

62. Зубок М. І. Безпека банківської діяльності: Навч.посібник - K.: КНЕУ, 2002. - 190с.

63. Зубок М. І. Безпека банківської діяльності: Навч. посібник - К.: КНЕУ. 2002. - 190 с.

64. Калмик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: Навч. посібник. - К.: Атіка, 2005. - 432 с.

65. Кеме В. Ж. Наука как компонент социальной системы. - М. 1988.

66. Кишеня В. Деловая разведка как необходимый инструмент обеспечения экономической безопасности бизнеса / Управление персоналом. - 2006. - №7

67. Ковалъчук Т. Т. Економічна безпека і політика: із досвіду професійного аналітика. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2004. - 638 с.

68. Козаченко Г. В., Пономаръов В. П., Ляшенко О. М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: Монографія. - К.: Лібра. 2003. - 280с.

69. Колодюк А. Проблематика переходу до інформаційного суспільства //

70. Колодюк А. В. Теоретичне обгрунтування поняття та виникнення інформаційного суспільства //Борнсфен. 2004. № ІІ.-С. 18 19.

71. Колодюк А. В. Цифровий розподіл - нова форма соціального розмежування в умовах глобалізації // Віс. Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтва. - 2004. - № 4. - С. 124-129.

72. Комп'ютерна злочинність: Навч. посібник - К.: Атіка. - 240 с.

73. Крысин А. В. Безопасность предпринимательской деятельности. - М.: Финансы и кредит, 1996.-379 с.

74. Ларичев В. Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса. - М.: Юрисгъ. 19%.

75. Лемке Г. Что такое коммерческая разведка и чем она является //

76. Логінов О. В. Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки органів виконавчої влади: Авторсф. дне.... канд. юр. наук: 12.00.07/Нац. акад. внутр. справ України.

-К., 2005.-22 с.

77. Марущак А. І. Інформація як об'єкт цивільних прав // Бюл. Мін'юсту України. - 2005. - №3 (41).-с. 44-50.

78. Марущак А. /. Свобода слова та інформація з обмеженим доступом:співвідношення понять // Бюл. Мін'юсту України. - 2005. - № б (44) - С. 44-49.

79. Марущак А. І. Юридична природа права на інформацію // Бюл. Мін'юсту України. - 2005. -№9.-с. 47-52.

80. Марчук Н. В. Інформаційна цивілізація: соціальні риси віртуального феномена // Наука. Релігія. Суспільство. - Донецьк, 2003. - № 4. - С. 209-214.

81. Мельник Л. Г. Информационная экономика. - Сумы: ИТД "Университетская книга", 2003. - 288 с.

82. Мир философии: книга для чтения. - М.,1991. - Ч.2.Разд.8.

83. Моисеев N. Третьего мира нам не дано. Соц. -полит, жури. - 1995. - №2.

84. Мойсеєнко А. О. Готовність соціальних працівників до формування соціальної політики громадсько-політичних об'єднань. - К.:КНУ імені Тараса Шевченка, 2003

85. Мунтіян В. І. Економічна безпека України. - К.: КВЩ, 1999. - 463 с.

86. Низенко Е. И. Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2003. - 124 с.

87. Николаева М" Шевяков А. Теневая экономика. Методы анализа и оценки (обзор работ западных экономистов). - М., 1987.

88. Ніколаєнко О. О. Структура прогресу: оцінка розвитку поліпараметричних систем // Актуальні проблеми клінічної, експериментальної та профілактичної медицини. Розд. "Гуманітарні науки": Мат-ли весукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених. -2002.-С.20-21.

89. Новая технократическая волна на Западе / Под ред. П. С. Гуревича. - М., 1986.

90. Носова С. С. Економічний контроль: сутність і форми прояву. - М.: Економіка, 1991.- 176 с.

91. Олейников В. В. Робіть бізнес надійним і безпечним. - Рибінськ: ВАТ "Рибін. Будинок друку", 1997.

92. Ольшаный А. И. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт. - М.: Русск. дел. лит-ра, 1998. - С. 288.

93. Організаційно-правові основи захисту інформації з обмеженим доступом: Навч. посібник / А. Б.Стоцький, А. М. Гуз, А. І. Марущак та ін.; За заг. ред. В. С. Сідака - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006. - 232 с.

94. Основи банковской деятельности / Под ред. К.Р. Тагирбекова. - М.: ИНФРА-М. 2003. - 720 с.

95. Основы экономической безопасности: Учеб. пособие / Под ред. Е.А. Олейникова. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1997. -211 с.

96. Павлюк В. В., Сердюк В. М., Акаев Ш. М. Контроль і ревізія: Навч. посібник. - К.: Центр навч. літ-ри, 2006. - 196 с.

97. Пархоменко П. И., Яковлев С. А., Пархоменко Н. Г. Правовые аспекты проблем обеспечения информационной безопасности: - Мат-ли V Междунар. науч.-практ. конф. "Інформационная безопасность".-Таганрог: ТРТУ, 2003.

98. Пастернак-Таранущенко С. Економічна безпека держави. - К., 1994.

99. Петренко К. С. Віртуальна реальність: проблема концептуального потенціалу // Наука. Релігія. Суспільство. - Донецьк, 2003. - № 3. - С.226-231.

100. Попович В. М. 'Тіньова" економіка як предмет економічної кримінології. - К.: Правові джерела, 1998. - 448 с.

101. Промышленный шпионаж. / Департамент экономической безопасности ТПП РФ. - М.: Торгово-промышленные ведомости. - 2004 - № 5. - С. 15

102. Процент П. П. Проблематика переходу до інформаційного суспільства // Політ, менеджмент. - 2004. - № 6 (9). - С. 129-137.

103. Пюкке С. М. Роздуми з традиційної проблеми // Захист інформації. Конфідент 2002 - Ni 4-5.

104. Ракитов А. И. Философия компьютерной революции. - М.,1991.

105. Расторгуев С. П. Філософія інформаційної війни- М.: Вуз. книга, 2001.- 468 с.

106. Реверчук А. Й. Малик Я. Й., Кульчщький І. /.. Реверчук С. К. Економічна безпека в Україні: держави, фірми, особи: Навч. посібник / За ред. С. К. Реверчука. - Л.: ЛФМАУП, 2000, -192 с.

107. Реверчук Н. Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур: Монографія - Л.: ЛБІНБУ, 2004. -195 с.

108. Романів М. В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навч.-метод, посібник. - K.: TOB "НЮС", 1998.-224 с.

109. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. / В. Ф. Ситник, Т. А. Пнсаревська, H. В. Єрьоміна, О. С. Красва; За ред. В. Ф. Ситника. - К.: КНЕУ. 2001. - Вид. 2. перероб. і доп. -420 с.

110. Смолин Е. Экономическая разведка России - почему она до сих пор не создана? / Акция, ш, 17.11.2001

111. Келле В. Ж. Наука как компонент социальной системы // Современная западная философия:. Словарь.-М.,1991.

112. Солов 'їв Н, Н. Безпека електронного бізнесу: про довіру і ризики // Системи безпеки. -2002.-№3.

113. Соснин А. С. Пригунов П. Я. Менеджмент безопасности предприни-матсльства:Учсб. пособие. - К.: Изд-во Европ. Ун-та.

114. Таврити Г. М. Техника, Культура, Человек. - М.,1988.

115. Тоффлер О. Третья волна // США - экономика, политика, идеология. -1982. - №3.

116. Тоффлер О. Смещение власти: знание, богатство и принуждение на пороге 21 века. М.,1991.

117. Тоффлер Э. Метаморфозы власти. - М.: ООО "Изд-ство ACT", 2003. - 669 с.

118. Чертопруд С. На тайной службе частного бизнеса // Нсзавис. воен. обозр. - 2003. - №3. С.7.

119. Шаповал О. В. Розробка національних стратегій інформаційного розвитку - пріоритет сучасності // Нова парадигма. - К., 2004. - Вип. 38. - С. 166-172.

120. Ярочкии В. И. Секьюритология - наука о безопасности жизнедеятельности. - М.: Ось-89, 2000.-С. 151.

121. Ярочкин В. И. Система безопасности фирми. - М.: Ось. - 89. 2003. - 3-е изд.. перераб. и доп. -352 с.

122. Экономическая безопасность / Под ред. Е. Л. Олейникова. - М.: РЭА им. Плеханова, 2000

- 285 с.

123. Экономическая безопасность: производство - финансы - банки / Под ред. В. К, Сенчагова.

- М.: Финстатинформ, 1998. -621 с.

124. Экономическая безопасность хозяйственних систем: Учебник / Под ред. А. В. Колосова. -М.: РАГС, 2001.-446 с.© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru