Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - 12.2. Засоби захисту інформації в ЄАІС ДМСУ

Порядок організації захисту інформації під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації розроблено відповідно до вимог законів України "Про інформацію", "Про державну таємницю", "Про захист інформації в автоматизованих системах", Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1561-12, Інструкції про порядок обліку, зберігання й використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. № 1893, Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 1 березня 2001 р. № 52 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 березня 2001 р. № 264/5455 (далі — ЗВДТ), та Розгорнутого переліку відомостей, що становлять державну таємницю в системі митних органів України, затвердженого наказом Держмит-служби України від 17 січня 2002 р. № 22, погодженого Службою безпеки України 15 грудня 2001 р. і зареєстрованого 27 грудня 2001 р. № 32, для захисту секретної та конфіденційної інформації, що є власністю держави, під час митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації, яка має гриф обмеження доступу, а також конкретизації дій посадових осіб митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій у процесі роботи з документами, що мають гриф обмеження доступу.

Порядок застосовується під час митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів, щодо яких оформлюється і подається митним органам вантажна митна декларація з грифом обмеження доступу: "Для службового користування", "Таємно" або "Цілком таємно", як у паперовому, так і в електронному вигляді, за всіх митних режимів.

Гриф обмеження доступу паперовому й електронному носіям інформації, а саме вантажній митній декларації, за якою здійснюються митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних засобів, відповідно до вимог законодавчих актів з питань охорони інформації з обмеженим доступом надає власник інформації.

У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

— автоматизована система (АС)організаційно-технічна система, що реалізує інформаційну технологію й об'єднує засоби обчислювальної техніки та зв'язку, методи і процедури, програмне забезпечення, фізичне середовище, персонал та інформацію, яка обробляється;

— власник інформації — фізична або юридична особа, якій належить право власності на інформацію і яка використовує її та розпоряджається нею, визначає правила обробки інформації та доступу до неї, а також встановлює щодо неї інші умови;


— гриф обмеження доступу - реквізит матеріального носія інформації, що засвідчує ступінь обмеження доступу до цієї інформації (для службового користування, таємно, цілком таємно).

Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке саме значення, яків Митному кодексі України та інших нормативно-правових актах.

Вимоги до забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави

Перелік посадових осіб митного органу, спеціалізованої митної установи та організації, що залучаються до проведення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації та її електронних копій, які мають гриф "Для службового користування", "Таємно" або "Цілком таємно", у тому числі ті, що здійснюють провадження у справах про порушення митних правил, затверджується наказом митного органу, спеціалізованої митної установи й організації.

Митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації та її електронних копій, які мають гриф "Для службового користування", "Таємно" або "Цілком таємно", здійснюються посадовими особами митного органу, спеціалізованої митної установи й організації, визначеними відповідно до п. 2.1 Порядку організації захисту інформації під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації, у зонах митного контролю, на територіях і в приміщеннях підприємств, установ та організацій, що декларують відповідні товари, зберігають їх під митним контролем і повинні мати оформлений у встановленому порядку допуск до державної таємниці та доступ до державної таємниці відповідної форми або до конфіденційної інформації, що є власністю держави, наданий відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань охорони інформації з обмеженим доступом, а також необхідні документи для забезпечення роботи з інформацією відповідної категорії.

Порядок митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації, яка має гриф обмеження доступу

Митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації, яка має гриф обмеження доступу, здійснюються відповідно до вимог Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 14 жовтня 2002 р. № 561 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2002 р. № 877/7165 (зі змій, і доп.).

Облік і зберігання аркушів вантажної митної декларації, що має гриф обмеження доступу, носіїв електронних копій, анульованих вантажних митних декларацій та їх електронних копій, а також документів з грифом обмеження доступу, що подаються митному органу, спеціалізованій митній установі й організації для митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації, яка має гриф обмеження доступу, здійснюються відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань діловодства, документів та інформації, яку вони містять.

Видача аркушів вантажної митної декларації, що має гриф обмеження доступу, а також магнітного носія з первинною електронною копією таких вантажних митних декларацій, поводження з ними й документами, що їх супроводжують (крім реєстру документів, аркуша контролю та інших документів, що зберігаються у митному органі), здійснюються в порядку, передбаченому наказом Держмитслужби України від 14 жовтня 2002 р. № 561, з дотриманням вимог нормативно-правових актів у галузі захисту інформації.

Формування бази даних електронних копій вантажних митних декларацій, які мають гриф обмеження доступу

Для формування бази даних електронних копій вантажних митних декларацій з грифом обмеження доступу митними органами, спеціалізованими митними установами та організаціями створюються автоматизовані системи, які мають відповідати вимогам нормативно-правових актів у галузі захисту інформації.

Пересилання носіїв електронних коти вантажних митних декларацій з грифом обмеження доступу здійснюється з дотриманням вимог порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1561-ІП, а також Інструкції про порядок обліку, зберігання й використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. №1893.

Вимоги до організації робочих місць і автоматизованих систем

Митне оформлення товарів і транспортних засобів за вантажними митними деклараціями з грифом обмеження доступу має здійснюватися з дотриманням вимог режиму секретності та конфіденційності у приміщеннях, що відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі захисту інформації.

Робочі місця для роботи з вантажними митними деклараціями, що мають гриф обмеження доступу, а також з магнітними носіями їх електронних копій митні органи створюють самостійно, шляхом укладання договорів з підприємствами, установами або організаціями, які мають відповідні ліцензії, видані Департаментом спеціальних телекомунікаційних систем і захисту інформації Служби безпеки України.

Автоматизовані системи, призначені (виділені) для оброблення електронних копій вантажних митних декларацій, які мають гриф обмеження доступу, повинні бути атестовані в установленому нормативно-правовими актами в галузі технічного захисту інформації (ТЗІ) порядку і мати атестати відповідності для роботи з інформацією з обмеженим доступом відповідної категорії.

Контроль та забезпечення етану захисту інформації з обмеженим доступом під час митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації, яка має гриф обмеження доступу

Забезпечення умов для роботи з інформацією з обмеженим доступом в автоматизованих системах, призначених для оброблення такої інформації, у митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях здійснюється особами, відповідальними за захист інформації з обмеженим доступом.

Контроль за станом захисту інформації з обмеженим доступом, яка обробляється в автоматизованих системах, призначених для оброблення електронних копій вантажних митних декларацій, що містять інформацію з обмеженим доступом, покладається на керівників митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій.

Контроль за порядком поводження з документами, які мають гриф обмеження доступу, з електронними носіями, що містять інформацію з обмеженим доступом, а також за порядком доступу до таких документів та інформації здійснюється у порядку, встановленому нормативно-правовими актами з питань забезпечення охорони державної таємниці та конфіденційної інформації, що є власністю держави, уповноваженими комісіями або особами митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій відповідно до покладених на них функцій та повноважень.

За порушення законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації, яка має гриф обмеження доступу, посадові особи митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством.

Розділ 13. КОМЕРЦІЙНІ ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ
13.1. Програмні комплекси для декларування товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
13.2. Програмне забезпечення MD Office
MD Declaration
Робота з довідниками
Довідник суб'єкта ЗЕД
Довідник банків
УКТЗЕД
13.3. Програмне забезпечення QD Professional
Структура додатка QD Professional
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru