Історія України - Світлична В.В. - Універсал Директорії УНР до трудового селянства (10 січня 1919 р.)

стаття І

Українська Народня Республіка з одної і Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія і Туреччина з другої сторони заявляють, що воєнний стан між ними покінче-ний. Сторони, заключуючі договір, рішилися надалі жити взаїмно в мирі і дружбі.

стаття II

1) Між Українською Народньою Республікою з одної і Австро-Угорщиною з другої сторони, оскільки ті дві держави граничити-

муть з собою, будуть ті границі, які існували між Австро-Угорською Монархією і Росією перед вибухом війни.

2) Дальше на північ ітиме границя Української Народньої Республіки починаючи від Тарнограду, загально по лінії Білгорай - Щебогшин - Красностав - Пугачів - Радин - Межиріче - Сарнаки - Мельник - Високо Литовськ -Камснсць Литовськ - Прушани - Вигоновське Озеро.

Подрібно установлюватиме границю мішана комісія після етнографічних відносин і з узглядненєм бажань населення.

3) На випадок, якби Українська Народня Республіка мала граничити ще з якою іншою державою Почвірного Союза, то щодо того застерігають ся окремі умови.

стаття Ш.

Опорожнюванє занятих областей пічнеться негайно по ратифікації сього мирового договору.

Спосіб переведення опороженя і передачі спорожнених областей означуть повновласники інтересованих сторін.

стаття IV.

Дипльоматичні і конзулярні зносини між сторонами, що заключують договір, почнуться зараз по ратифікації мирового договору. Для можливо найбільшого допущення конзулів обох сторін застерігаються окремі умови.

стаття V.

Сторони, що заключують договір, зрікають ся взаімно звороту їх воєнних коштів, себто державних видатків на проваджене війни, як також звороту їх воєнних шкід, то є тих шкід, які повстали для них і їх горожан у воєнних областях через військові зарядження з включенєм всіх реквізицій, зроблених у ворожому краю.

стаття VI.

Воєнні полонені з обох сторін будуть відпущені до дому, хибаби вони схотіли за згодою держави, в котрій вони перебувають, залишитися в її областях або удатися до іншого краю.

Питання, що з тим стоять у звязку, полазгоджуються в окремих договорах, передбачених в VIII статі.

стаття VII.

Сторони, які заключують договір, прийшли в справі господарських зносин до слідуючої згоди:

Сторони, які заключують договір, зобовязують ся взаїмно навязати негайно господарські зносини і устроїти обміну товарів на підставі слідуючих постанов:

До 31 липня біжучого року треба буде переводити взаїмну обміну лишків найважнійших сільськогосподарських і промислових виробів для покритя біжучих потреб згідно з оттакими постановами:

а) Кількість та рід витворів, котрих обміну передбачені но в попередному уступі, означить по обох сторонах комісія, яка складаєть ся з однакової кількосте членів з обох сторін і збираєть ся негайно після підпису мирового договору.

б) Ціни витворів при згаданій обміні товарів означує по взаїмній згоді комісія, котра складаєть ся з рівної кількости представників обох сторін.

в) Розрахунок відбуваєть ся в золоті на такій основі: 1000 німецьких державних марок в золоті рівні 462 карбованцям в золоті Української Народньої Республіки, а також рівні 462 рублям в золоті бувшого російського цісарства (1 рубель рівнаєть ся 1-15 імперіяла), або 1000 автрійських і угорських корон в золоті рівні 393 карбованцям 78 грошам в золоті Української Народньої Республіки, рівні 393 рублям 78 копійкам в золоті бувшого і російського цісарства (1 рубель рівнаєть ся 1-15 імперіяла).

Із законів про тимчасовий державний устрій України (29 квітня 1918 р.)

Тимчасово до вибрання Сойму й відкриття його діяльности державний устрій України й порядок керування основуєть ся на отсих законах: ПРО ГЕТЬМАНСЬКУ ВЛАДУ

1) Влада управи належить виключно до Гетьмана України в межах всієї Української Держави.

2) Гетьман стверджує закони й без його санкції ніякий закон не може мати сили.

3) Гетьман призначає Отамана Ради Міністрів. Отаман Міністрів складає Кабінет і представляє його в повнім складі на затвердженнє Гетьмана. Гетьман затверджує і скасовує Кабінет у повнім його складі. Гетьман приймає і звільняє инших урядових осіб в раді, коли для останніх не обґрунтовано законом иншого порядку призначення і звільнення.

4) Гетьман є найвищий керовничий всіх зносин Української Держави з закордонними державами.

5) Гетьман є верховний воєвода Української Армії та Фльоти.

6) Гетьман оголошує области на військовім, осаднім або виключнім стані.

7) Гетьманови належить помилуваннє засуджених, полегченнє кари й загальне прощаннє зроблених проступних подій з касуваннєм проти них переслідування і визволення їх від суду й кари, а також складання державних поборів і даровання милости в особистих випадках, коли сим не нарушають ся нічиї охоронені законом інтереси та громадянські права.

ПРАВА Й ОБОВЯЗКИ УКРАЇНСЬКИХ КОЗАКІВ І ГРОМАДЯН

11) Умови придбання прав українського козацтва та громадянства а так само їх утрачення означають ся законом.

12) Захист Рідного Краю се обовязок кожного козака та громадянина Української Держави.

13) Українські козаки та громадяни повинні платити установлені законом податки й мита, а також відбувати повинности згідно з постановою закону.

14) Ніхто не може підлягати переслідуванню за проступне діланнє иншим способом, як тільки означеним законом.

15) Ніхто не може бути затриманий під сторожею инакше, як лише у випадках, означених законом.

16) Ніхто не може бути суджений і покараний инакше, як тільки за про ступні ділання, передбачені істнуючими в час їх здійснення законами.

17) Оселя кожного непорушна. Робити обшукуваннє й арешт в будинку без згоди його господаря можливо не инакше, як у випадках і в порядку, означених законом.

18) Кождий український козак і громадянин має право вільно вибирати мешкання і працю, набувати і продавати майно та без заборони виїзджати за кордон Української Держави.

19) Власність непорушна. Примусове вивласеннє нерухомого майна, коли се необхідно для якої небудь державної чи громадської корнети, можливе не инакше, як за відповідну платню.

20) Українські козаки та громадяни мають право робити зібрання в межах, нешкідливих законам, мирно й без зброї.

21) Кождий може в межах, установлених законом, висловлювати й писати свої думки, а так само розповсюджувати їх шляхом друку або иншими засобами.

22) Українські козаки та громадяни мають право гуртувати громади й спілки в межах, неп роти в них законам...

ПРО ГЕНЕРАЛЬНИЙ СУД

42) Генеральний Суд Української Держави уявляє собою найвищого хоронителя і захистника закону та Найвищий Суд України для справ судівництва й адміністративних.

43) Генеральний Суд оголошує до загальної відомости всі закони й накази Уряду, слідкуючи за законністю їх видання.

44) Порядкуючий Генеральний Суддя та всі Генеральні Судді призначають ся Гетьманом.

- У чому полягає суть державотворчих планів гетьмана П. Скоропадського? - Чи могла запропонована модель української держави зупинити радикалізацію суспільства, стати гарантом стабільного ладу?

Універсал Директорії УНР до трудового селянства (10 січня 1919 р.)

Громадяне труженики!

Визволивши Вас од тяжкого ярма гетьманського та московських панів, Директорія дає Вам закони про землю та ліси.

Тяжке лихо було впало на Ваші голови, але славне і республіканське військо під нашим проводом довершило велику народню справу і тепер трудовий народ України має надію пережити лиху годину і взятись до культурної роботи на вільній землі Української Республіки.

Директорія з великою радістю заявляє, що земля переходить в руки трудового народу, але Директорія вимагає порядку і ладу.

Земельні Управи - сільські, волосні, повітові і губерніальні під проводом Народного Міністерства Земельних Справ упорядкують земельні діла і наділять по закону що кому слід, вкажуть, як до діла взятись в доброму порядку.

Приложіть же свій спасений труд до визволеної землі, окропленої кровію борців за щастя і волю України. Пошануйте тих, хто пішов на велику боротьбу за свободу в таку лиху годину, і хай од Вашого імени завзяті козаки нашої Республіканської армії получать народню нагороду за пролиту кров і тяжкі труди. Директорія призначила допомогу і нагороду козакам Республіканської армії, що до кінця стоятимуть вірою і правдою за Українську Республіку, і хай увесь народ щирою душею подякує тим, хто і свого життя не пожалів та пішов обороняти всенародню волю і землю.

Народня правда взяла верх над ворогами, і хай усі знають, що трудовий Український народ зуміє в ладу й порядку далі життя своє влаштовувати.

Хай же процвіте народня земля добром і достатком на щастя України і вільне трудове життя Ваше і Ваших дітей.

7. УКРАЇНА У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1920-1939 рр.)
7.1. Радянська Україна в 20-30-ті рр.
Соціально-економічні перетворення в Україні на основі непу
Україна і утворення СРСР
Політика українізації
Індустріалізація України
Колективізація українського села
Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Масові репресії
7.2. Західна Україна у 20-30-ті рр.
Колонізація Західної України
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru