Основи ринкової економіки України - Селезньов В.В. - 3.3.6. Об'єднання підприємств

Підприємства мають право на добровільних засадах об'єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності, якщо тільки це не суперечить антимонопольному законодавству.

Підприємства в Україні відповідно до законодавства можуть об'єднуватися в асоціації, корпорації, консорціуми, концерни та інші об'єднання, передбачені законом.

Асоціація - договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації. У статуті асоціації повинно бути зазначено, що вона є господарською асоціацією. Асоціація не має права втручатися у господарську діяльність підприємств - учасників асоціації. За рішенням учасників асоціація може бути уповноважена представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями.

Корпорацією визнається договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації.

Консорціум - тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел, в порядку, визначеному його статутом. У разі досягнення мети його створення консорціум припиняє свою діяльність.

Концерном визнається статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності. Учасники концерну наділяють його частиною своїх повноважень, у тому числі правом представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями. Учасники концерну не можуть бути одночасно учасниками іншого концерну.

Об'єднання підприємств утворюються на невизначений строк або як тимчасові об'єднання і діють на основі договору або статуту, що затверджується їх засновниками або учасниками. Підприємства, що входять до складу об'єднань, зберігають права юридичної особи і мають право виходу з його складу зі збереженням взаємних зобов'язань і укладених договорів з іншими підприємствами й організаціями.

Об'єднання є юридичною особою, може мати самостійний і зведений баланси, розрахунковий та інші рахунки в банках, печатки зі своїм найменуванням.

На Заході існують також такі монополістичні форми об'єднань, як картель, синдикат і трест. Картель (англ. cartel) - об'єднання низки підприємств однієї галузі, що не ліквідує їхню виробничу і збутову самостійність, але передбачає узгодження між ними низки важливих питань - ціни, обсягу виробництва, поділу ринків збуту тощо. Синдикат (лат. syndicatus від syndicare - розглядати, перевіряти) - об'єднання підприємств однієї галузі за умови збереження їх виробничої самостійності, але ліквідації збутової. Синдикат бере на себе здійснення всієї торговельної діяльності (встановлення цін, збут продукції тощо). Трест (англ. trust) - об'єднання власності й управління низки підприємств однієї або кількох галузей з повною ліквідацією їх самостійності як у збутовому, так і у виробничому відношенні. Трест не тільки реалізує продукцію, а й цілком розпоряджається підприємствами, що ввійшли до його складу.

Підприємство може бути учасником промислово-фінансової групи (або транснаціональної промислово-фінансової групи, якщо до складу групи входять вітчизняні та іноземні юридичні особи).

Промислово-фінансова група є об'єднанням, яке створюється за рішенням Кабінету Міністрів України на певний строк з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, включаючи програми згідно з міжнародними договорами України, а також з метою виробництва кінцевої продукції.

До складу промислово-фінансової групи можуть входити промислові та інші підприємства, наукові і проектні установи, інші установи й організації усіх форм власності. У складі промислово-фінансової групи визначається головне підприємство, яке має виключне право діяти від імені промислово-фінансової групи як учасника господарських відносин.

Промислово-фінансова група не є юридичною особою і не підлягає державній реєстрації як суб'єкт господарювання.

Підприємства можуть об'єднувати і координувати свою діяльність без створення юридичної особи також на основі договору про спільну діяльність. Спільна діяльність може здійснюватися на основі об'єднання вкладів учасників - просте товариство - або без об'єднання вкладів учасників. При цьому один з учасників спільної діяльності відкриває окремий рахунок у банку, на якому ведеться облік результатів спільної діяльності і за її результатами провадяться розрахунки з бюджетом і розподіляється отриманий прибуток.

3.4. Реєстрація підприємницької діяльності
3.5. Припинення підприємницької діяльності
Глава 4. Договірні відносини
4.1. Загальні положення
4.2. Порядок укладення договорів
4.3. Порядок виконання договорів
4.4. Зміна та розірвання договорів
4.5. Відповідальність за невиконання договорів
4.6. Претензійно-позовна робота
Глава 5. Економіка підприємства
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru