Основи охорони праці - Жидецький В.Ц. - ПЕРЕДМОВА

Охорона життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності, створення безпечних та нешкідливих умов праці є одним з найважливіших державних завдань. Успішне вирішення цього завдання значною мірою залежить від належної підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів з питань охорони праці.

Відповідно до наказу Міністерства освіти України "Про вдосконалення навчання з охорони праці й безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах освіти України" від 02.12.1998 р. № 420 з метою забезпечення виконання вимог Державної програми навчання та підвищення рівня знань працівників, населення України з питань охорони праці, інших нормативно-правових актів, починаючи з 1999/2000 навчального року під час підготовки фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів (молодший спеціаліст і бакалавр) у вищих закладах освіти незалежно від рівня акредитації здійснюється вивчення дисципліни "Основи охорони праці".

"Основи охорони праці" - це нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їх подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, виробничої та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників щодо результатів виробничої діяльності.

На базі знань дисципліни "Основи охорони праці" здійснюється подальше поглиблене вивчення питань охорони праці стосовно конкретної галузі та особливостей професійної діяльності майбутніх фахівців під час вивчення дисципліни "Охорона праці в галузі" та профілюючих дисциплін.

Даний підручник цілком відповідає програмі нормативної дисципліни "Основи охорони праці" для вищих закладів освіти. У ньому наведено основні відомості з правових і організаційних питань охорони праці, основ фізіології гігієни праці, виробничої санітарії, виробничої та пожежної безпеки. Окрім того, автор уважав за доцільне розглянути в підручнику низку питань, які з тих чи інших причин не ввійшли до вищезгаданої програми дисципліни, однак є важливими та актуальними. Це, зокрема, такі питання: соціальний захист потерпілих на виробництві; організаційна структура та функції Фонду соціального страхування від нещасних випадків; основи законодавства про працю;

обов'язки роботодавців і працівників щодо виконання вимог охорони праці; атестація робочих місць; фінансування охорони праці та визначення збитків, пов'язаних з виробничим травматизмом та захворюваннями працівників; засоби індивідуального захисту; кольори безпеки та знаки безпеки праці; гігієнічна класифікація праці; захист від атмосферної електрики; знаки пожежної безпеки.

Підручник складається з чотирьох розділів. Наприкінці кожного розділу подано запитання для самоперевірки та контролю засвоєння знань. У додатках наведено перелік основних законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, рекомендованих для опрацювання під час вивчення дисципліни, а також орієнтовний перелік лабораторних робіт.

Зважаючи на великий обсяг підручника, в ньому використано апарат для орієнтації в тексті книги та швидкого знаходження відповідних термінів та визначень. Таким апаратом є предметний покажчик, уміщений наприкінці видання.

У підручнику використані терміни та визначення основних понять у галузі охорони праці відповідно до ДСТУ 2293-99.

Зміст підручника відображає сучасний стан законодавчої та нормативно-правової бази з питань охорони праці, що постійно вдосконалюється та доповнюється, а також результати досліджень, проведених останнім часом. Однак необхідно зазначити, що внаслідок частих змін та доповнень сьогодні на практиці застосовуються як чинні державні нормативні акти про охорону праці (ДНАОП), розроблені ще Державним комітетом України з нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці), так і нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП), розроблені вже Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд). Тому в підручнику трапляються як "старі", так і "нові" терміни та їх скорочення.

Викладений матеріал покликаний дати майбутнім фахівцям необхідні знання, реалізація яких на практиці сприятиме покращенню умов праці, підвищенню її продуктивності, запобіганню професійним захворюванням, виробничому травматизму, нещасним випадкам і аваріям.

Під час написання підручника використано досвід викладання автором дисциплін "Охорона праці", "Основи охорони праці", "Охорона праці в галузі", "Безпека життєдіяльності" в Українській академії друкарства, починаючи з 1985 р.

Слід зазначити, що хоча дане видання призначене для студентів вищих навчальних закладів, воно, безперечно, стане в нагоді широкому загалу працюючих (від керівників різних рівнів до робітників), оскільки під час виробничої діяльності вони так чи інакше стикаються з питаннями охорони праці.

ВСТУП
Охорона праці як соціально-економічний чинник і галузь науки
Основні етапи розвитку охорони праці
З історії нагляду за охороною праці в Україні
Стан охорони праці в Україні та інших країнах
Основні поняття в галузі охорони праці, їх терміни та визначення
Предмет, структура, зміст, мета дисципліни "Основи охорони праці", її зв'язок з іншими дисциплінами
Розділ 1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
1.1. Законодавча та нормативна база з питань охорони праці
1.1.1. Основні законодавчі акти про охорону праці
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru