Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О.П. - 1.3. Поняття інформаційної системи

Розглянемо, які види та властивості має інформація, як відображається інформація. Будь-якого виду інформація передається за допомогою повідомлень, що формуються як послідовність знаків та символів або параметрів фізичних процесів, які відображаються на матеріальних носіях: папері, лініях зв'язку, магнітних та оптичних носіях тощо.

За способом відображення, прийнятним для людини, інформація поділяється на такі основні види: звукова, текстова, числова, графічна, комбінована інформація.

Відповідно Закону України "Про інформацію" № 1642-ІІІ (1642-14) від 06.04.2000 р. інформацію розмежовують на:

- статистичну - це офіційна документована державна інформація, що дає кількісну характеристику подій і явищ, які відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших галузях життя України;

- масову - привселюдно поширювана друкована й аудіовізуальна інформація;

- державних органів і органів місцевого та регіонального самоврядування - офіційна документована інформація, яка створюється у процесі поточної діяльності законодавчої, виконавчої і судової влади, органів самоврядування;

- інформацію про особу - це сукупність документованих або привселюдно повідомлених відомостей про особу;

- довідково-енциклопедичного характеру - систематизовані, документовані або привселюдно оголошені зведення про суспільне, державне життя і навколишнє природне середовище;

- соціологічну - документовані або привселюдно повідомлені відомості про ставлення окремих громадян і соціальних груп до суспільних подій і явищ, процесів, фактів;

- науково-технічну - документовані чи привселюдно оголошені зведення про вітчизняні та закордонні досягнення науки, техніки, виробництва, отримані в ході науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та суспільної діяльності.

Інформація як відображення реального (матеріального) світу повинна мати такі властивості: об'єктивність, достовірність, повнота, актуальність, корисність, комулятивність, однозначність, зрозумілість, надлишковість.

До основних рис інформації належить віднести такі характерні риси:

- інформація - це нематеріальна субстанція, але вона передається за допомогою матеріальних носіїв;

- інформація залежить не тільки від знаків та символів, а й від їх взаємного розташування;

- при передаванні інформації з однієї точки простору в іншу вона не зникає в початковій точці;

- інформація повинна відповідати вимозі розпізнання.

1.3. Поняття інформаційної системи

Під системою розуміють будь-який об'єкт, що одночасно розглядається і як єдине ціле, і як об'єднана в інтересах досягнення поставлених цілей сукупність різнорідних елементів. Системи значно відрізняються між собою як за складом, так і за головними цілями. Наприклад:

Система

Елементи системи

Головна мета системи

Комп'ютер

Електронні й електромеханічні елементи, лінії зв'язку й т. ін.

Обробка даних

Телекомунікаційна система

Комп'ютери, модеми, кабелі, мережне програмне забезпечення й т. ін.

Передача даних

Інформаційна система

Комп'ютери, комп'ютерні мережі, люди, інформаційне й програмне забезпечення

Виробництво професійних даних, відомостей

Інформаційна система - взаємозалежна сукупність засобів, методів і персоналу, які використовуються для зберігання, обробки й подання даних, відомостей з метою вирішення користувачем окреслених завдань

Процеси, що забезпечують роботу інформаційної системи будь-якого призначення, умовно можна представити у вигляді схеми, що складається з блоків (Рис. 1.2):

- введення відомостей, даних із зовнішніх або внутрішніх джерел;

- опрацювання вхідних матеріалів й подання їх у зручному вигляді;

- виведення результатів опрацьованих матеріалів, або передача в іншу систему;

- аналіз отриманих результатів;

- зворотній зв'язок - відомості, які опрацьовані та проаналізовані для корекції вхідних даних.

Інформаційна система має такі властивості:

- будь-яка інформаційна система може піддаватися аналізу, бути побудована й керована на основі загальних принципів побудови систем;

- інформаційна система є динамічною і може розвиватися;

- при побудові інформаційної системи необхідно користуватися системним підходом;

- вихідною продукцією інформаційної системи є відомості, на основі якої приймаються рішення;

- інформаційну систему потрібно сприймати як систему обробки даних.

1.4. Структура інформаційної системи
1.5. Класифікація інформаційних систем
1.6. Поняття інформаційних технологій
1.7. Операційна система персонального комп'ютера
1.8. Сучасні інформаційні технології. Програмно-технологічний комплекс на основі SMART Board
1.9. Мережеві технології
1.10. Правила техніки безпеки при роботі з ЕОМ
Змістовий модуль ІІ. ТЕХНОЛОГІЯ ОПРАЦЮВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ЗАСОБАМИ MICROSOFT OFFICE WORD
Лекція 2. СТВОРЕННЯ ЗАСОБІВ ПОДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА. MICROSOFT OFFICE WORD 2007
2.1. Текстові процесори та видавничі системи
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru